fbpx

Získejte dotace na zateplení! Pomůže vám kamenná vlna Rockwool0

Vytápění budov představuje největší položku ve spotřebě energie domácností. Nechcete již platit vysoké účty za teplo? Řešením je kvalitní zateplení. Na zateplení můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám a od společnosti Rockwool izolační materiál za velmi zajímavou, tzv. dotovanou cenu!

Každý z nás vnímá slovo rekonstrukce rodinného domu jinak. Svým způsobem můžeme říci, že ideální je zachovat architektonicky cenný objekt a zároveň získat nové kvalitní bydlení. Snadno se řekne, složitě udělá. Ke každé rekonstrukci je třeba přistupovat s ohledem nejen na vlastnosti konstrukce, ale i na historii objektu a jeho okolí. Je totiž velmi snadné znehodnotit vesnický domek nebo prvorepublikovou vilu, proto nezapomeňte, že v jednoduchosti je krása! Zda využijete spolupráce s odborníky, je na vás, ale např. při zateplování fasády se tomu nevyhnete.

„Zateplením fasády snížíte spotřebu tepla o 30 % - výhodné je, že na tento krok můžete zažádat příspěvek z programu Zelená úsporám.“

Zajímavý průzkum nedávno proběhl v sousedním Německu – celých 74 % německých respondentů nevědělo, že největší část výdajů za energie je za vytápění. Téměř 30 % dokonce ani nevědělo, jaké mají na vytápění měsíční náklady. V ČR je pravděpodobně podíl výdajů na teplo výrazně vyšší než v Německu, neboť jsou zde méně izolované domy. Tepelná izolace je přitom jednou z mála investic, která se za dobu životnosti domu mnohonásobně vrátí. Pokud není dům izolován, protopí se několikanásobně více než v případě kvalitního zateplení. A životnost izolací z kamenné vlny je více než padesát let… Zateplení budov může ušetřit více než 50 % nákladů na teplo!

Vytápění – podceňovaný požírač energií

Ekonomické i ekologické analýzy poukazují na neodvratitelný trend zvyšování cen energií. Vytápění budov představuje největší položku ve spotřebě energie domácností a většiny firem, přitom právě teplem se nejvíce plýtvá. Asi proto, že není vidět. Skoro každý zhasne zbytečně svítící šedesátiwattovou žárovku, ale málokdo se pozastaví nad tím, že nedostatečně nebo vůbec nezaizolovanými stěnami, okny a střechou budovy unikají tisíce „joulů“. Situace nezatepleného domu navíc není vůbec „radostná“, protože kromě vysokých účtů za energii máte v zimě věčný pocit sálání chladu a v létě zase dochází k nadměrnému přehřívání. Vadí vám i hluk, doma se mohou tvořit plísně a venku zatéká pod obvodový plášť, o nevyhovující estetice fasády nemluvě.


Snímek zatepleného rodinného domu kamennou vlnou Rockwool (fasádní desky Frontrock MAX E o tloušťce 14 cm). Převažuje modrá barva, teplota povrchu je nízká.

Pokud starší dům kvalitně zrekonstruujete a zateplíte, získáte návratnou investici: snížíte spotřebu energie až o 50 %, vytvoříte si podmínky tepelné pohody, protože zvýšíte vnitřní povrchové teploty stěn. Se zvýšením tepelné setrvačnosti zároveň dojde ke zpomalení ochlazování místností, eliminaci pronikání nadměrného hluku a odstranění hygienických závad. Dům esteticky „prokoukne“ a prodlouží se i jeho životnost.

Dosud podceňovaný hluk přitom na celém světě dosáhl neúnosné výše. Zatímco lidské tělo se po tisíce let prakticky nezměnilo, hluk neustále vzrůstal. Naše ucho je na hluk velice citlivé a trvalá zátěž může vyvolat i stresové reakce. Proto je každé opatření či zákon bojující proti neúměrnému hlukovému zatížení přínosem pro lidské zdraví. Pokud např. stěnu zateplíme minerální vlnou Frontrock MAX E tloušťky 100 mm, v rámci systému dosáhneme snížení hluku o 4 dB. Co znamená rozdíl 4 dB? Je to snížení hladiny hluku o více než 50 % oproti předchozí situaci. To znamená, že tato konstrukce pohltí více než 50 % akustické energie, a má tedy výrazně lepší akustické vlastnosti.

Energetický štítek obálky budovy

Od 1. ledna 2010 se bez průkazu energetické náročnosti budovy neobejde žádná novostavba. Tak jako si všichni začínáme kupovat energeticky úsporné modely praček či ledniček, měli bychom takto úsporně a moderně uvažovat i ve stavebnictví. Přestože se zmíněný zákon nevztahuje na rekonstrukce, lze v něm nalézt mnoho „dobrých nápadů“ i pro ně. Posuďte sami, kolik lze ušetřit dílčími způsoby:

  • izolace fasády 30 %;
  • izolace střechy 11 %;
  • rozvody tepla 12 %;
  • izolace podlahy 6 %.


Zateplením kamennou vlnou Rockwool výrazně ušetříte

Podívejme se nyní podrobně na tyto čtyři možnosti úspor.

Izolace šikmé střechy

Krovy mohou vyžadovat různé stavební úpravy, zejména pokud v rámci rekonstrukce dochází k jejich přeměně na obytné podkroví. Části krovů bývají odstraňovány nebo se může zvýšit zatížení nosných prvků krovu v souvislosti se zateplením nad krokvemi, taktéž může být upravován sklon původní střechy za účelem lepší využitelnosti podstřešního prostoru. Tyto úpravy mají mnoho – pro laika často nečekaných – souvislostí (statika, tepelné mosty, řešení vodních par, požární bezpečnost), proto opět doporučujeme spolupráci s odborníkem. Šikmou střechu můžete zateplit třemi základními způsoby – každý z nich má přitom svá specifika.

Pro kvalitní zateplení střechy platí zásada dodržet minimální tepelné ztráty bez kondenzace vodní páry v tepelné izolaci a pod krytinou. Zabráníte tomu volbou dostatečné tloušťky izolace, vzduchotěsně provedenou parozábranou (na straně interiéru) a hydroizolační vrstvou, difúzně otevřenou (na straně exteriéru). Pod krytinou musí být odvětraná mezera, která od okapů ke hřebeni „odsává“ vzduch s prostoupenou vodní párou. Nejznámější způsob zateplení krovů je tzv. zateplení mezi krokvemi, kdy „stereotypním“ způsobem vložíme izolaci mezi krokve.


Zateplení mezi a pod krokvemi materiálem Airrock LD nebo Airrock ND

Střechu lze také zateplit mezi a pod krokvemi – směrem dovnitř přidáme další izolaci z kamenné vlny. Pokud při rekonstrukci dochází i k výměně krytiny, můžeme přidat další vrstvu izolace i nad krokve – ke zvýšení využijeme laťový rošt.


Zateplení pod, mezi a nad krokvemi materiálem Airrock LD nebo Airrock ND

Celková tloušťka izolace je 160–180 mm. Chceme-li ovšem nechat vyniknout např. starou konstrukci krovu, využijeme speciální systém TOPROCK s tloušťkou izolace 200–320 mm! Je změřeno, že pokud zateplíte střechu tepelnou izolací o tloušťce 300 mm (a máte zároveň zateplenou fasádu tloušťkou 160 mm), ušetříte více než ¾ nákladů na vytápění! Důkladně zateplit šikmou střechu se vyplatí!


Při zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK (materiál Airrock LD) vynikne konstrukce krovu – obr. vlevo. Systém TOPROCK využívá speciálních kovových držáků – obr. vpravo

Zateplení vnějších stěn

Zateplení vnějších stěn je nezbytnou nutností k dosažení pocitu příjemné tepelné pohody. Při zateplování staveb, resp. jejich obvodového pláště (fasády), musí být důraz kladen na pečlivé řešení detailů (zateplení ostění, nadpraží a parapetů oken, balkonů, soklů a podobně). U objektů s nedokonalou hydroizolace spodní stavby může snížení prostupnosti obvodové stěny pro vodní páru vést k její kondenzaci uvnitř konstrukce – s podobnými negativními následky jako u nových oken (pokud neumožňují řízené provětrávání – infiltraci – například spárami či větracími prvky). Kondenzace vodních par, může vést až k výskytu plísní nebo dokonce k alergiím. Proto je třeba věnovat velkou pozornost právě „dýchání“ použité izolace. A opět zde platí staré přísloví, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval laciné věci…

Kvalitní kamenná vlna je díky své propustnosti jedním z nejvhodnějších materiálů pro vnější zateplení rekonstruovaných objektů. Zateplení rodinných domů se v drtivé většině děje tzv. kontaktním způsobem ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Anglický název vyjadřuje, že se jedná o ucelený systém.


Zateplení fasády systémem ETICS – materiál Frontrock MAX E

Nejdůležitější částí jsou desky z kamenné vlny. Deska může mít dokonce vyztuženou horní vrstvu, čímž je zajištěna vysoká odolnost fasády proti mechanickému poškození. Pro každý typ desky je pak třeba rozlišit pracovní postup včetně kotvení a použitých hmoždinek. I samotná příprava podkladu patří mezi důležité technologické operace. Právě u rekonstrukcí je třeba věnovat pečlivý dohled přípravným stavebním pracím ještě před samotným nalepením desek. Komplexní realizace fasády má mnohá odborná specifika a je potřeba rozlišovat případ od případu. Pokud např. zateplíte „dýchající konstrukci“ neprodyšným izolantem, může se Vám stát, že se ve stěně bude srážet voda a vzniknou plísně. Nebo může vzniknout problém s přídržností desek, protože voda se bude srážet přímo ve spoji stěny s izolací. Proto doporučujeme svěřit zateplení fasády odborné firmě.


Průběh teplot v zatepleném zdivu kamennou vlnou (léto, zima)

A opět jeden reálný příklad z praxe: V Brně byl v roce 2005 zateplen bytový dům. Když po 5 topných sezónách spočítali náklady na vytápění a porovnali je s relevantními údaji před zateplením, vyšla jim v průběhu těchto 5 „zateplených“ let celková úspora více než 2 mil. Kč!

Izolace podlahy

Při provádění nových podlah uvnitř domu je žádoucí vylepšit akustické vlastnosti těchto konstrukcí, pojmy jako jsou vzduchová a kročejová neprůzvučnost nelze brát na lehkou váhu. K izolaci hluku vedou dvě cesty – použití materiálů s co nejvyšší objemovou hmotností nebo skladeb z více vrstev materiálů s odlišnými zvukově izolačními parametry (typicky deskové materiály a akustické izolace z kamenné vlny).

Pozor však při použití nekvalitních (a tedy obvykle lacinějších) konstrukcí, kde vás může překvapit pouze malé zlepšení – nebo dokonce zhoršení – neprůzvučnosti. Izolace z kamenné vlny mají vysokou objemovou hmotnost, a proto jsou velmi vhodné jako zvukové izolace. U podlah tak ve výsledku dosáhneme omezení kročejového hluku, protože kvalitní akustické izolace pohltí široké spektrum zvukových frekvencí.

Plovoucí podlahy dělíme na lehké a těžké podle plošné hmotnosti. U lehkých podlah jsou roznášecí vrstvou velkoformátové desky, u těžkých je to armovaný beton, spodní vrstva je z kamenné vlny Rockwool. Podlahy nad nevytápěnými prostorami je ale nutno kvalitně zateplit. Při zateplení nad sklepem, suterénem či terénem, kde nejsou prvořadé zvukově-izolační vlastnosti, je nutno umístit na chladné straně dostatečnou tloušťku tepelné izolace, a splnit tak normové požadavky na prostup tepla. Izolaci lze aplikovat běžným kontaktním způsobem jako např. u zateplení fasády.


Interiérové podlahy musí být zvukotěsné

Izolace rozvodů tepla

Při rekonstrukci rodinných domů je důležité snížit tepelné ztráty i v potrubí otopných systémů. Správná tloušťka tepelné izolace zabrání kondenzaci uvnitř i vně potrubí a přispěje i ke snížení hluku. Investice do tzv. technických izolací přitom patří mezi nejrychleji návratné: náklady na provedení jsou totiž nízké a úspory relativně vysoké. Kromě již zmiňovaných požadavků na tepelné a akustické vlastnosti je nutno upozornit u vícebytových domů také na protipožární ochranu u „stoupaček“ od digestoří na vzduchotechniku v půdních vestavbách.


Izolace rozvodů ústředního topení potrubním pouzdrem PIPO ALS

Využití kamenné vlny je skutečně široké. Pro tepelné rozvody ústředního topení, solární panely nebo napojení na zásobníky doporučujeme potrubní pouzdra PIPO ALS, pro venkovní použití je ale nutná ochrana proti povětrnostním podmínkám. Pro samotné zásobníky nebo kotle s teplou vodou se nabízejí lamelové rohože Larock ALS nebo novinka Klimafix se samolepicí vrstvou.

Zelené úspory

V rámci programu Zelená úsporám jsou registrovány všechny výrobky z kamenné vlny Rockwool v tzv. Seznamech. Unikátní vlastnosti kamenné vlny (mají perfektní tepelně-izolační vlastnosti, chrání před ohněm i hlukem, jsou prodyšné a navíc jsou i ekologicky „rentabilní“) vám pomohou výraznou měrou k získání dotací. A parametry těch nejprogresivnějších, jako např. Airrock ND pro zateplení šikmé střechy a stropů nebo Frontrock MAX E, který tvoří jádro systému vnějšího kontaktního zateplení, za sebou v kvalitě nechají většinu ostatních značek.

Při celkovém zateplení budovy se při žádosti o dotace nepřihlíží na jednotlivé součinitele prostupu tepla, nýbrž na celkovou úsporu. Cílem je totiž taková optimalizace tloušťek a způsobů, aby se dosáhlo požadované roční spotřeby na m2, a podle ní poté získáte i výši dotace. U dílčího zateplení (např. pouze zateplení fasády) lze po srpnové změně dotačního programu žádat dotaci i na jedno dílčí opatření, musíte ale prokázat snížení měrné spotřeby tepla min. o 20 %. A novinkou je také hrazení nákladů na projekt a energetický audit.


Oceněný dům soutěže Rockhouse 2009 je postaven v pasivním standardu a s izolacemi Rockwool

Uvažujete-li dnes o stavbě nového domu, zapřemýšlejte už nad stavbou pasivního domu budoucnosti. V případě rekonstrukce zase můžete přeměnit svůj stávající dům na pasivní. I na to nyní získáte dotaci – vyplácí se pevná částka 250 tisíc Kč. To vše ale má „malý háček“ – musíte to stihnout do konce roku 2012.


Případová studie, popis domu: 2 podlaží, rozměry 10 x 10 m, celková podlahová plocha 177 m2, objem budovy 600 m3, zastavěná plocha 100 m2, počet osob 4. Verze 2 a 3 splňuje požadavky programu Zelená úsporám ve variantě A1 (celkové zateplení budovy). Zdroj: Energyconsulting

Společnost Rockwool pro tento podzim připravila speciální akci na podporu programu Zelená úsporám – nabízí vám dodávku izolačních materiálů za tzv. dotovanou cenu. Kontaktujte přímo její obchodní zástupce (naleznete na www.rockwool.cz) nebo zavolejte zelenou linku 800 161 161, kde se dozvíte více. Takže, stavbě zdar a rekonstrukci zvlášť!

Autor: Komerční sdělení