fbpx

Lehké požárně odolné střechy PROTECT ROOF s požární odolností REI 15 – REI 45 DP1 – DP30

Spolupráce společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover a Kovové profily, spol. s r. o. přinesla na trh plochých střech nejkomplexnější a staticky nejvýkonnější systém velkorozponových plochých střech na trapézovém plechu s označením PROTECT ROOF.

Systém se vyznačuje rozsáhlou variabilitou kombinací tepelných izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR desek a v současnosti nejvýkonnější statikou, která umožňuje střešní pláště s požární odolností REI 15 – REI 45 navrhovat ještě výrazně ekonomicky výhodněji.

Reklama

Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou kladeny stále vyšší nároky.

Spolupráce renomovaných firem přináší nová řešení

Lehké střešní pláště PROTECT ROOF využívají dlouholetých zkušeností obou partnerů. Již od roku 2002 se obě společnosti věnují lehkým požárně odolným střechám na trapézovém plechu. Společnost Kovové profily se specializuje zejména na nosnou část střešního pláště a jeho statickou optimalizaci, což investorovi přináší jak profesionální statický servis, tak optimalizované řešení pro konkrétní podmínky stavby.

Společnost Isover využívá své know- how jako největšího výrobce tepelných izolací jak v ČR, tak také globálně na celém světě. Široká nabídka tepelných izolantů v jednom systému tak umožňuje plně využít jejich nejlepších vlastností, kromě tepelné izolace u všech izolantů se jedná o výborné protipožární vlastnosti minerální izolace, vysokou pevnost v tlaku a minimální hmotnost u pěnového polystyrenu a ještě lepší tepelnou izolaci a vysokou pevnost v tlaku u termosetických desek PIR. Spojením odborných znalostí obou firem v systému PROTECT ROOF se tak na trh dostává vysoce variabilní výkonný systém, který posouvá hranice lehkých střech s požární odolností na novou úroveň.

Hlavní výhody střešních plášťů PROTECT ROOF

 • Požární odolnost REI 15 – REI 45 DP1 pro velkorozponové konstrukce (běžně 6m i více).
 • Vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.).
 • Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru atd.
 • Výkonná statika (nejlepší využití nosné konstrukce na trhu – mimořádný zatěžovací stav za požáru již většinou nelimituje návrh TRP).
 • Ekonomická výhodnost díky možnosti kombinace všech prvků systému.
 • Výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití lehkých izolantů Isover LAM, Isover EPS a PIR.
 • Univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy
 • Pro všechny sněhové oblasti.

Požární odolnost lehkých střešních plášťů PROTECT ROOF

Zkoušky požární odolnosti lehkých střešních plášťů PROTECT ROOF byly provedeny dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladby prokázaly výborné protipožární vlastnosti a tyto střechy s kombinovaným izolantem zajišťují objektům požární odolnost až 45 minut dle konkrétní skladby.

Dle konkrétního projektu jsou střešní pláště PROTECT ROOF druhu DP1 – DP3. Pláště PROTECT ROOF splňují požadavek 3.2.3 ČSN 73 0810 – tj. v požadované době požární odolnosti se nedosáhne u výrobků třídy reakce na oheň B až F (např. tepelné a zvukové izolace) teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích. Střešní pláště PROTECT ROOF jsou určeny také pro použití v požárně nebezpečných prostorech (s ověřením BROOF (t3).

Ujištění o požární odolnosti

Pro konkrétní střechu je vydáváno tzv. Ujištění o požární odolnosti, které dokládá použití materiálů schválených v systému PROTECT ROOF. Toto Ujištění tvoří standardní součást dokumentace ke kolaudačnímu řízení.

Lehké požárně odolné střešní pláště PROTECT ROOF – varianty jednotlivých skladeb:

 • PROTECT ROOF 45 MW – střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny
 • PROTECT ROOF 30 EPS – střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a EPS
 • PROTECT ROOF 30 PIR – střešní plášť s kombinovanou izolací z minerální vlny a PIR

1. PROTECT ROOF 45 MW

Střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny. Požární odolnost střechy REI 45 DP1 – DP3

Základní složení pláště:

 • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
 • Parotěsná zábrana 2)
 • Spodní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny 3)
 • Horní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny s posunem spár v obou směrech 3)
 • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy)

2. PROTECT ROOF 30 EPS

střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a pěnového polystyrenu EPS. Požární odolnost střechy REI 30 DP1 – DP3

Základní složení pláště:

 • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
 • Parotěsná zábrana 2)
 • Požárně dělící a tepelněizolační vrstva desek z minerální (kamenné) vlny 2×30 mm s posunem spár v obou směrech 3)
 • Tepelněizolační vrstva Isover EPS (Isover EPS 100S, 150S, 200S)4)
 • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy)6)

3. PROTECT ROOF 30 MW+PIR

střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a PIR. Požární odolnost střechy REI 30 DP1 – DP3.

Základní složení pláště:

 • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
 • Parotěsná zábrana 2)
 • Požárně dělící a tepelněizolační vrstva desek z minerální (kamenné) vlny 2×30 mm s posunem spár v obou směrech 3)
 • Tepelněizolační vrstva PIR 5)
 • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy) 6)

Pozn.:

Klasifikovány jsou také další varianty systému skladeb systému PROTECT ROOF s požární odolností REI 15 – REI 45 DP1-DP3. Tyto je možno využít pro potřeby konkrétního projektu. Detailní podklady jsou k dispozici u odpovědných zástupců společností Isover a Kovové profily.

Specifikace materiálů jednotlivých vrstev systému PROTECT ROOF

Ocelový trapézový plech

Dle požární klasifikace PAVUS PKO 15-021 odstavce 5 je možno pro výše uvedené skladby s požární odolností REI 30 REI 45 DP1 – DP3 použít trapézový plech navržený na konkrétní podmínky stavby při dodržení těchto podmínek:

 • tloušťka trapézového plechu  0,75 mm;
 • pro požadovanou požární odolnost R 30 a R 45 musí být krajní podpory trapézových plechů dostatečně příčně a torzně tuhé;
 • poměr maximálního napětí k mezi kluzu použité oceli, vypočtený v průřezu trapézového plechu pro zatížení za mimořádné zatěžovací situace za požáru podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-2 nesmí překročit tyto hodnoty:
 • σmax/fy ≤ 36,7% u prostého nosníku
 • σmax/fy ≤ 40,4% u spojitého nosníku
 • trapézové plechy jsou kotveny k podporám v každé vlně nejméně dvěma kotvícími prostředky 5,5 mm, připouští se i jiný ekvivalentní způsob kotvení s doloženou únosností statickým výpočtem
 • trapézové plechy jsou vzájemně překryty a spojeny samovrtnými šrouby (např. 4,8 mm) v rozteči max. 500 mm
 • sklon střechy je v rozpětí od 0° do 15°

Parotěsná zábrana

pro splnění požadavku hodnocení konstrukcí druhu DP1 musí parotěsná zábrana splňovat tato dvě kritéria: o nominální tloušťka parotěsné zábrany d ≤ 2 mm o výhřevnost parotěsné zábrany H ≤ 150MJ/m2

Desky z minerální (kamenné) vlny (MW).

Pro spodní vrstvu tepelné izolace je dle potřebné pevnosti v tlaku možno použít desky Isover T(50 kPa), T-i(40kPa), R(30 kPa), P(20 kPa), LAM50(50kPa) a LAM30(30kPa). Pro horní vrstvy pak desky Isover S (70kPa) a Isover S-i (60kPa). Doporučený vzájemný posun spár vrstev MW je 200 mm.

Tepelná izolace EPS

pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy Isover EPS vyhovující:

 • tloušťka EPS vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné a 600 mm pro spádové desky
 • objemová hmotnost EPS ≤ 30 kg/m3

Použití izolačních desek Isover EPS Grey 100 a 150 je možné. Nutno dodržet jejich aplikační podmínky zejména s ohledem na trvalé teplotní zatížení max. 70°C.

Tepelná izolace PIR

pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy PIR vyhovující:

 • tloušťka PIR vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné i spádové desky
 • objemová hmotnost PIR ≤ 32 kg/m3

Hydroizolační souvrství

u hydroizolačních souvrství na tepelných izolacích EPS a PIR je třeba pro splnění požadavků hodnocení DP1 a DP3 splnit:

 • klasifikaci hydroizolace BROOF (t3) pro hodnocení střechy DP1
 • klasifikaci hydroizolace BROOF (t1) pro hodnocení střechy DP3

Na základě Posouzení požární odolnosti střešního pláště a Rozšířené aplikace výsledků zkoušky podle ČSN EN 13 501-2 je možno použít libovolný typ povlakové hydroizolace (asfaltový pás, fólie…). Požární otevřenost či uzavřenost plochy je třeba posoudit samostatně dle 8.15.4 ČSN 73 0802.

Vydané protokoly, klasifikace a posouzení:

 • PAVUS – Požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti č. PKO-15-021
 • PAVUS – Expertizní posouzení požární odolnosti č. Z220150041
 • PAVUS – Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu – protokoly o zkouškách požární odolnosti č. Pr-12-2.092n, č. Pr-13-2.012n, Pr-13-2070.n, Pr-13-2090n, Pr-14-2.134
 • Chování střech při vnějším působení požáru podle ČSN EN 13501-5

Normativní podklady:

 • ČSN EN 1363-2:2015 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – část 2: Stropy a střechy.
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

Závěr:

Lehké požárně odolné střešní pláště PROTECT ROOF jsou dalším krokem ve vývoji lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu. Při použití dlouhodobě osvědčených standardních materiálů dosahují nové vyšší úrovně požární bezpečnosti při velmi efektivním využití nosné ocelové konstrukce. Investoři a projektanti tak dostávají do rukou vysoce efektivní systém, plně využitelný jak pro výrobní a skladové haly, tak pro obchodní centra a jiné velkorozponové halové konstrukce.

Autor: Redakce Nazeleno.cz