fbpx

Zelená úsporám: monitorujeme podání žádosti!0

Program Zelená úsporám prodělal v nedávné době zásadní změny, díky kterým má být přístupnější většímu počtu domácností. Jaké jsou ale reálné zkušenosti žadatelů? Jak probíhá vyřizování žádostí? Ve spolupráci se společností Energy Benefit Centre sledujeme osud podaných žádostí on-line!

Program Zelená úsporám již dlouhou dobu přitahuje pozornost médií i domácností. V nedávné době prodělal tento dotační program několik zásadních změn, které mají usnadnit přístup domácností k dotacím. Energy Benefit Centre o.p.s. se rozhodla sledovat dvě žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, které byly podány 27. srpna 2009. Sledujte s námi jak probíhalo rozhodování investora a realizace využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění a ohřevu vody v rodinném domku za podpory programu Zelená úsporám!

Reklama

„Instalaci kotle na biomasu a termicko-solárních kolektorů musel žadatel uhradit z vlastních zdrojů: kdy a zda dostane dotaci z programu Zelená úsporám je nejasné.“

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Cílem programu je podporovat kvalitnízateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce 

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

 

Využití obnovitelných zdrojů k vytápění a ohřevu vody

Jedním z prvních žadatelů, který využil nabídky programu Zelená úsporám po rozsáhlých úpravách podmínek vyhlášených 10. srpna 2009, byl i majitel rodinného domu ze středních Čech Ing. Petr Šedivý.

Ing. Petr Šedivý, který se rozhodl využívat obnovitelnou energii, je povoláním ekonom v oboru energetika. Bydlí v dvoupodlažním rodinném domě postaveném v 60. letech minulého století. Dům není doposud zateplen, v minulosti však proběhla výměna starých oken za nová dřevěná eurookna. K vytápění a přípravě teplé vody byla využívána kombinace elektřiny a tuhých paliv. Vzhledem k snadné regulaci a pohodlnosti bylo využíváno především elektrického zdroje. Když však náklady na elektřinu v roce 2007 přesáhly tolerovatelnou mez, začal se zajímat o obnovitelné zdroje a programy vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP).

 Žadatel si přál využít kombinaci solárních panelů a kotle na biomasu
Žadatel si přál využít kombinaci solárních panelů a kotle na biomasu

Obnovitelné zdroje probudily v našem investorovi veliký zájem. V první fázi se velmi zajímal o možnost instalování fotovoltaických panelů, které však SFŽP v té době již přestal podporovat. Proto z hlediska využívané technologie k vytápění a přípravě teplé vody a účinnosti využití energie ho zaujala kombinace solárních panelů a kotle na biomasu, kterou se následně rozhodl na počátku roku 2009 nainstalovat. Se zájmem pročítal webové stránky SFŽP a nalezl podporu v programu pro fyzické osoby. Když na začátku března letošního roku kontaktoval SFŽP, bylo mu oznámeno, že program pro podporu fyzických osob na konci března končí a ať počká na nový program, který bude podstatně zajímavější, ovšem bude vyhlášen až počátkem dubna.

Program Zelená úsporám má domácnostem zpřístupnit dotace na zateplení a obnovitelné zdroje energie
Program Zelená úsporám má domácnostem zpřístupnit dotace na zateplení a obnovitelné zdroje energie

Realizace a volb a technologie

Dne 7. dubna 2009 byl vyhlášen nový program Zelená úsporám, který byl na svátek Dne Země (22. dubna 2009) oficiálně „odstartován“.

Jedním z požadavků, který měl k instalaci nízkoemisního kotle na biomasu a solárně termických kolektorů, bylo komplexní řešení obou systémů. Ačkoliv měl investor zmapovánu většinu dodavatelů této technologie ve své lokalitě, žádný z nich mu nenabídl komplexní řešení pro obě instalace. Výběr dodavatele mu měl usnadnit tzv. Seznam odborných dodavatelů (SOD), který měl být vydán společně se spuštěním programu ZÚ.

Vzhledem k tomu, že SOD byl zveřejněn se zpožděním, kontaktoval neúspěšně dva dodavatele a v poslední řadě samotného výrobce kotlů společnost Atmos. Zástupce této, dnes již nadnárodní společnosti, mu nakonec doporučil dodavatele – montážní firmu Kačírek, s.r.o., nedaleko jeho bydliště. Doporučený dodavatel poskytl našemu klientovi služby přesně podle jeho představ a dne 25. června 2009 dokončil instalaci účinného nízkoemisního kotle na biomasu a solárně-termických kolektorů a uvedl tato zařízení do trvalého provozu.

Žádost přijata nebyla. Důvodem je, že jedna z technologií zatím nebyla zapsána do Seznamu výrobků a technologií
Žádost přijata nebyla. Důvodem je, že jedna z technologií použítá v projektu zatím nebyla zapsána do Seznamu výrobků a technologií

Splnit požadavky programu Zelená úsporám

Jedním z cílů realizátora bylo provést instalace podle požadavků programu Zelená úsporám, tak aby bylo možné počítat s dotací, neboť jedině ta zajistí smysluplnou návratnost této investice. Vzhledem k programu bylo nutné nainstalovat účinný nízkoemisní kotel na biomasu s akumulační nádrží, která má celkový objem 59,26 litrů na 1 kW instalovaného výkonu kotle (celkový objem akumulační nádoby je 1,6 m3). Solárně-termické kolektory sloužící k přípravě teplé vody a přitápění dodal největší český výrobce společnost Regulus, s.r.o.

Obě výše uvedené technologie splňují technickými parametry podmínky programu. Ze solárních termických kolektorů je možno získat celkem cca 6,5 MWh energie za rok, která je schopná ušetřit až 75 % energie pro přípravu teplé vody a zbylé solární zisky se výší 3,2 % podílí na vytápění.

Seznam výrobků a technologií, příprava a podání řádných žádostí

Společnost Kačírek, s.r.o., (dodavatel obou instalací) provedla vzhledem k rozsáhlým zkušenostem s minulými programy SFŽP montáž s ohledem na podmínky programu Zelená úsporám. Bylo použito výrobků, které byly postupně uváděné v Seznamu výrobků a technologií (SVT) zveřejněném na webových stránkách SFŽP. Vzhledem k tomu, že SVT v době instalace ještě nebyl kompletní a byly části technologie, které v SVT nebyly zveřejněny vůbec (Akumulační nádoby, zásobníky TV), byl donucen dodavatel věřit jak výrobci, že daný výrobek akumulační nádrž REGULUS PS 800 má potřebná prohlášení, a je v souladu s legislativou, tak SFŽP, že půjde pouze o „formální“ kontrolu naplnění naší legislativy. Zapsání v SOD s SVT mělo být kratší 30 dnů.

Po instalaci se žadatel obrátil na společnost Energy Benefit Centre o.p.s. s žádostí o naše služby a 8. července 2009 doručil námi požadované doklady. Požadované podklady společnost Energy Benefit Centre konzultovala osobně na krajském pracovišti SFŽP. Po vypracování odborného posudku a vyplnění krycích listů společně s žádostmi šli zástupci společnosti dne 3. srpna 2009 vše podat. Žádost by byla bývala přijata, žadatelům ovšem bylo oznámeno, že ji nelze zapsat do systému kvůli chybějícímu kódu SVT u akumulační nádrže. Po kontaktování výrobce, zdali nechal zapsat tuto nádrž do SVT, bylo žadatelům sděleno, že ano, dokonce již před delší dobou (12. července 2009), a že bohužel stále nemá žádnou informaci, kde by mohl být s jejím zápisem problém.

Žadatel musel veškerá náklady na projekt uhradit ze svých prostředků
Žadatel musel veškerá náklady na projekt uhradit ze svých prostředků

Co následovalo poté?

Ing. Šedivý v současné době z vlastní iniciativy jedná na MŽP o vzniklé situaci na SFŽP. Ze strany MŽP je velká snaha v této věci pomoci. K dnešnímu dni (27. srpna 2009) však nádrže nebyly do databáze zapsány.

Zástupce společnosti Regulus, s.r.o., byl dnes (27. srpna 2009) osobně na SFŽP ohledně zápisů do SVT akumulační nádrže a bylo mu sděleno, že akumulační nádrže budou zapsány během příštích několika dní.

Energy Benefit Centre se však rozhodlo počkat na zapsání akumulační nádrže a současně též na avizované změny v programu Zelená úsporám, které mají za cíl zpřístupnit dotaci každému – což se díky „NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM“ snad podařilo a program je již skutečně pro lidi.

Žádosti budou sledovány on-line!

Celou instalaci nakonec žadatel z 50 % uhradil ze svých zdrojů a na 50 % použil cizích peněz z půjčky. Ačkoliv se měl program Zelená úsporám rozeběhnout s podporou bank a zpřístupnit tak dotaci pro každého, v době instalace tomu tak nebylo. Přesto žadatel předpokládal, že podá žádost a vypůjčených 50 % uhradí díky dotaci, otázka však zní, kdy bude ona dotace vyplacena??

Vzhledem k této otázce, která je zásadní pro řadu investorů, se společnost Energy Benefi Centre rozhodla celý průběh obou žádostí on-line sledovat:

Na SFŽP byly předloženy dvě žádosti o podporu pana Ing. Šedivého. Žádosti splňují formální náležitosti, ovšem současně bylo žadateli sděleno, že doposud není v SVT zapsána akumulační nádrž REGULUS PS 800, a tedy žádosti nebude možné zapsat.

Autor: Redakce Nazeleno.cz