fbpx

Nová zelená úsporám – známe první detaily0

Ministerstvo životního prostředí představilo klíčové charakteristiky dotačního programu Nová zelená úsporám. Podpora se v úvodu zaměří na rodinné domy. Preferována budou pouze komplexní patření ke snížení energetické náročnosti budov.

Čím více snížíte energetickou náročnost svého domu, tím větší dotaci na to dostanete. Tak by se dal stručně shrnout základní koncept dotačního programu Nová zelená úsporám, jehož základní charakteristiky včera představilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Konkrétní prováděcí vyhlášky budou zveřejněné v lednu tohoto roku. Základní „roadmapa“ programu je ale už známá. Na dotace budou použity výnosy z emisních povolenek v letech 2013-2020, přičemž MŽP odhaduje, že na program bude alokováno celkem 28 miliard korun. Jednotlivé dotace však budou menší.

Izolace a zateplení domů:

Preferovány budou rekonstrukce objektů k bydlení

Podle vyjádření ministerstva bude program důsledně dodržovat rozdělení celkové alokace v poměru 70 %/30 %. Vyšší podíl získají objekty pro bydlení, menší část pak půjde na dotace objektům veřejných služeb. Přesné rozdělení dotací by podle návrhu ministerstva mělo vypadat následovně:

Reklama

 

 • 55 % rekonstrukce objektů pro bydlení
 • 15 % nová výstavba objektů pro bydlení
 • 24 % rekonstrukce veřejných budov
 • 6 % výstavba veřejných budov

Do programu se budou moci přihlásit majitelé rodinných či bytových domů, bytová družstva či společenství vlastníků. První výzva, v jejímž rámci bude alokováno 1,4 miliardy korun, se však bude týkat pouze rodinných domů. „Zjišťujeme, že sídliště jsou již poměrně dobře zateplena, zatímco rodinné domy tolik ne. Jejich upřednostněním reagujeme na velkou společenskou poptávku po tomto druhu dotací,“ sdělil k tomu na tiskové konferenci ministr životního prostředí Jiří Chalupa.

První výzva k podávání žádostí by měla být vypsána v březnu 2013

V rámci dotací pro objekty veřejné služby nebudou preferovány žádné konkrétní druhy. Základním arbitrem zde bude ministerstvo a obec. Ty ve vzájemné součinnosti posoudí také míru „veřejné služby“, kterou daná budova poskytuje.

Podporována budou komplexní opatření

Program bude nastaven tak, aby motivoval vlastníky, kteří provedou více opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. Samotné zateplení, výměna oken, či koupě nového kotle už nebude na získání dotace stačit. Bude se totiž posuzovat snížení základních ukazatelů energetické náročnosti objektu – průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/m2*K] a měrné roční spotřeby tepla na vytápění EA [kWh/m2*rok]. Do projektu bude možné zahrnout také například vytápění včetně regulačních prvků, či tepelnou rekuperaci vzduchu atd.

Podporována bude rovněž výstavba pasivních domů podle normy ČSN 73 0540-2/2011. V požadavcích se předpokládá progrese v souladu se změnami evropské legislativy.

Kolik bude možné dostat?

V rámci stanovení výše dotace program zavádí jednotlivé hladiny opatření podle toho, nakolik se v objektu sníží spotřeba tepla. Hladiny jsou stanoveny na základě výše uvedených ukazatelů a odpovídají jim procentuální výše přímých dotací:

 • Hladina 1 – snížení vypočtené měrné roční spotřeby tepla na vytápění (EA) alespoň o 40 % – navrhovaná podpora 25 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • Hladina 2 – snížení EA minimálně o 50 % – navrhovaná podpora 35 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • Hladina 3 – snížení EA o 60 % a více – navrhovaná podpora 50 % z celkových uznatelných nákladů na opatření. Předpokládá se ale instalace nuceného větrání s rekuperací tepla.

V souvislosti s výší dotací zazněla i možnost výhodných úvěrů pro financování nákladů, které bude platit účastník. O této možnosti se ale zatím jedná.

Kdy – navrhovaný harmonogram programu:

 • Prosinec 2012 – odborná diskuze a schvalování programu vládou
 • Leden – únor 2013 – vyhlášení podmínek programu Nová zelená úsporám
 • Březen 2013 – vypsání první výzvy. Předpokládaná alokace 1,4 miliardy korun, pouze pro rodinné domy
 • Srpen 2013 – zahájení příjmu žádostí
 • Podzim 2013 – administrace žádostí a první vyplacené finanční prostředky
 • 2014 – druhá výzva pro objekty veřejné služby

Administrace bude probíhat elektronicky

V průběhu programu pak budou uveřejněny výzvy s konkrétním datem a alokací finančních prostředků podle výnosů z emisních povolenek. Příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím její lhůty, nebo vyčerpáním alokovaných financí. Výzva by měla být vždy vyhlášena v dostatečném časovém předstihu před datem příjmu žádostí.

Příjem žádostí bude probíhat výhradně elektronicky. Ministerstvo si od toho slibuje lepší transparentnost a pružnost. Informační systém by podle vyjádření MŽP měl nápor žádostí v prvních dnech příjmu vydržet a nemělo by docházet k výpadkům.

Pokud projekt v dané výzvě neuspěje, je možné je zařadit do dalších výzev během trvání celého programu. Na rozdíl od původní Zelené úsporám se už nepředpokládá přímé zapojení bank do procesu administrace žádostí.

Podle MŽP by měla Nová zelená úsporám podpořit lokální ekonomiku a zvýšit HDP a zaměstnanost. Odhady těchto možných zvýšení na konferenci nezazněly. Ekonomické přínosy původní Zelené úsporám by měly být známy někdy v polovině příštího roku. Jak ale na přestavení programu zaznělo: „Z lásky k planetě či snížení energetické závislosti státu nikdo zateplovat nebude. Cílem je hlavně ušetřit náklady.“

Autor: Redakce Nazeleno.cz