fbpx

Životní prostředí v Česku – víc smrdí auta a ve vodě jsou hormony0

Znečištění ovzduší, vody, půdy a produkce odpadů se staly klíčovými oblastmi změn nejen ve světě, ale i v tuzemsku. Česko se v současnosti potýká s nárůstem množství elektroodpadu, motorových vozidel a s rizikem znečištění povrchových vod léčivy a hormony.

Ovzduší: počet motorových vozidel během 2 let vzrostl o 3%

Jedním z klíčových environmentálních problémů, se kterým se Česko potýká, je znečištění ovzduší. Problematika znečištěného ovzduší je úzce spjata s vývojem v energetickém sektoru a v průmyslu, s vytápěním domácností a s vývojem v dopravě. Z důvodu neustálého nárůstu automobilové a nákladní silniční dopravy, který je viditelný po roce 1990, vzrůstá také znečištění ovzduší emisemi znečišťujících látek z dopravy. Z aktuální Statistické ročenky životního prostředí 2013 vyplývá, že počet osobních motorových vozidel vzrostl během posledních dvou let zhruba o 3 %.Zatímco v roce 2011 bylo Ministerstvem dopravy České republiky registrováno zhruba 4, 58 milionů osobních motorových vozidel, v roce 2012 to bylo již o přibližně 130 tisíc vozidel více, tedy zhruba 4, 71 milionů,“ uvedla Tereza Ponocná z agentury Cenia. Stav znečištěného ovzduší je přitom nejpalčivější v Moravskoslezském kraji. „Dlouhodobě nejpostiženější oblastí je aglomerace Ostrava, Karviná a Třinec,“ upřesnila Ponocná.

Reklama

Aut na českých silnicích přibývá, ale jen pomalu.  V ČR je registrováno cca 4,7 milionů vozidel. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Kromě dopravy přispívá ke znečištění ovzduší také sektory veřejné a průmyslové energetiky a lokální zdroje vytápění domácností. „V zimních měsících, především na venkově, vznikají lokální topeniště, kde někteří lidé pálí vše, co za léto nastřádali. Problematickými látkami v kouři jsou hlavně rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky a prachové částice,“ vysvětlil Michal Bittner z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí – Recetox Masarykovy univerzity. I přes pokračující dlouhodobý pokles emisí znečišťujících látek do ovzduší, je podle něj zapotřebí omezit individuální automobilovou dopravu a zpřísnit emisní normy. „Dále je důležité snížit energetickou náročnost, s čímž se pojí podpora šetrnějších způsobů vytápění a pořizování nových kotlů, což například aktuálně běží v programu Zelená úsporám,“ dodal Bittner s tím, že přitom nejjednodušším a nejúčinnějším řešením pro všechny je uskromnit se./p>

Voda: problém se zbytky léčiv a hormony

Podobně jako v jiných evropských zemích, i v České republice se vyskytuje problém znečištění vody organickými látkami. Nejčastěji se jedná o hnojiva ze zemědělství či odpady z domácností. V poslední době však stále vzrůstá trend znečištění povrchových vod zbytky léčiv či hormonů, především antikoncepcí. „V 70. letech vůbec nebylo známo, že by tyto látky mohly být obsaženy v povrchových vodách či dokonce v pitné vodě. S rozvojem analytických technik se však začalo potvrzovat, že čím dál více druhů těchto látek se v povrchových a pitných vodách opravdu vyskytuje,“ sdělil Michal Bittner z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí – Recetox Masarykovy univerzity. „Ačkoliv jsou podle Světové zdravotnické organizace měřené koncentrace těchto látek v pitné vodě zdraví neškodné, organizace přiznává, že dlouhodobé účinky těchto látek i v tak nízkých koncentracích nejsou známé. Proto je nutné apelovat na preventivní snižování jejich množství, a to především osvětou, aby lidé zbytky nesplachovali či nevylívali, ale vraceli zpět do lékáren,“ doplnil Bittner.

Půda: počet ekologicky hospodařících subjektů se rapidně zvýšil

Kvalita zemědělské půdy v České republice je stále ohrožena. Příčinou jsou nevhodné osevní postupy, nevhodné nebo nadměrné využívání minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, vodní a větrná eroze. Podle odborníků díky těmto příčinám každoročně ubývá zhruba 5 tisíc hektarů orné půdy. Geolog Václav Cílek dokonce nedávno na stránkách časopisu Respekt s nadsázkou poznamenal, že Jižní Morava by se měla co nejrychleji odtrhnout od Česka a připojit k se Rakousku, které má přísnější zákony na ochranu orné půdy. Jen tak je podle něj možné vyřešit zdejší katastrofální situaci v oblasti půdní ekologie.

Použité elektroniky se co do počtu kusů vybírá stále více, vztaženo na celkovou hmotnost vybraného odpadu však zpětný odběr elektrozařízení spíš stagnuje. (Foto: Thinkstockphotos.com)

V posledních letech se ale v Česku stal více viditelný trend ekologického zemědělství. „Ze statistik Ministerstva zemědělství České republiky uvedených také ve Zprávě o životním prostředí České republiky 2012 vyplývá, že počet ekologicky hospodařících subjektů během poslední dekády vrostl o více než 500 %. Zatímco v roce 2002 bylo evidováno 721 subjektů, v roce 2012 již 3 934,“ upřesnila Tereza Ponocná z Cenia, České informační agentury životního prostředí. Podle expertů netrápí tuzemskou půdu pouze nízká úrodnost, ale také acidita neboli kyselost půdního prostředí. „Především lesní půda je stále ještě značně poškozena kyselými dešti s následným uvolňováním toxických kovů z druhé poloviny minulého století. Díky tomu je stav českých lesů jedním z nejhorších v celé Evropě,“ objasnil Michal Bittner z centra Recetox.

Odpady: produkce elektroodpadu v Česku stagnuje

Vedle znečištění ovzduší, vody a půdy představuje v tuzemsku další problematickou oblast také nakládání s odpady. Podle Českého statistického úřadu se v Česku každoročně vyprodukuje zhruba 30 milionů tun odpadu. Největší produkce odpadů se přitom vyskytuje v hlavním městě Praha, ve Středočeském a Zlínském kraji, kde se množství odpadu přibližuje k hranici 5 milionu tun. Nejnižší produkci odpadu lze naopak nalézt v Karlovarském a Libereckém kraji, kde obyvatelé nevyprodukují více než sto tisíc tun odpadu ročně.

Přestože celková produkce v České republice stagnuje, Češi jsou stále lepší v odevzdávání odpadů k recyklaci, a to dokonce i v případě vysloužilých elektrozařízení. „Každoročně dochází k nárůstu dodaných elektrozařízení na trh zhruba o 5 %. Moderní elektronika je však vyrobena z lehčích a drobnějších materiálů. Proto se v oblasti sběru elektroodpadu setkáváme s tím, že v celkovém množství na kusy je souhrnný sběr sice navýšen, nicméně váha sesbíraného materiálu stagnuje,“ řekl Petr Kubernát, výkonný ředitel společnosti REMA Systém, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi