fbpx

Zelená úsporám: Dotace na zateplení pro veřejné budovy0

Dotační program Zelená úsporám prodělává opět změnu – počínaje 19. červencem se dotace na zateplení otevírají pro veřejné budovy. Žadatelé by si ovšem měli pospíšit – podání žádosti je limitováno časem i objemem financí. Kdo může o dotace požádat a jaké jsou podmínky programu?

Zelená úsporám – úspěšný dotační program, jehož společným jmenovatelem jsou úspory energií a který u nás běží od loňského jara, se nyní výrazně rozšiřuje. Dotace z programu byly doposud určeny českým domácnostem, nyní se však na finanční podporu mohou těšit i města a obce. Od 19. července lze totiž žádat o dotace na zateplení i pro veřejné budovy. Ministerstvo životního prostředí pro ně vyčlenilo 4 miliardy korun a očekává, že zájem o tuto novinku vysoce přeroste její možnosti.

„Jeden žadatel se může ucházet o dotace pro maximálně tři projekty v celkové výši příspěvku 200 milionů korun.“

Reklama

Rozšíření programu pro veřejné budovy umožnil dodatek smlouvy o prodeji emisních povolenek s japonskou stranou. Na něm se exministryně životního prostředí Rút Bízková dohodla s výkonným ředitelem Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) Yasuhiro Shimizu a 10. června spolu v Praze podepsali dokument, který povolil rozšíření investic i do veřejného sektoru.

Zelená úsporám

   – Kompletní průvodce programem

   – Nové podmínky Zelené úsporám

   – Dotace na panelové domy

   – Příprava žádosti krok za krokem

Dotace pro veřejné budovy: 4 miliardy korun

Jakou formou se dotace rozdělí? Žádosti o podporu z programu Zelená úsporám pro veřejné budovy mohou být podávány od 19. července do 31. srpna 2010. Jejich příjem ale může být ukončen ještě dříve, a to ve chvíli, kdy dojde k vyčerpání 1,5 násobku celkové přidělené částky, tedy 6 miliard korun. Nejlepším z projektů se poté rozdělí 4 miliardy korun z peněz, které na tento projekt ministerstvo přidělilo.

Program Zelená úsporám pro veřejné budovy je plynulým pokračováním Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), kde bylo pro veřejné budovy původně vyčleněno 12,5 miliardy korun. „Program Zelená úsporám byl rozšířen o podporu Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru z důvodu velikého zájmů žadatelů, kteří v opatření 3.2. (Realizace úspor energie a využití odpadního tepla prioritní osy 3 v rámci OPŽP), již vyčerpali alokované prostředky,“ říká za tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí se proto rozhodly pro přidělení dalších peněz, právě v rámci programu Zelená úsporám.


Od 19. července se program Zelená úsporám rozšiřuje i na veřejné budovy. Zdroj: Isover

Kde hledat informace?

Vzhledem k návaznosti na původní dotační program bude podávání žádostí Zelená úsporám prováděno obdobně jako u žádostí z OPŽP. Zájemci o dotace mohou využít jednak webové stránky Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz, ale informace lze najít také na stránkách programu Zelená úsporám www.zelenausporam.cz nebo www.opzp.cz. Kromě informací na internetu je možné využít i Zelenou linku 800 260 500 nebo pobočky SFŽP ČR ve všech krajích, případně poradenské centrum Ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích.

Klíčovým dokumentem pro žadatele o dotace je Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí, která je ke stažení právě na  stránkách www.zelenausporam.cz. „Směrnice obsahuje veškeré potřebné informace pro přípravu projektu, podmínky a identifikaci žadatelů (kdo může žádat). Samotné formuláře budou pouze elektronické a zpřístupněné až se spuštěním programu 19. července, ale tím, že vycházejí z předchozí výzvy OPŽP na zateplování veřejných budov,  tak v nich nebude nic překvapivého,“ říká Jarmila Krebsová.

Kdo může žádat o dotace?

Kdo tedy o dotaci z rozšířeného programu Zelená úsporám může požádat? Příspěvek může zamířit ke kterékoliv z organizací, jež jsou vyjmenovány v implementačním dokumentu Ministerstva životního prostředí. Zahrnuty jsou zde jak města a obce, tak i příspěvkové organizace, kraje, veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, nadace, VZP a další. Jeden žadatel se může ucházet o podporu maximálně pro tři projekty do celkové výše podpory 200 milionů korun.

Dotace startují 19. července!

Příjem žádostí o dotace na zateplení veřejných budov startuje 19. července v 6 hodin ráno. Elektronické žádosti jsou k dispozici na www.zelenausporam.cz v rubrice Podání žádosti , kde se žadatel dostanete do elektronického prostředí BENE-FILL. V tomto programu žadatelé vyplní elektronický formulář žádosti. Ten poté vytisknou ve dvou vyhotoveních a spolu s dalšími vyžadovanými přílohami doručí na příslušné krajské pracoviště SFŽP.

Obce, kraje a ostatní žadatelé budou moci z dotačních peněz podpořit například zateplení škol a školek, nemocnic, ústavů sociální péče či radnic. Peníze bude možno využít také pro výměnu neekologických starých kotlů na uhlí za moderní vytápění (například instalace kotlů na biomasu). Výsledná dotace na projekt se bude poskytovat až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů.

Kdy dotaci dostanete?

Jaké podmínky musí projekty splnit? Základní podmínkou je poněkud obecný pojem „pozitivní vliv projektu na životní prostředí“ – projekt musí být hospodárný, účelný a efektivní. Další kritéria pak budou hodnocena z pohledu technického ekologického. Předmětem zkoumání bude například efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativního vlivu na životní prostředí anebo územní potřebnost realizace projektu. Pro realizaci úspor energie je v programu podporováno například zateplení obvodových konstrukcí, výměna či úprava otvorových výplní, anebo instalace technologií, které využívají odpadního tepla (rekuperace).


Budovy patří k významným konzumentům energie. Zdroj: Isover

Pokud budou dotace využívány k zateplování objektu, musí být v rámci tepelně-technických parametrů objektu splněny alespoň doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu uvedené v odstavci 5 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 (znění duben 2007). Zároveň musí objekt splňovat minimální požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou tamtéž. Tento požadavek se netýká budov určených pro skladování nebo výrobu a samostatně stojících kotelen.

Jak zažádat o dotaci?

Vyhledejte odborníka

Bez odborníka se neobejdete. Zpracování projektu a žádosti o dotaci pro veřejné budovy je náročné. Odborník (například autorizovaný architekt, energetický auditor, autorizovaný inženýr apod.) vám poradí s podmínkami programu, pomůže s vypracováním projektu a zajistit odborné výpočty (energetický audit).

Dodržte zákon o veřejných zakázkách

Při výběru dodavatele (tedy i výše zmíněného odborníka) se musíte řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jedině tak můžete náklady na zpracovatele projektové dokumentace zařadit do tzv. způsobilých výdajů (a čerpat na ně dotace).

Opatřete si potřebné dokumenty

Pro úspěšnou žádost budete potřebovat tyto přílohy k žádosti:

 • Doklad potvrzující právní subjektivitu žadatele
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP;
 • Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a stavební povolení (pokud bylo vydáno);
 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce);
 • Energetický audit budovy (ne starší než 2 roky);
 • Energetický štítek obálky budovy vč. protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2007 – pokud není součástí příloh energetického auditu;
 • Položkový rozpočet (originál dokladu) – potvrzený zpracovatelem rozpočtu a ověřený žadatelem;
 • Odborný posudek pro potřeby Programu – energetický audit budovy vč. protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2007;
 • Prohlášení o zateplovaných plochách;
 • Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů.

Žádost vyplňte on-line

Žádosti o dotace startují 19. července 2010 (podávat je můžete do 31. srpna 2010, resp. do té doby, než žádosti překročí částku 6 miliard korun). Žádat můžete přes elektronický formulář . Žádost po vyplnění dvakrát vytiskněte a podejte společně se všemi přílohami (viz bod 3) na příslušné krajské pracoviště SFŽP. Nezapomeňte, aby formulář podepsal statutární orgán, resp. jeho zástupce. Více informací najdete ve Směrnici MŽP č. 7/2010.

Kontrola přijatelnosti žádosti (SFŽP)

Po formální stránce žádost zkontroluje příslušné pracoviště SFŽP. Pokud v ní shledá nedostatky, mělo by o nich žadatele ihned informovat. Žadatel je pak povinen nedostatky vyřešit do 3 pracovních dnů (jinak bude žádost z administrace vyřazena). Po vyřešení všem formálních náležitostí provede SFŽP kontrolu přijatelnosti žádosti a je akceptována či nikoli (to je pak žadateli písemně oznámeno). Kritéria přijatelnosti stanovuje přesně příloha č. 6 směrnice MŽP č. 7/2010. Konkrétně se jedná o tato kritéria:

 • Projekt bude realizován na území České republiky.
 • Projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie.
 • Žadatel splňuje definici pro konečného příjemce podpory
 • Žadateli nebyl na daný projekt přidělen finanční příspěvek z operačních programů, reps. iniciativ Společenství a Programu rozvoje venkova. Projekt může být spolufinancován ze státních fondů, ostatních národních veřejných zdrojů a ze zdrojů mezinárodních finančních institucí maximálně do výše nastaveného limitu pro poskytnutí podpory, podpora na projekt bude přidělena v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“.
 • Soulad žádosti s aktuální výzvou.
 • Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a rozpočet).
 • Předmětem podpory nemohou být úspory energie v rámci realizace novostaveb, nástaveb a přístaveb.
 • V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 (znění duben 2007) a současně budova splňovala minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v normě ČSN 730540-2 (znění duben 2007), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc uvedenou v téže technické normě. Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen.
 • U projektů, kde budou realizovány úspory energie využitím odpadního tepla pro vytápění, je podmínkou, aby budova po realizaci projektu splňovala požadavky platné normy na energetickou náročnost budov. Tato podmínka bude dodržena v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN 730540-2 (znění duben 2007). 
 • Realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2.

Dodavatele vybírejte po schválení žádosti

K zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky může dojít až poté, co žádost oficiálně akceptuje SFŽP (žadatel o akceptaci žádosti bude informován písemně). Žadatel je povinen o zahájení zadávacího řízení písemně informuje SFŽP. Pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek musí žadatel dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Dodavatele služeb nemusí být zapsán v Seznamu odborných dodavatelů, stejně tak se na použité materiály nevztahuje podmínka registrace v Seznamu výrobků a technologií, jako je tomu u dotací pro rodinné, resp. bytové domy. 

Co je to nejlepší projekt?

Celkem jsou pro veřejné budovy vymezeny 4 miliardy korun. Ty budou rozděleny těm „nejlepším“ projektům. Jak budou projekty posuzovány? SFŽP bude žádostem přidělovat body na základě „ekologických a technických kritérií“, jež jsou podrobně popsána ve  Výzvě MŽP k podávání žádostí. Podpořeny budou pouze ty projekty, které získají minimálně 60 bodů.

SFŽP žádost s ohodnocením a s doporučením výše podpory předloží k projednání Radě SFŽP. Projekty doporučené Radou pak SFŽP předloží ministrovi životního prostředí. Odsouhlasené projekty budou podstoupeni kupci emisních povolenek (Japonsko), který rozhodne o tom, zda podpora bude poskytnuta či nikoli (toto rozhodnutí musí padnout do 30 dnů od vydání stanoviska Rady SFŽP).

Nepropásněte termíny!

Před uzavřením smlouvy  bude aktualizován plán financování projektu a prověřeny možnosti jeho spolufinancování ze strany žadatele. Příjemce podpory je povinen předložit kompletní dokumenty dle přílohy č. 9 směrnice MŽP č. 7/2010, a to do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo. Před uzavřením smlouvy musí žadatel provést a doložit výběr zhotovitele.

Peníze až po uzavření smlouvy

Žadatel může podporu čerpat až po uzavření smlouvy. Realizace plateb je uskutečňována SFŽP průběžně podle postupu realizace projektu a parciálně podle procenta přiznané podpory. Více informací najdete v příloze č. 9 směrnice MŽP č. 7/2010. Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu uvedeném ve smlouvě.

Více informací o tom, jak žádat o dotaci pro veřejné budovy, najdete na stránkách programu Zelená úsporám.


Zájem o dotace na zateplení neustále stoupá – aktuálně je evidováno kolem 33 000 žádostí za 9 miliard korun. Zdroj: Isover

Zájem o dotace bude vysoký

Co si od rozšíření programu Zelená úsporám pro veřejné budovy slibovat? Hlavním cílem je dosažení významných energetických úspor – budovy totiž patří k velkým konzumentům energie. Nižší náklady na energie sníží výdaje měst a obcí a navíc by měly klesnout emise vznikající při vytápění a výrobě elektřiny.

Rozšíření programu Zelená úsporám je tedy nepochybně dalším krokem kupředu na cestě za hospodárnějším využíváním energie. „Dá se očekávat, že zájem o dotace bude značný, protože veřejné budovy budou sledovány co do spotřeby a úspor energií. Svoji roli sehraje i snižování provozních nákladů u těchto budov,“ říká generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Miloslav Mašek, CSc. Vše nasvědčuje tomu, že se dotace pro veřejné budovy setkají se značným ohlasem.

Kromě těchto faktorů si dnes již bývala ministryně Bízková od rozšíření programu slibuje i příznivý dopad na český pracovní trh. Především stavební firmy budou mít šanci udržet si svá stávající pracovní místa, případně rozšířit je o další. S tím souhlasí i Miloslav Macek. „Pro stavebnictví to znamená možnost dalších zakázek, zejména na zateplování veřejných budov v majetku státu, měst a obcí,“ říká.

Jsou dotace pro domácnosti ohroženy?

Nedojde však kvůli odčerpání peněz programu Zelená úsporám k omezení objemu dotačních podpor pro české domácnosti? Tato situace podle Ministerstva životního prostředí nenastane.

České straně se totiž i v letošním roce podařilo prodat další emisní povolenky a právě peníze z jejich prodeje poputují do sektoru podpory veřejných budov. „Po počátečním prudkém nárůstu se počet žádostí o dotace ustálil, pro veřejné budovy je stanovena fixní částka ve výši 4 miliardy korun, nemáme obavy, že by podpora zateplování bytových domů byla tímto nějak zásadně omezena,“ říká za MŽP Jarmila Krebsová.

Dotace za 9 miliard korun

Program Zelená úsporám se po počátečních rozpacích rozjel na plné obrátky. Počet celkově podaných žádostí v tuto chvíli již překročil hranici 33 000 a v objemu dosahuje zhruba 9 miliard korun. Počet již schválených žádostí byl ke konci června více než 23 000 (za asi 5 miliard korun).  Zhruba 95 % z celkového počtu žádostí o dotace připadá na rodinné domy, ale výše čerpaných dotací připadá z více než 45 % na bytové domy. Prodejem emisních povolenek zatím Česká republika vydělala asi 18 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí celkem předpokládá dosažení částky 20 miliard korun.

Dotace na tepelná čerpadla a solární kolektory

Kromě rozšíření programu Zelená úsporám na veřejné budovy byly v dodatku podepsány ještě další změny. Jednou z nich je například prodloužení možnosti čerpat dotace i na zpracování projektů. Podpora se rozšiřuje také na další typy tepelných čerpadel, a to tepelná čerpadla technologie vzduch-vzduch. Krom toho je výše dotace pro tepelná čerpadla nyní rozlišena také podle toho, zdali jsou či nejsou vybavena invertorem nebo akumulační nádrží.

Změny se dotkly i požadavků na solární panely. Došlo totiž ke snížení celkového požadavku na roční reálný energetický zisk solárních kolektorů pro rodinný dům a bytovou jednotku v bytovém domě.

Autor: Redakce Nazeleno.cz