fbpx

Vnitřní mikroklima a řízené větrání bytů a rodinných domů0

Větrání s rekuprací tepla

Větrání ve své základní podstatě zajišťuje výměnu vzduchu ve vnitřních prostorách budov. Vzhledem k tomu, že člověk v interiérech budov stráví většinu svého času, má v tomto ohledu kvalita vnitřního prostředí zásadní vliv na jeho zdraví.

Vnitřní mikroklima velmi významně ovlivňuje výskyt alergií, nemocí dýchacích cest a dalších zdravotních problémů. Každý ví, že pokud se v budovách neobjevuje nadměrná vlhkost a je současně zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu je, riziko těchto nemocí celkově nízké.

Kvalitní větrání většinou nelze zajistit přirozenou cestou

V současné době (v závislosti na požadovaných úsporách energií a snižování produkce CO2) dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací nefunguje. Zateplením a zatěsněním vnějšího pláště vzniká velký problém. Jedná se o problém tzv. nedostatečného větrání, který se projevuje zvýšeným výskytem vnitřní vlhkosti, doprovázený růstem plísní a koncentrace CO2 a celé řady škodlivých toxických látek. Tím se rychle zhoršuje kvalita vnitřního vzduchu. Dochází k množení plísní, možnému poškození stavebních konstrukcí a vzniká prostředí nevhodné pro lidský organizmus. Poslední výzkumy ve světě prokázaly přímou souvislost mezi zdravotními problémy lidí a nedostatečným větráním.

Prostory, ve kterých se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí dostatečně větrány. Dostatečné větrání dnes nelze zajistit přirozenou cestou (infiltrace těsných oken se blíží k nule). Řešením je tzv. řízené větrání, které odvede znehodnocený vzduch podle produkce a koncentrace škodlivin a zajistí přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu. Bez nuceného řízeného větrání se neobejdou nízkoenergetické a pasivní stavby dnes již označované jako budovy s téměř nulovou spotřebou tepla.

Schéma řízeného nuceného větrání obytného domu

Za řízené větrání nelze v pravém slova smyslu považovat otevírání oken, jelikož ne vždy je možné tak činit z důvodu venkovních klimatických podmínek. Okna z převážné míry otevíráme, je-li cítit zápach, tedy pouze v případě silného subjektivního pocitu vydýchaného vzduchu. Bohužel na tyto vjemy (zápach, teplo) se člověk velice rychle dokáže adaptovat a pak je nevnímá, nebo se ve velkém počtu případů řeší tyto podněty alternativní cestou (zápach použitím osvěžovačů vzduchu).

Jedovaté látky ve vzduchu většinou nejsou cítit

Největším problémem v tomto případě není subjektivní pocit člověka, ale zdravotní důsledky způsobené škodlivými látkami (CO2, VOC – volné organické sloučeniny, formaldehyd apod.), které necítíme. Nedostatečně větrané prostory jsou velmi často kontaminovány plísněmi, které rostou v místech s vyšší relativní vlhkostí a v místech vlhkého podkladu a stavebních konstrukcí. V tomto případě jsou již nadále inertní vůči suchému vzduchu. Nejčastěji se vyskytující plísně způsobují alergie a podílí se i na vzniku nádorových onemocnění.

Přítomnost škodlivých látek v interiéru většinou poznáme až po vzniku zdravotních obtíží (únava a pálení očí, nesoustředěnost, nekvalitní spánek). Látky způsobující alergie (pyly, VOC atd.) se projevují v krátké době a jsou tedy lehce rozeznatelné, na rozdíl od většiny škodlivin, kdy se zdravotní obtíže projeví až po velmi dlouhé době expozice, a to i za 10 až 15 let. Jedná se o dlouhodobé působení toxických a karcinogenních látek. Zdroje těchto zdraví škodlivých látek se nachází uvnitř interiéru a produkují je v menších koncentracích stavební konstrukce, předměty běžného vybavení bytů a přípravky používané v domácnosti. Mezi nejnebezpečnější látky, které přímo ohrožují zdraví i život, patří toxický oxid uhelnatý (CO), který vzniká při nedokonalém spalování (vytápění, ohřev teplé vody, vaření na plynovém sporáku). Mezi hlavní karcinogeny patří cigaretový kouř, formaldehyd (vybavení bytu, nábytek, stavební konstrukce, barvy, mycí prostředky, tmely, lepidla…).

Požadavky na kvalitu vzduchu v interiéru specifikují normy

Účinně snížit tyto koncentrace škodlivých látek pod jejich dovolené expoziční limity lze pouze dostatečným větráním. Chceme-li pak snížit energetickou náročnost větrání, musíme použít řízené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. V současné době existuje celá řada systémů nuceného větrání. Jejich volba je ovlivněna místní platnou legislativou, normovými požadavky a místními klimatickými podmínkami. Systémy nuceného větrání se navrhují pro minimální nutné zabezpečení přívodu kyslíku (minimální intenzitu výměny vzduchu v prostoru – tzv. trvalé větrání) a pro intenzivnější odvod při nebezpečných koncentracích škodlivin (nárazové, časově omezené větrání). Normové hodnoty jsou zaměřeny na minimální požadavky větrání pro odvod škodlivin (odéry, vlhkost) a zabezpečení kyslíku přívodem venkovního vzduchu (minimálně 25 m3/hod.osoba).

V České republice odkazují stavební legislativní předpisy (vyhl. č. 20/2012) na normové hodnoty. Podrobné požadavky na větrání bytů a bytových domů včetně doporučených systémů větrání a koncepce větrání bytů jsou nejpodrobněji a komplexně řešeny v normě ČSN EN 15665 – větrání budov s hodnotami uvedenými v národním dodatku této normy – změny Z1 (viz. tabulka níže). Je požadováno, aby v době pobytu osob bylo množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální výměna vzduchu (0,3 až 0,5) h−1. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm (což je požadavek značně změkčený, původní limit byl 1000 ppm). CO2 je označen jako základní škodlivina. Přestože není cítit, podílí se na pocitu nepohody, únavě, nesoustředěnosti a zdravotních potížích.

Požadavek Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu)
Intenzita větrání [h−1] Dávka venkovního vzduchu na osobu [m3/(h‧os)] Kuchyně [m3/h] Koupelny [m3/h] WC [m3/h]
Minimální hodnota 0,3 15 100 50 25
Doporučená hodnota 0,5 25 150 90 50

Tabulka: Požadavky na větrání obytných budov dle normy

V době, kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě využívány, je možné snížit intenzitu větrání až na 0,1 h−1. Norma rovněž upozorňuje na skutečnost, že větrání infiltrací spárami oken nelze pro budovy s těsnými okny použít a řeší neakceptovatelnou účinnost rotačních větracích hlavic a větrání prostorů s plynovými spotřebiči typu.

Aktivní větrací systém s rekuperací tepla zlepšuje vnitřní prostředí

Jak zajistit kvalitu vnitřního vzduchu bez nadměrné spotřeby energie? Pomocí řízeného nuceného větrání, u kterého jsou jako hnací síly pro pohyb vzduchu použity ventilátory.

Řízené větrání s rekuperací je systém aktivního větrání s výměníkem pro zpětné získávání tepla. Výměník je spolu s ventilátory osazen v kompaktní větrací jednotce. Ta pak zajišťuje nejen neustálý přívod čerstvého vzduchu, odvod kontaminovaného vzduchu, ale i úsporu při vytápění.

Vzduch je rekuperačním výměníkem předehříván, a to pouze za cenu provozu jednotky, nikoliv za cenu tepelné energie nebo za cenu její výroby. Rekuperační jednotky se tak starají o příjemné prostředí bez prachu, hluku, pylových alergenů při ideální vlhkosti vzduchu v interiéru.

Zařízení společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. jsou v tomto směru komfortním a úsporným řešením, které splňuje v plné míře požadavky EnEV (nařízení o energetické úspornosti) a zároveň se stará o příjemné a zdravé vnitřní prostředí a stabilitu stavebních materiálů.

Produkty společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory

Větrací systémy a zařízení naší společnosti jsou s výkony od 50 m3/h do 4000 m3/h vhodné jako centrální nebo decentrální řešení větrání bytů, rodinných domů, bytových domů a provozních prostorů.

K dispozici jsou zařízení a jednotky s vysoce účinnými deskovými protiproudými rekuperátory, samostatné rekuperační výměníky, rotační regenerační výměníky. Je zde možný elektrický nebo teplovodní dohřev, různé montážní polohy, rozmanité distribuční prvky.

Pro nové systémy máme k dispozici zařízení a jednotky s energeticky úspornými EC motory, automatickým by-passem a při 100% automatické funkci komfortní dálkové ovládání s LCD displejem a možností regulace prostřednictvím senzorů CO2 a senzorů vlhkosti.

Autor: Komerční sdělení