fbpx

Watenvi – vše o vodě, odpadech a financování0

Odborníkům, ale zejména starostům budou určeny aktuální otázky týkající se problematiky čištění odpadních vod. Právě na veletrhu Watenvi se sejdou všechny zainteresované subjekty na jednom místě – výrobci, provozovatelé, stavební firmy i poskytovatelé dotací.

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009. Projekt tvoří 15. mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je SOVAK, a 15. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno.

„Na veletrhu bude i stánek Státního fondu životního prostředí, kde zájemci získají veškeré informace o dotacích z Operačního programu životního prostředí.“

ČR má závazek vůči Evropské unii, v němž se uvádí, že řádné čištění a odvádění odpadních vod musí být v aglomeracích nad 2000 obyvatel zajištěno do roku 2010.  Dnes je už jisté, že čtvrtina vodohospodářských projektů se nestihne postavit. Podle předsedy představenstva SOVAK Františka Baráka z 530 aglomerací s více než dvěma tisíci obyvateli jich 47 nemá ještě ani územní rozhodnutí a realizace projektů se tak nedá stihnout. Za hlavní příčiny označil nedostatek peněz a stavebníků i zkracující se dobu na samotnou výstavbu. Problém s blížícím se termínem 2010 lze vyřešit pouze politickým rozhodnutím. „Několik obcí a měst nestačí zřejmě opatření zajistit. Někde totiž chybí příslušná povolení, jinde je nedostatek finančních zdrojů i nezájem obce o tuto oblast,“ podotkl Barák.

Důležitá mezinárodní setkání a ukázky ochrany proti vodě ve světě

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu Watenvi bohatý doprovodný program. Zaměřen bude na dotační politiku i na legislativu v tomto oboru. Už den před veletrhem bude zahájen dvoudenní Meeting EUREAU, jehož pořadateli jsou Sovak ČR a Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Jde o setkání členů sdružených v asociaci výrobců a dodavatelů vody ze zemí Evropské unie. Výstaviště bude též místem setkání Vodních ředitelů evropské sedmadvacítky pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR. Tradičně organizuje Česká protipovodňová asociace v bazénu před pavilonem Z předvádět ukázky ochrany proti povodním. Na praktické zkušenosti s budováním protipovodňových opatření ve vybraných městech se zaměří mezinárodní konference nazvaná „Principy ochrany před povodněmi ve světě“. Systémy opatření budou prezentovat města Praha, Drážďany, Hamburk, New Orleans, Rotterdam, Londýn, Benátky, Winnipeg, Hitzacker a další.

Odpad k výrobě energie

Omezení skládek komunálních biologicky rozložitelných odpadů se nyní intenzivně věnují všechny státy evropského společenství. Také touto problematikou se bude zabývat veletrh Watenvi. Do roku 2010 by náš stát měl snížit množství komunálních biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku o 20 procent v porovnání s rokem 2000.  Ročně jeden člověk u nás vyprodukuje v průměru 250 kilogramů skládkovaného odpadu.

Zajímavé je, že se Češi už naučili velmi dobře třídit odpad. Dokumentují to sběrná místa (ekologické dvory), jejichž kapacita je plně využívána. Souvisí to s růstem životní úrovně, přičemž má produkce komunálních odpadů rostoucí trend. Navíc Českou republiku čeká implementace novely směrnice EU o odpadech z minulého roku. V ní bude mimo jiné zakotvena nová pětistupňová směrnice o nakládání s odpady. Podle tohoto dokumentu budou všechny členské státy povinny zajistit sekundární využití odpadů. Půjde tedy především o primární recyklaci a nerecyklovatelný odpad bude použit k výrobě energie.

Nová legislativa a financování z programů EU i ČR

Ihned po zahájení veletrhu se bude konat seminář na téma Nová legislativa – odpadové hospodářství, ekologické škody, vodní hospodářství. První ze dvou bloků se bude zabývat přehledem a vývojem odpadové legislativy, zákonem o odpadech, různými vyhláškami o biodopadech, zákonem o předcházející ekologické újmě a její nápravě a vyhláškou o zajišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. V druhém bloku budou přednášky o nové legislativě v oboru vodního hospodářství a novele zákona o vodách. Druhý den je věnován financování projektů. Uskuteční se konference Odpady 2009 a jak dál, kterou organizuje STEO spolu s MPO a je zaměřena na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů. O programech financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací z OPŽP se bude hovořit na stánku SFŽP.

 

Poradenství na veletrhu

Stejně jako loni budou mít společnou expozici Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, kde zájemci získají veškeré informace o dotacích z Operačního programu životního prostředí. Pracovníci SFŽP budou informovat o možnostech jak získat peníze na jednotlivé vodohospodářské projekty a představí také již projekty schválené. Očekává se také zájem o peníze z programu Zelená úsporám, určeného na podporu obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor v domácnostech. O dotacích se bude jednat také v rámci doprovodného programu po celou dobu veletrhu WATENVI. Více informací na www.watenvi.cz.

Autor: Komerční sdělení