fbpx

Dotace na výměnu kotle: Jaké jsou podmínky?0

Uvažujete o výměně kotle a bydlíte v Moravskoslezském kraji? Pak si můžete zažádat o dotace a získat 60 000 korun. Jaké jsou podmínky programu?

K 1. lednu 2012 byl spuštěn společný program Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje, v jehož rámci mohou domácnosti získat dotaci ve výši 60 000 korun na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu.

„Na výměnu kotlů je zatím připraveno 20 milionů korun.“

Reklama

Dotace na výměnu kotlů v domácnostech jsou motivovány znečištěným ovzduším v kraji, na kterém se mj. podílí také spalování uhlí (především nekvalitního hnědého) v domácích topeništích (jde o malé domácí zdroje s výkonem do 50 kW).

TÉMA: Vytápění

– Připravují se dotace na kotle

– Automatické kotle: Vyplatí se?

– Kalkulačka ceny tepla 2011/2012

– Cena plynu v topné sezóně

Zatím je na výměnu kotlů připraveno 20 milionů korun. Pokud o dotace bude zájem, je ministerstvo připraveno objem financí navýšit. „Současným pilotním programem si chceme ověřit, jestli bude o dotace mezi obyvateli Moravskoslezského kraje zájem. Osobně věřím, že zájem bude, ekologičtější způsob vytápění by totiž v regionu vedl ke snížení celkových emisí o desítky tun ročně a my jsme do budoucna připraveni objem dotací až zdesetinásobit,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa.

Podmínky dotace na výměnu kotle

Aby domácnost na dotace dosáhla, musí samozřejmě splnit podmínky určené programem. (Podrobně si je můžete přečíst např. na stránkách Moravskoslezského kraje.)

Na jaký kotel dostanete dotaci?

Program podporuje výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové zdroje pro rodinné domy. Nový automatický nízkoemisní kotel na uhlí nebo na biomasu musí splňovat minimální účinnost podle normy ČSN EN 303-5 a emisní třídu 3 (výrobci i prodejci u kotlů většinou uvádějí informace, zda zdroje tuto normu splňují). Podmínkou také je, aby si kotel automaticky přikládal.

Jedna domácnost může o dotaci zažádat pouze jednou
Jedna domácnost může o dotaci zažádat pouze jednou. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Kdo může o dotaci žádat?

O dotaci na výměnu kotle může zažádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení (rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a v němž jsou nejvýše tři samostatné byty). Žadatelem o podporu může být pouze fyzická osoba (podpora nesmí být použita za účelem podnikání).

Dotace se vztahují pouze na Moravskoslezský kraj. Nemůže o ně tedy zažádat majitel rodinného domu, který se nachází mimo tento kraj.

Kolik můžete na výměnu kotle získat?

Podpora má formu dotace, kterou poskytuje Moravskoslezský kraj a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Jedna domácnost může na výměnu kotle získat 60 000 korun (o dotaci je možné požádat jen jednou). Po splnění veškerých podmínek daných programem bude dotace převedena na účet žadatele do 30 dnů od nabytí účinnost smlouvy o poskytnutí podpory.

Jaké dokumenty potřebujete k žádosti?

Aby žadatel dotaci obdržel, je nutné, aby k žádosti doložil mj. tyto dokumenty:

  • dokument z příslušného finančního úřadu, který dokazuje, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti,
  • kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, na který může být dotace zaslána,
  • aktuální výpis z Katastru nemovitostí (List vlastnictví k předmětné nemovitosti, který nebude starší než 1 měsíc),
  • originály faktur včetně dokladů o zaplacení a originály ostatních účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům (tedy nákup a instalace kotle),
  • protokol o uvedení kotle do trvalého provozu – instalaci provádí odborná firma proškolená výrobcem,
  • doklad o likvidaci (znehodnocení) stávajícího kotle včetně písemného popisu, vystaveného firmou provádějící instalaci, a fotodokumentaci znehodnoceného stávajícího kotle.

Aby vám byla dotace přiznána, musíte také úředníkům umožnit kontrolu instalace nového kotle (před poskytnutím podpory).

Co vše je možné do dotace zahrnout?

Uznatelným nákladem (tedy nákladem, na který můžete dotaci vztáhnout) je nákup a instalace nového kotle, jenž musí splňovat normu ČSN EN 303-5 a emisní třídu 3.

Vyplývají z dotace nějaké další závazky?

Pokud dotaci na kotel obdržíte, zavazujete se ve smlouvě o přiznání dotace k tomu, že kotel budete řádně provozovat a udržovat po dobu 15 let nebo ho v případě poškození či zcizení nahradíte bez nároku na dotaci za zdroj se stejnými či lepšími ekologickými parametry.

Jestliže se rozhodnete dům během stanovených 15 let prodat či darovat, musíte zajistit, aby nový majitel provozoval, nezcizil a udržoval nový kotel podpořený z dotačního programu po dobu 15 let nebo jej mohl vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.

Kromě toho se zavazujete, že po dobu 15 let umožníte poskytovateli podpory (tj. úředníkům kraje nebo SFŽP) kontrolu provozu nového kotle.

Po získání dotace musíte kotel provozovat a udržovat po dobu 15 let
Po získání dotace musíte kotel provozovat a udržovat po dobu 15 let. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Do kdy je možné o dotace žádat?

Termín pro podávání žádostí bude stanoven v rámci jednotlivých výzev.

Kontakty a další informace

Další informace o dotačním programu najdete na:

Žádosti o dotace můžete zasílat poštou nebo je přinést osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Kontaktní osoba:  Ing. Simona Šebestová, tel.: 595 622 690, e-mail: simona.sebestova@kr-moravskoslezsky.cz

 

Autor: Jana Poncarová