fbpx

Všeobecné obchodní podmínky serveru nazeleno.cz

 1. Objednávka inzerce 
 1. Společnost Narrative Media s.r.o. (dále jen „vydavatel“) je vydavatelem internetových mediálních a dalších projektů, ve kterých může být na základě obchodních smluv nebo objednávek mezi vydavatelem a objednatelem uveřejňována za úplatu inzerce objednatele. „Objednatel“ je fyzická či právnická osoba, která si u vydavatele objednává inzerci v dohodnutém rozsahu a termínu. 
 1. Písemná objednávka inzerce má standardizovanou podobu dle dodaného vzoru vydavatele. Musí přitom obsahovat minimálně následující vyplněné údaje: 
 • Úplný obchodní název objednatele 
 • Fakturační adresu objednatele 
 • IČO/ DIČ objednatele 
 • Typ a rozměry inzerátu, smluvenou cenu vč. případně nárokované slevy/provize 
 • Další specifikace objednávané inzerce (např. poslední možné datum čerpání) 
 • Způsob a podmínky fakturace 
 1. Pokud na objednávce není uveden termín zveřejnění inzerce, bude tato zveřejněna na základě dohody s objednatelem, případně při nejbližší příležitosti, tzn. po doběhnutí stávající inzertní kampaně na daném serveru. O přesném termínu zveřejnění bude objednatele informovat odpovědný zástupce vydavatele. 
 1. Pokud na objednávce není uveden termín fakturace, má se za to, že inzerce je fakturována v plné výši k datu podpisu objednávky. 
 1. Inzercí se rozumí jak standardní bannerová inzerce, tak PR články, partnerství serveru, propagace na Facebooku a další.  
 1. Vydavatelství si vyhrazuje právo označit, v souladu se zákonem, uveřejněné PR články či jinou propagaci objednatele jako placenou inzerci označením Komerční sdělení či jiným textem dle svého zvážení, případně je jinak odlišit od běžného nekomerčního obsahu serveru. 
 1. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce, pokud je grafická nebo textová podoba inzerátu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, poškozuje nebo by mohla poškodit dobré jméno nebo zájmy vydavatele, a to bez nároku objednatele na vrácení finančních prostředků. Vydavatel se v takovém případě zavazuje poskytnout objednateli přiměřenou dobu na opravu jím dodaných inzerátů. 
 1. Podoba a doručení inzertních podkladů 
 1. Vydavatel přijímá inzerci, která splňuje následující požadavky: 
 • je v digitální podobě pro PC; 
 • splňuje požadavky na rozměry dle objednávky a platných dokumentů objednatele, které specifikují nutnou podobu dodaných podkladů od objednatele; 
 1. Vydavatel neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady, které mu dodá objednatel. Vydavatel zároveň není povinen uchovávat ani jinak archivovat takovou inzerci, která již byla zveřejněna, nebo pokud již kampaň byla ukončena.  
 1. Objednatel inzerce má právo požadovat od vydavatele vytvoření inzertních podkladů. Tato služba je zpoplatněna a její standardní cena je 2 500 Kč bez DPH za jeden grafický inzerát (banner) a 2 500 Kč za jeden textový inzerát (PR článek). V této ceně je zahrnuto vytvoření inzerátu z objednatelem dodaných dílčích podkladů a jedno kolo oprav či korektur inzerátu. Případná další kola oprav jsou zpoplatněna, jejich cena se odvíjí od reálné časové náročnosti s přihlédnutím k běžné hodinové sazbě 900 Kč. 
 1. Objednatel inzerce nese zodpovědnost za obsah a právní přípustnost textové a grafické podoby inzerce a zbavuje vydavatele nároků třetí strany na uplatňování jakýchkoliv nároků či škod způsobených danou inzercí. Vydavatel není povinen tyto skutečnosti prověřovat.  
 1. Objednatel inzerce zodpovídá za včasnost a bezchybnost dodaných podkladů. Včasností se rozumí dodání bannerové inzerce či PR článku minimálně 3 pracovní dny před dohodnutým dnem publikování. V případě složitějších inzertních formátů – rozbalovací bannery, branding webu, direkt mailing – je podklady potřeba dodat minimálně 5 pracovních dnů před zahájením kampaně. 
 1. Doručení inzertních podkladů probíhá výhradně elektronicky, a to jejich zasláním na emailovou adresu inzerce@nazeleno.cz nebo na emailové adresy osob, které byly kontaktními osobami objednatele při objednání inzerce.
 1. Platební podmínky 
 1. Ceny inzerce vycházejí z platných ceníků internetových médií, v nichž je inzerce uveřejněna, případně z konkrétních nabídek obchodních zástupců vydavatele. Tyto ceníky jsou k nahlédnutí v kanceláři vydavatele, zpravidla také na jeho oficiálních stránkách a/nebo na stránkách jednotlivých webů. 
 1. Objednatel uhradí cenu inzerce na základě faktury vystavené vydavatelem, a to převedením určené částky na účet uvedený na faktuře. Vydavatel vystaví fakturu v plné výši ceny kampaně vždy ke dni objednání inzerce, není-li dohodnuto jinak. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li písemně dohodnuto jinak. 
 1. Při nedodržení splatnosti faktury si vydavatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit probíhající inzertní kampaň a/nebo neuveřejnit další i již objednanou a potvrzenou inzerci. Při prodlení objednatele jsou účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z ceny inzerce za každý jeden den prodlení. 
 1. Objednatel má právo reklamovat inzerci, pokud tato nebyla zveřejněna dle podmínek dohodnutých a řádně zmíněných v objednávce inzerátu. V takovém případě mu náleží náhrada dle závažnosti provinění, maximálně však do výše srovnatelné s hodnotou uzavřené objednávky nebo její části, vztahuje-li se reklamace pouze na část objednané inzerce. 
 1. Rezervování inzerce 
 1. Bannerovou inzerci či další dohodnuté formáty (branding webu) je možné u vydavatele rezervovat na objednatelem vybrané kalendářní období. Rezervace je nezávazná a poskytuje se na období maximálně 10 pracovních dní. V případě, že v době, po níž je prostor rezervován, o něj projeví zájem třetí osoba, vydavatel na tuto skutečnost objednatele upozorní. Nemá však povinnost odmítnout nabídku této třetí strany. 
 1. Slevy a provize 
 1. Objednatel inzerce může uplatnit slevy za opakované zveřejnění inzerátů. Výše těchto slev je individuální.  
 1. Agenturám náleží provize dle vzájemně dohodnutých podmínek za podmínky včasného objednání inzerce a dodržení všech termínů pro dodání podkladů. Při porušení těchto podmínek nárok na provizi zaniká. 
 1. Slevy se nepřevádí do dalšího kalendářního roku. 
 1. Stornování inzerce 
 1. Stornování inzerce je nutno učinit písemnou podobou. Pokud je inzerce stornována v období do 30 pracovních dnů před začátkem kampaně, neplatí objednatel žádný storno poplatek. Po uvedeném termínu hradí objednatel 100 % ceny inzerátu.