fbpx

AKASTAV – generální dodavatel STEICO v pasivní dřevostavbě0

Přímo v areálu ostravské technické univerzity vyrostla nedávno nová dřevostavba. Pasivní nízkoenergetický dům poslouží studentům k tomu, aby mohli poučky ze školních lavic prověřit přímo v praxi. Na stavbě se významně podílela jako dodavatel společnost AKASTAV.

V září 2012 v areálu Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava zahájilo provoz odborné školicí středisko. Bude sloužit jako unikátní výuková a názorná pomůcka pasivní dřevostavby, kde se budou prostřednictvím odborných seminářů, kurzů a konferencí prezentovat technologie v pasivním standardu a materiály šetrné k životnímu prostředí.

Na projektu, který inicioval Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK), se podíleli především členové MSDK. Koncepce, projekt i provedení stavby je výsledkem práce české stavební firmy RD Rýmařov ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava, generálním dodavatelem konstrukčních I-nosníků a dřevovláknitých izolací STEICO na dřevostavbu byla firma AKASTAV s.r.o.

Na výstavbu domu byly použity nejmodernější materiály a technologie

Ve školicím středisku budou běžně probíhat kurzy a školení. Na celém projektu je však unikátní, že za běžného provozu bude probíhat řada měření, následně vyhodnocování výsledků a porovnávání s údaji v projektové dokumentaci a parametry udávanými výrobci. Měření a vyhodnocování budou provádět sami studenti, kteří si tak přímo v praxi mohou ověřovat teoretické znalosti z výuky. Ostatně na projektu se podílejí od začátku a informují o něm na webových stránkách.

Použité materiály

Dům je postavený převážně z materiálů firmy STEICO. Na obvodové zdi byly použity konstrukční I-nosníky STEICO Wall, izolace STEICO Flex, na části s kontaktní omítkou je použitý STEICO Protect a v části s odvětrávanou fasádou STEICO Special.

Obr. 1: Skladba obvodové stěny – horizontální řez (včetně umístění čidel)

Ve střešní konstrukci jsou použité konstrukční I-nosníky STEICO Joist a izolace STEICO Universal, Therm a Flex. Dále bylo použité vrstvené lamelové dřevo (LVL) – STEICO Ultralam R™.

Obr.2: Skladba střechy – příčný řez (včetně umístění čidel) 

Izolace STEICO z dřevovlákna jsou pro své vlastnosti ideální k použití pro pasivní stavby a difúzně otevřené konstrukce:
 • nízký součinitel tepelné vodivosti λ = 0,13 W/(m*K) → dřevo je na dotyk teplé
 • vysoká měrná tepelná kapacita cp = 2100 J/(kg*K)
 • těžká izolace (→ brání letnímu přehřívání)
Jak izolace zabraňuje letnímu přehřívání, je zřejmé už z prvních neoficiálních výsledků z července 2012. Graf ukazuje, že na exteriérové straně konstrukce (pod odvětrávanou fasádou) teploty dosahovaly hodnot 13-30°C, tyto teplotní výkyvy jsou utlumeny v izolační desce STEICO Special (100 mm) a následně jsou teploty v celé konstrukci v rozmezí cca 2°C. Znamená to, že se jednak prostor uvnitř budovy nepřehřívá a jednak, že konstantní teploty v celé konstrukci jsou pro ni příznivé.

Co všechno se bude měřit a testovat?

Ve stavbě bude probíhat testování a ověřování fyzikálních veličin a parametrů uvnitř konstrukce a vnitřního prostředí v místnostech, které umožní ověřovat hodnoty součinitelů prostupu tepla, povrchových teplot, naměřených vlhkostí uvnitř konstrukce a vzduchu uvnitř místností, a to jak při přirozeném tak i nuceném větrání.
Instalací všech základních druhů tepelných zdrojů (elektrický kotel, plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární ohřev, kotel na pelety, teplovzdušné vytápění, elektrická topná spirála) lze porovnávat jejich účel a vhodnost použití, účinnost a vliv na vnitřní prostředí budovy. Dále lze sledovat změny sedání a napjatosti základové desky a podloží v závislosti na čase a změně zatížení, měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, vliv typu zasklení na tepelné parametry vnitřního prostředí. K dispozici je také možnost zapojení zjednodušených otopných sestav s regulačními armaturami.

Co se dále bude sledovat?

 • Akustika – měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v insitu a porovnání s výpočtovými nebo laboratorními hodnotami
 • Prostorová akustika – hluk a reakce dřevostavby
 • Chytrá elektroinstalace – instalace KNX – otevřený systém pro potřeby výuky a zkoumání pro katedru elektrotechniky
 • Vliv druhu zasklení na tepelné parametry vnitřního prostředí – solární zisk a ochrana před ním
 • Názorná ukázka zapojení ZTI v instalačních stěnách pomocí odklopných obložení
 • Praktická ukázka regulačních a pojistných armatur

Použitá technologie

Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená, s pultovou střechou se sklonem 15°. Z konstrukčního hlediska se jedná o montovaný dům na bázi lehké prefabrikace dřeva. Spojování je provedeno šroubovými, hřebíkovými a lepenými spoji. Obvodové stěny jsou difúzně otevřené.

Specifikace budovy

 • Energeticky pasivní dům (EPD)
 • Difúzně otevřená obvodová konstrukce stěn a střechy
 • Systém vytápění s nadřazenou regulací navržených tepelných zdrojů s možností využití pro výzkumné a výukové účely

 Základní tepelně technické parametry

 • Měrná spotřeba energie budovy EPa: 35 kWh/m2.a
 • Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 10 kWh/m2.a
 • Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem: 0,13 W/m2.K
 • Tepelná ztráta do 2kW

Obr.3: Tepelně-technické parametry konstrukce

Dřeva je v Česku dost. A dřevostaveb stále přibývá!

Dřevostavby mají v České republice vzrůstající trend. Je potěšitelné, že stále více lidí i firem dává přednost stavbám z materiálů nezatěžujících životní prostředí, umožňujících bydlení ve zdravých stavbách, vyráběných z přírodních ekologických materiálů a obnovitelných surovin.
Zřejmě nikdy u nás nebude těchto staveb 70% tak jako ve skandinávských zemích nebo USA či Kanadě, i když dřeva bychom na to měli dost.
Firma AKASTAV s.r.o. měla možnost se podílet na tomto jedinečném projektu a průběžně bude na svých stránkách informovat o výsledcích měření a testování. Bude zajímavé sledovat, jak budou výsledky korespondovat s údaji poskytovanými výrobcem.

 

KONTAKT:
Ing. Zoja Skopalová
AKASTAV s.r.o.
Hladnovská 11
710 00 Ostrava
tel: 604284331

Autor: Komerční sdělení