fbpx

Partneři sekce

Zabezpečení fotovoltaické elektrárny: Jak na to?0

Investice do fotovoltaické elektrárny není zrovna zanedbatelná. Každý vlastník solární elektrárny proto uvažuje, jak ji co nejlépe zabezpečit. Jaké jsou možnosti zabezpečení fotovoltaické elektrárny?

Fotovoltaické elektrárny představují nemalé finanční hodnoty v podobě instalovaných technologií. Vlastní zařízení však není jediným rizikovým místem z hlediska bezpečnosti a případných ztrát. V případě odcizení nebo poškození zařízení fotovoltaické elektrárny dochází také ke ztrátám z prodeje elektřiny.

„Finanční ztráty při poškození nebo odcizení části fotovoltaické elektrárny mohou být velmi vysoké.“

Hodnota technologie není jediným důvodem, proč se zabývat bezpečností fotovoltaických elektráren. Většina těchto projektů je financována bankovními úvěry, jejichž poskytnutí je podmiňováno určitou minimální úrovní zabezpečení. Podmínkou úvěrových smluv, ale i logickou návazností při řešení investice tohoto typu, je pojištění celého zařízení proti různým typům škod, včetně poškození či odcizení technologií či jejich částí.

Proč uvažovat o zabezpečení fotovoltaické elektrárny?

Objekty fotovoltaických elektráren mají několik společných charakteristik, které předurčují, jakým způsobem se bude přistupovat k jejich zabezpečení. V první řadě je to rozloha území, na kterém jsou fotovoltaické panely umístěny. Ta se pohybuje od několika arů po desítky hektarů, v závislosti na výkonu solární elektrárny a použité technologii.

Dalším podstatným rysem je bezobslužnost a relativní odlehlost míst, kde jsou fotovoltaické elektrárny instalovány. S tím souvisí i nezbytné napojení na technickou infrastrukturu s datovým připojením, které je posléze využíváno nejen pro monitoring a ovládání vlastní technologie fotovoltaické elektrárny, ale slouží také jako jedna z komunikačních tras pro použité bezpečnostní aplikace. Pro volbu typu zabezpečení je důležité si uvědomit, že solární panely mají určitou konstrukční výšku, která snižuje celkovou přehlednost zastavěného území.

Jedná se zejména o požadavky bank a pojišťoven, které pracují podle svých interních standardů. Společným rysem všech těchto materiálů je požadavek na certifikaci použitých technologií a odborný návrh jejich použití. Některé subjekty jdou více do hloubky a předepisují konkrétní bezpečnostní prvky, jinde se spokojí s pojmem „objekt je elektronicky zabezpečen“. Jak již bylo uvedeno dříve, otázka zabezpečení nesouvisí pouze s pojištěním, zajištěním financování nebo technickými normami. Finanční ztráty při poškození nebo odcizení části fotovoltaické elektrárny mohou být velmi vysoké, stejně jako náklady spojené s řešením takovéto situace.

Každý vlastník fotovoltaické elektrárny by měl uvažovat o jejím zabezpečení. Finanční ztráty při odcizení nebo poškození solární elektárny mohou být velmi vysoké
Každý vlastník fotovoltaické elektrárny by měl uvažovat o jejím zabezpečení. Finanční ztráty při odcizení nebo poškození solární elektárny mohou být velmi vysoké

Co zabezpečit?

Z pohledu objektové bezpečnosti je fotovoltaická elektrárna ohraničený areál určité rozlohy s definovaným plánem zástavby a komunikací, uvnitř kterého se nachází technologie pro výrobu elektrické energie. Samostatnou kategorii z hlediska přístupu k zabezpečení pak tvoří fotovoltaické panely instalované na střechách nebo stěnách budov.

Největší hodnoty jsou soustředěny v podobě fotovoltaických panelů a invertorů, jejichž ceny se pohybují v milionech korun. Další nemalé investice jsou v nosných konstrukcích, na kterých jsou panely umístěny. Z hlediska druhu trestné činnosti můžeme rozlišovat vandalismus, zaměřený na poškozování technologie a krádeže. Se zabezpečením je dobré počítat už od počáteční fáze výstavby.

Možnosti zabezpečení fotovoltaické elektrárny

Základem budoucího kvalitního zabezpečení je podrobná analýza situace, stanovení bezpečnostních rizik, návrh opatření a projekt řešení.

Důležitým krokem analýzy a návrhu řešení je definice typu útoku a to, v jaké fázi ho chceme detekovat. Z hlediska časového sledu událostí lze detekovat narušení perimetru (detekce pokusu o vniknutí do areálu) nebo sledovat vlastní technologie prostřednictvím tzv. předmětové ochrany, která nás upozorní ve chvíli, kdy již dochází k manipulaci s technologií (demontáž, poškozování).

Na základě našich praktických zkušeností, doporučujeme vždy použít kombinaci obou systémů. Tím je zajištěno, že poplach bude vyhlášen nejpozději v okamžiku manipulace s technologií. Celý systém, je vzhledem k bezobslužnému provozu a velmi často i odlehlosti, vhodné doplnit kamerovým systémem, který zprostředkuje jak vzdálený pohled do areálu v případě vzniku incidentu, tak zajistí i obrazový záznam dané situace.

Technologie zabezpečení fotovoltaické elektrárny

Perimetrie

Obvodovou ochranu lze realizovat v závislosti na místních podmínkách a požadavcích investora na úroveň zabezpečení několika různými technologiemi. Vzhledem k účelu této části bezpečnostního řešení (včasné zaznamenání pokusu o vniknutí do objektu), je nezbytné, aby systém byl nejen funkčně a detekčně spolehlivý, ale také, aby vykazoval minimum tzv. falešných poplachů.

Při výběru technologie je třeba mít na paměti, že bezpečnostní systém by měl provozovateli fotovoltaické elektrárny pomáhat chránit hodnoty a ne přidělávat starosti a zvyšovat náklady za zbytečné výjezdy bezpečnostní agentury. Pro vlastní realizaci obvodové ochrany máme na výběr ze základních technologií: infračervených bariér, detekčních kabelů, mikrovlnných bariér a termovizních kamer s analýzou obrazu. V některých případech je vhodné použít i kombinaci více detekčních principů pro zvýšení úrovně bezpečnosti řešení.

Ochrana technologií

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o individuální nebo systémovou ochranu vlastní technologie fotovoltaické elektrárny. Většina dnes dodávaných panelů umožňuje detekovat odpojení od invertoru, nicméně toto řešení může postačit tam, kde je dobrá časová dostupnost výjezdu. Některé panely navíc touto funkcí disponují pouze v okamžiku, kdy vyrábějí elektřinu, tedy ve dne. V odlehlejších oblastech by pak tento princip ochrany mohl znamenat poměrně velké ztráty. Některé pojišťovny navíc požadují nezávislé zabezpečení vlastních panelů a invertorů.

Pro tyto účely je opět možné využít několik detekčních principů a technologií. Základem detekce může být senzorový kabel, otřesové senzory, případně další detekční systémy.

Technologií, jak zabezpečit fotovoltaickou elektrárnu je několik
Technologií, jak zabezpečit fotovoltaickou elektrárnu je několik

Objektová ochrana

Většina fotovoltaických elektráren je vybavena bezobslužným řídícím pracovištěm (dispečink), kde jsou soustředěny společné a řídící technologie, přípojky napájecích rozvodů, datových linek a centrála bezpečnostního řešení. Tyto objekty bývají standardně vybaveny systémy elektrické zabezpečovací a požární signalizace a na přání zákazníka doplněny o přístupový a kamerový systém.

Kamerový systém

Hlavní výhodou kamerového systému v porovnání s ostatními bezpečnostními technologiemi je to, že vám umožní VIDĚT. Vidět jak současnou situaci, tak i minulé děje a události. Tyto vizuální informace lze sledovat jak lokálně, tak i vzdáleně (přes datovou linku). Díky masivnímu rozvoji informačních technologií je dnes možné se do objektu podívat v podstatě odkudkoliv.

Bezpečnostní kamery poskytují doplňující informaci o situaci v objektu a umožňují identifikovat osoby či vozidla, která se v areálu a jeho okolí vyskytují. V kombinaci s detekcí na úrovni perimetru představují velmi efektivní nástroj pro zachycení, záznam a vyhodnocení kritických událostí. Obraz z kamerového systému je možné přenášet do mobilního telefonu nebo libovolného počítače.

Přenos poplachových informací

K přenosu poplachový informací z objektu fotovoltaické elektrárny na PCO (pult centralizované ochrany) se z důvodu bezpečnosti využívají nezávislé přenosové trasy s trvalým monitoringem spojení. Pro přenos obrazových informací z kamerového systému je vhodné, nikoliv však nezbytné, širokopásmové datové připojení. Další informace mohou být přenášeny prostřednictvím GSM sítí a to jak formou SMS zpráv, tak i v datové podobě prostřednictvím GPRS nebo 3G. Pro bezpečnost platí dvojnásob známé „bez spojení není velení“ a proto je potřeba i této oblasti věnovat patřičnou pozornost již ve fázi návrhu systému.

Služby fyzické ostrahy

I přes veškerý technologický pokrok přijde nakonec vždy na řadu člověk. V našem případě pracovník bezpečnostní služby, která reaguje na podněty zabezpečovacího systému a provádí vlastní zásah, případně preventivní opatření v objektu elektrárny. Jak známo, člověk ač nejchytřejší, je současně nejslabším článkem každého bezpečnostního řešení. Při výběru partnera pro fyzickou ostrahu je potřeba dbát na profesionalitu, odbornost a zejména reference jednotlivých firem. V této oblasti mohou napomoci oborová sdružení, jako například mezinárodní ASIS nebo domácí Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR.

Informace o možnostech zabezpečení fotovoltaických elektrárnách si můžete stáhnout zde.

Autor: Komerční sdělení