fbpx

FOTO: Podívejte se, jak se staví pasivní domy v Česku!0

Co obnáší výstavba pasivního domu? Jaké technologie využít? Podívejte se, jak se staví koplex 14 pasivních domů v Dobřanech u Plzně.

Projekt výstavby 14 pasivních domů v Dobřanech u Plzně byl zahájen urbanistickou a architektonickou studií, které zpracoval Ing. arch. Jiří Zábran. Architektonický. Domy jsou dvoupodlažní s obytnou plochou cca 149 m2. Mají jednoduchý kompaktní tvar, který je důležitý pro minimální tepelné ztráty vzhledem k vytápěnému objemu (ochlazovaná plocha domu je co nejmenší v poměru k vytápěnému objemu domu). Domy jsou orientovány vhodně ke světovým stranám v rámci možností, které dává urbanistické řešení.

„Po optimalizaci bylo u 13 domů dosaženo výpočtové měrné potřeby tepla na vytápění 19 kWh/m2 za rok dle PHPP a 16 kWh/m2 za rok dle TNI 73 0329.“

Reklama

Nejvíce prosklených ploch je na jižní fasády (35 % plochy jižní fasády proskleno) pro využívání solárních tepelných zisků. Na severní fasádě je minimum prosklených ploch, protože na severní fasádu v topném období nesvítí slunce nikdy a okna zde představují výhradně tepelné ztráty.

SOUVISEJÍCÍ: Pasivní domy<2>

– Pasivní a nízkoenergetické domy

– Pasivní domy na klíč

– Základem PD je kvalitní izolace

– Co vědět před stavbou PD

– CENOVÝ PŘEHLED: Izolace

Než se začne pasivní dům stavět

Po studii následovalo vypracování projektové dokumentace, kterého se ujal Ing. Zdeněk Baxa. Vzhledem k náročnosti projektu byly provedeny podrobné energetické výpočty jednotlivých domů i s ohledem na zastiňování jednotlivých domů mezi sebou z důvodu správného zohlednění solárních zisků.


Vizualizace souboru 14 pasivních domů. Zdroj: O&Z Trading

Výpočty a optimalizaci projektu domů provedli pomocí PHPP a dalších softwarových nástrojů Ing. Martin Konečný a Ing. Jiří Vápeník z firmy Kalksandstein CZ s.r.o. V původně navrženém projektu dosahovaly domy měrné potřeby tepla dle PHPP 27 kWh/m2.rok. Na zpracování stavební fyziky k žádosti o dotace z programu Zelená úsporám výraznou měrou finančně přispěl dodavatel vápenopískových bloků výrobce Zapf Daigfuss.

Kolik pasivní domy spotřebují?

Po optimalizaci bylo u 13 domů dosaženo výpočtové měrné potřeby tepla na vytápění 19 kWh/m2 za rok dle PHPP a 16 kWh/m2 za rok dle TNI 73 0329. Hodnoty se u jednotlivých domů mírně liší zejména z důvodu lehce odlišného natočení domů ke světovým stranám. Domy tedy splňují požadavek české normy (TNI 73 0329) na energetickou náročnost rodinných pasivních domů (limit je max. 20 kWh/m2 za rok), ale požadavek na pasivní domy uznávaný v celé Evropě mírně překračují (limit max. 15 kWh/m2 za rok dle PHPP). Čtrnáctý dům mírně překračuje hranici měrné potřeby tepla pro pasivní domy stanovený českou normou a dle správné terminologie se tedy jedná o dům nízkoenergetický.


Detail. Základ nepodsklepené budovy

Měrná potřeba primární energie u jednotlivých domů je na úrovni 55-60 kWh/m2 za rok dle TNI a emise CO2 17,9 kg/m2 za rok. Dalšího snížení hodnot na uvedené úrovně bylo dosaženo zařazením solárního systému pro ohřev vody a přitápění.

Skutečné hodnoty spotřeby energií, odpovídajících emisí CO2, kvality vnitřního prostředí současně se základními meteorologickými daty budou zjišťovány pomocí automatického měřicího systému, který bude instalován na minimálně dvou domech. Naměřená data a grafy budou publikovány na internetu. Tento projekt připravuje občanské sdružení ENVIC.

Konstrukční systém a způsob vytápění a větrání

Jedná se o masivní zděné stavby s vnější tepelnou izolací, s plochou železobetonovou střechou, založeny jsou na základových pasech. Nosné zdivo je z vápenopískových bloků KS-QUADRO E Zapf Daigfuss tloušťky 15 cm, obvodové stěny jsou izolovány tepelnou izolací z polystyrenu s příměsí grafitu (šedý polystyren) o tloušťce 26 cm. Plochá střecha je železobetonová s tepelnou izolací z minerální vlny o tloušťce 42 – 56 cm. Podlaha je tepelně izolována polystyrenem o tloušťce 20 cm. Okna jsou s dřevo-hliníkovými rámy se zasklením trojskly (Ug = 0,6). Projekty domů jsou vytvořeny ve variantě podsklepené a nepodsklepené.

Zdrojem energie pro vytápění a ohřev teplé vody je elektřina a teplo ze solárních kolektorů. Vytápění je realizováno podlahovým topením, v podsklepené variantě jsou navíc ve sklepě radiátory.

Pro vytvoření trvale zdravého a příjemného klimatu v pobytovém prostoru bylo nezbytné zajistit řízené větrání se zpětným ziskem tepla z odpadního vzduchu.  Z řady nabídek byla vybrána centrální větrací jednotka s rekuperací tepla od firmy PAUL Německo. Jde o jednotku NOVUS 300, jejíž účinnost je 93 %, hlučnost do 30 dB a příkon jednotky při maximálním výkonu je 117 W. Jednotka je vybavena protiproudým výměníkem. Přiváděný čerstvý vzduch není již dále dohříván.


Schéma protiproudého výměníku větracích jednotek s rekuperací tepla PAUL. Zdroj: Paul SRN

Základy pasivního domu a spodní stavba

Založení domu je provedeno standardně na základových pasech a železobetonové základové desce. Stěny sklepa/suterénu jsou provedeny z železobetonu o tloušťce 20 cm s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 16 cm. Podlaha suterénu je tepelně izolována polystyrenem o tloušťce 10 cm. Nad suterénem je železobetonová podlaha prvního nadzemního podlaží (1. NP) s tepelnou izolací 20 cm. Vlastní suterén je tepelně a vzduchotěsně oddělen od zbytku domu.  V případě nepodsklepené varianty domu je na základových pasech provedena základová deska, která zároveň tvoří podlahu 1. NP. Popis, který následuje, je již shodný pro podsklepenou i nepodsklepenou variantu.


Betonování suterénních stěn. Foto: Zdeněk Baxa

V případě založení domu na pasech neprochází tepelná izolace podlahy souvisle pod celou stavbou (jako je tomu v případě betonové základové desky na vrstvě drceného pěnoskla nebo desce z extrudovaného polystyrenu). Obvodové stěny a příčky pak tvoří významný tepelný most, kterým teplo z interiéru uniká do země.

Pro přerušení tohoto tepelného mostu je třeba vyzdít první vrstvu zdiva z materiálu, který má tepelně izolační schopnosti a zároveň je schopen přenášet zatížení stavby. Zde byly použity speciální vápenopískové bloky KS-ISO Kimmsteine s příměsí granulátu z expandovaného jílu, které mají výbornou pevnost v tlaku při přiměřeně dobrých tepelně izolačních vlastnostech. Nad první řadou těchto bloků se již pokračuje standardně ve zdění stěny z vápenopískových cihel, které budou následně opatřeny vnější tepelnou izolací.


Hotový suterén, podlaha 1. NP připravena k betonování. Foto: Zdeněk Baxa

Podlaha suterénu je tepelně izolována 10 cm expandovaného polystyrenu, stěny suterénu pak 16 cm extrudovaného polystyrenu (který se používá na podzemní část zdiva a sokl z důvodu nižší nasákavosti vodou než má expandovaný polystyren).


Provádění první řady zdiva ze speciálních bloků KS-ISO Kimmsteine omezující tepelný most mezi stěnami domu a zemí nebo suterénem. Foto: Zdeněk Baxa

Kolem suterénních stěn je v hloubce cca 1,5–2,3 m pod povrchem veden zemní vzduchový kolektor o celkové délce 42 m. Vzduchový kolektor je polypropylenová trubka s antibakteriálním vnitřním povrchem. Před vstupem do větrací jednotky prochází čerstvý vzduch z exteriéru vzduchovým kolektorem, kde se v zimě předehřívá a v létě naopak ochlazuje. Díky vzduchovému kolektoru v zimě nezamrzá rekuperační výměník větrací jednotky a dochází též k mírným úsporám energie na vytápění.


Vzduchový kolektor před zahrnutím zeminou. Foto: Zdeněk Baxa

Exkurze v pasivním domě

Projekt pasivních domů v Dobřanech je využíván též ke vzdělávacím a poradenským účelům. Občanské sdružení ENVIC zde organizovalo exkurzi pro veřejnost, které se zúčastnilo více než 50 zájemců. Pro veřejnost je dále k dispozici bezplatné poradenství v Environmentálním informačním centru v Plzni.

V rámci rozsáhlého vzdělávacího programu „Environmentálně šetrné stavby“, který ENVIC, o.s. realizuje na Střední průmyslové školy stavební v Plzni, jsou na pasivní domy v Dobřanech zajišťovány exkurze pro studenty všech ročníků. SPŠ Stavební v Plzni je tak pravděpodobně jedinou střední školou v ČR, kde se studenti systematicky připravují na implementaci evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (známá pod zkratkou EPBD II) do praxe. Dle této směrnice musí být od roku 2018 nové budovy veřejné správy a od roku 2020 všechny nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie! Za pomoc s realizací vzdělávacího programu patří dík Martinu Konečnému, Zdeňkovi Baxovi a vedení i pedagogům SPŠ stavební v Plzni.


Studenti několika tříd prvního ročníku SPŠ stavební na exkurzi na pasivních domech v Dobřanech. Tito studenti po dokončení vysoké školy budou projektovat již jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Foto: ENVIC, o.s.

Pokračování příště

 

V dalším pokračování článku se budeme věnovat konstrukčnímu systému domů v Dobřanech, řešení tepelných izolací, osazovaní oken, řešení vzduchotěsnosti a dalším detailům.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz