fbpx

Partneři sekce

Moderní technologie zemních tepelných čerpadel Regulus a kolektorů Gerotop0

Tepelná čerpadla, která získávají teplo z okolního vzduchu, jsou u nás již běžná. Proč ale v západní Evropě více využívají zemní tepelná čerpadla? Čtěte víc.

Navrhování tepelných čerpadel do novostaveb je již běžnou praxí, většinou se však jedná o čerpadla, která získávají teplo z okolního vzduchu. Tepelná čerpadla využívající geotermální energii jsou v České republice méně běžná, než je tomu v zemích západní Evropy. Důvodem je snaha kombinovat tepelné čerpadlo s dalšími bivalentními zdroji tepla. Výhodnější tedy je použít vzduchové tepelné čerpadlo vzhledem k nižším pořizovacím nákladům, a to i přesto, že topný faktor není tak stálý. Oproti tomu na západě je snaha směřovat provoz čerpadla k co největšímu využití v tzv. monovalentním provozu.

Dočtete se, jaké možnosti a ekonomický přínos nabízí technologie zemních tepelných čerpadel.

Kupecké počty

Při rozhodování je důležitá velikost úspor, které nám zemní tepelné čerpadlo přinese oproti jiným případným zdrojům tepla. Protože pořízení vrtu nebo plošného kolektoru je nákladnou investicí, je od počátku jisté, že provoz tepelného čerpadla musí generovat vysoké celkové úspory. U objektů, které mají malou tepelnou ztrátu (méně než cca 6 kW), se pořízení zemního tepelného čerpadla stává investicí, která bude mít neúměrně dlouhou návratnost. U objektů s vysokou tepelnou ztrátou je větší prostor pro dosažení objektivně vyšších úspor a projekt se tím spíše vyplatí uskutečnit.

Ekonomická a energetická bilance

Podkladem pro rozhodování by měla být i energetická a ekonomická bilance. Zde je příklad energetické bilance, který však vychází z průměrných hodnot a pro konkrétní instalaci se bude lišit klimatickými podmínkami, denní spotřebou vody, tepelnými ztrátami objektu, použitým tepelným čerpadlem a dalšími podmínkami:
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
 
lokalita
Praha
výpočtová venkovní teplota
-12 °C
délka topného období
225 dní
průměrná teplota v topném období
4,3 °C
TEPELNÉ ČERPADLO
 
zdroj tepelného čerpadla
země/voda (B/W)
typ tepelného čerpadla
EcoHeat 308
OHŘEV UŽITKOVÉ VODY
 
denní spotřeba TV
200 l
denní potřeba tepla pro TV
15,70 kWh
celková roční potřeba energie na TV
4 940 kWh
průměrný topný faktor TČ při ohřevu TV
3,1
pokrytí tepelným čerpadlem
4 590 kWh
spotřeba tepelného čerpadla
1480 kWh
dodáno elektrickým dohřevem
350 kWh
VYTÁPĚNÍ
 
tepelné ztráty objektu
8 kW
průměrná vnitřní teplota
21 °C
tepelné ztráty při průměrné teplotě v TO
4,05 kW
celková potřeba energie na vytápění
18 530 kWh
průměrný topný faktor TČ pro vytápění
4,5
pokrytí tepelným čerpadlem
16 680 kWh
spotřeba tepelného čerpadla
3710 kWh
dodáno elektrickým dohřevem
1850 kWh
CELKEM
 
roční potřeba energie
23 470 kWh
celková spotřeba energie
7 390 kWh
roční úspora energie
16 080 kWh
MATICKÉ PODMÍNKY
Na základě těchto hodnot je možné vypočítat úsporu provozních nákladů na topení a ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla oproti systému s použitím jiného zdroje. Po uvážení investičních a dalších souvisejících nákladů lze dospět k ekonomické bilanci a výpočtu návratnosti investice.

Od primárního okruhu k tepelnému čerpadlu

Teplo je možné ze země odebírat několika způsoby. Pro primární okruhy se nejčastěji využívají zemní hlubinné vrty zemní plošné kolektory. Současný trh nabízí navíc řadu technologií, které jsou na pomezí obou skupin.
Vždy je však třeba investovat do kvalitních materiálů. Jakákoli závada či netěsnost na primárním okruhu má za následek jeho nefunkčnost a další investiční náklady.

Hlubinné vrty

Vertikální vrty – Sondu tvoří jednoduché smyčky zapuštěné vertikálně do vrtu o hloubce 50 – 150 m. Tyto sondy odebírají teplo ze země nejefektivněji, jejich investiční náročnost je ale nejvyšší.
Radiální vrty – Jsou dalším způsobem vedení kolektoru, kdy se geotermální koaxiální sondy radiálně sbíhají do jednoho místa. Využitá je tak nejen hloubka, ale i šířka pozemku. Délka vrtu je přibližně 40 m. Tento systém se používá spíše pro menší výkony.

Zemní plošný kolektor

Zemní plošný kolektor se nejčastěji pokládá do rýh hlubokých 1,2 – 1,5 m, širokých 0,8 m, nebo jako meandr položený do celoplošné skrývky na pozemku.

Další způsoby

Dále za zmínku stojí energetické piloty, které umožňují v letním období vyskladnit odpadní teplo budovy do energetických pilotů a znovu jej získat pomocí tepelného čerpadla v zimních měsících. Tento způsob je využíván především u velkých objektů, které jsou na pilotách založeny, jako administrativní budovy, obchodní centra atd.
Nebo využití geotermálního energetického koše, který se používá, pokud není prostor pro povrchový plošný kolektor a není možné z nějakého důvodu provést vrt.

Regenerace primárního okruhu

Návrh primárního okruhu vychází z celkové spotřeby energie v objektu, tedy spotřeby energie na vytápění, na ohřev teplé vody, případně ohřev bazénu. Odborný návrh vrtu nebo plošného kolektoru je jednou z nejdůležitějších věcí při instalaci zemního tepelného čerpadla a je třeba ho svěřit odborníkům. U správně navrženého vrtu nedochází k problémům a jeho životnost je v podstatě neomezená.
Pokud není vrt dostatečně dimenzován pro tyto spotřeby, může při jeho provozování docházet k úbytku energetického potenciálu zeminy, tedy k jeho vymražení. To má za následek snížení topného faktoru tepelného čerpadla a jeho neefektivní provoz.
Aby nedocházelo k vychládání podloží, je ideální kombinovat tepelná čerpadla se solárním systémem, který zajišťuje tepelnou regeneraci vrtu a zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla.

Regenerace u zemních plošných kolektorů probíhá během letního období slunečním zářením a absorpcí dešťových srážek.

Zdroje tepla využívající zemní kolektory nebo vrty

Společnost Regulus přišla v roce 2012 s novou řadou tepelných čerpadel EcoPart EcoHeat. Výkonová řada jednotek je 6, 8, 10, 12, 14 a 17 kW. Z technických parametrů vyniká především vysoký topný faktor dosahující v nízkoteplotních systémech hodnoty 5,5. Ostatní v praxi používané údaje o topném faktoru, příkonu a výkonu jsou v tabulce:
 
EcoHeat je kompaktní jednotka, která kromě tepelného čerpadla obsahuje i tepelnou centrálu a inteligentní regulátor vybavený přehledným barevným dotykovým displejem s českým ovládáním.
Tepelná centrála po připojení k topnému systému a přívodu vody zajišťuje kompletní tepelné potřeby rodinného domu – topení, akumulaci topné vody, přípravu teplé vody pomocí tepelného čerpadla a vestavěného 9kW elektrického topného tělesa.
Samozřejmostí je možnost připojit sluneční kolektory a umožnit tak vrtu či plošnému kolektoru dostatečnou letní teplotní regeneraci.

Kombinace zemního čerpadla s dalšími zdroji tepla

Tepelné čerpadlo EcoHeat v kombinaci se solárním systémem

Je velmi efektivní kombinací využití obnovitelných zdrojů, navíc se tyto dva systémy vhodně doplňují. Během topné sezóny objekt vytápí tepelné čerpadlo, které zároveň ohřívá vodu za přispění solárního systému, mimo topnou sezónu pak ohřívá vodu většinou solární systém. Výsledkem není pouze úspora elektrické energie, ale především snížení provozních hodin tepelného čerpadla během roku, čímž se významně prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo EcoPart v kombinaci s krbem a solárním systémem

Tuhá paliva ve většině novostavbách nejsou hlavním zdrojem tepla z důvodu náročné obsluhy a nutnosti skladování paliva. Doplňkovým zdrojem tepla je většinou dřevo spalované v krbech či kamnech. Ty mohou být buď klasické, předávající teplo pouze do okolí, nebo moderní teplovodní, které umožňují rozvod tepla po celém domě. Při použití akumulační nádrže vytápí objekt i po delší dobu, než po kterou probíhá spalování. Tepelné čerpadlo EcoPart lze kombinovat s krbovou vložkou obsahující teplovodní výměník, s akumulační nádrží a i se solárním systémem. Ten stejně jako u předchozího příkladu pomáhá mimo topnou sezónu s přípravou teplé užitkové vody.

Servis a obsluha

U správně navrženého systému je optimální chod zaručen regulací, která je mozkem celého systému. Inteligentní regulátor řídí chod systému na základě informací získaných z venkovních a vnitřních teplotních čidel. Celý systém je bezobslužný, ale je možné do něj manuálně zasahovat, např. nastavovat vyšší teplotu při požadavku na vyšší tepelnou pohodu. Většinu regulátorů lze dnes ovládat na dálku nebo přes vestavěný webserver pomocí tabletu, telefonu nebo jakéhokoliv zařízení vybaveného alespoň základním prohlížečem webových stránek.
Pravidelné servisní prohlídky tepelného čerpadla jsou nedílnou součástí provozu každého systému s tepelným čerpadlem. Jedině tak je možné zaručit výrobcem stanovenou dobu životnosti celého systému. Ta bývá z pravidla 20 – 25 let. Během této lhůty se předpokládá výměna kompresoru, který je nejvíce namáhanou součástí tepelných čerpadel. Životnost kompresorů se pohybovala okolo 12 let, u nových typů kompresorů se předpokládá životnost až 30 let.

Návrh technického řešení

Tepelná čerpadla a výše zmiňované kombinace se solárními systémy i teplovodními krby nabízí firma Regulus již řadu let. Na webových stránkách www.regulus.cz naleznete detailnější informace o všech nabízených typech slunečních kolektorů, tepelných čerpadel, teplovodních krbů a o potřebném příslušenství. Naším cílem není prodávat unifikované sestavy, ale navrhnout zájemcům o modernizaci systémů topení nebo ohřevu vody kompletní technické řešení tak, aby byly splněny požadavky zákazníků na minimalizaci nákladů a maximalizaci úspor. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Zájemce o tepelné čerpadlo může využít tento nezávazný dotazník sloužící jako prvotní zdroj informací pro návrh systému s maximálním využitím alternativních zdrojů energie.

Autor: Komerční sdělení