fbpx

Tradičně netradiční rodinný dům v Klínci0

Tradice v novém – inspirace tradiční skandinávskou architekturou i roubenkami z podještědí, kombinující klasickou zděnou technologii suterénu zapuštěného do terénu s nízkoenergetickou montovanou stavbou přízemí systémem LindabConstruline – to je nově postavený rodinný dům v obci Klínec, na úpatí brdských lesů.

Cílem architekta bylo vytvořit stavbu, která by dodržela charakter okolní zástavby , předepsané regulativy obce, ale současně na první pohled prezentovala jak svůj charakter montované stavby, tak původ technického řešení  stavební technologie – Švédsko. To vedlo na, v našich podmínkách nezvyklé, promítnutí „kovového“ původu nosné konstrukce na fasádu – volbu trapézového plechu vínové barvy s bílými doplňky. Až téměř strojařská technologie nosné konstrukce stavby z tenkostěnných ocelových profilů je tak podtržena technicistním vzhledem přízemí stavby. Suterén přiznává „klasiku“ kontaktním zateplením i šedivou barvou „cementu“. Tradiční tak zůstává hmota stavby a její barevnost, netradiční je koncept fasády. Poněkud skryty prvnímu pohledu zůstávají moderní technologie a nízkoenergetické vlastnosti stavby.

„Nízkoenergetická montovaná stavba vyrostla na Klínci během tří dnů.“

Jak jsme již naznačili v úvodu článku, přízemní část domu je postavena technologií montovaných stavebLindabConstruline. Ta spočívá v použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů jako hlavní nosné konstrukce, zajišťující únosnost a stabilitu objektu, doplněné dalšími materiály pro zajištění ostatních funkcí požadovaných po nosných stěnách – tedy zejména dosažení vhodných tepelně-technických, akustických a protipožárních vlastností, s přihlédnutím na mechanickou odolnost.


Netradiční nízkoenergetický dům v Klínci

Nosná konstrukce z pozinkových profilů

Nosná konstrukce je sestavena z profilů Lindab RY/SKY šířky 150 mm, tloušťky 1,0 až 1,5 mm. Z profilů jsou smontovány jednotlivé stěnové moduly a roztečí mezi profily je 625 mm, což umožňuje přímou montáž vnějších sádrovláknitých desek Fermacell. Nosné profily RY mají ve stojinách řadu štěrbin, kterými se eliminují tepelné mosty, vznikající použitím nosných prvků v obvodových stěnách. Výpočty a zkoušky provedené v 90. letech na univerzitě v Lundu (Švédsko) prokázaly, že takto modifikované ocelové profily mají ve stěnách stejné vlastnosti pro prostup tepla jako dřevěné sloupky šířky 40 mm. Ve srovnání s dřevostavbami však ocelová konstrukce v čase nepracuje a zajišťuje tak nezměněné vlastnosti a geometrii po celou životnost stavby, která se dle výzkumů organizace British steel  pohybuje kolem 100 let. Nosná konstrukce byla kompletně navržena v systému LindabADTTools, který umožňuje 3D modelování konstrukce s automatizovaným výstupem ve formě montážních výkresů a přesné specifikace materiálu.


Stavba montovaného domu v Klínci

Konstrukce je v celé šířce vyplněna minerální vlnou Rockwool Airrock ND, sloužící jako hlavní izolační vrstva. Další vrstvy minerální vlny jsou pak z interiérové strany skladby stěny v instalačním roštu (45 mm) a ve fasádě (100 mm). Na vnitřním líci ocelové konstrukce stojek je vložena parozábrana s přelepenými spoji, vnitřní instalační rošt šířky 45 mm pro vedení instalací a chránící parozábranu.


Základní konstrukce nízkoenergetické montované stavby vyrostl íběhem tří dnů

Fasáda z trapézového plechu

Skladba obvodové stěny je dále tvořena sádrovláknitými deskami Fermacell  15 mm – z exteriérové strany přímo na profilech RY, z interiérové na instalačním roštu. S těmito deskami má konstrukce odzkoušenou protipožární odolnost REI 30. Výhodou je i velmi dobrá difuzní otevřenost desek, umožňující „prodýchávání“ stěny do exteriéru a jejich velmi vysoká mechanická odolnost.

Provětrávaná fasáda z trapézového plechu Lindab LVP20 chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem má nosný rošt z pozinkovaných profilů – latí S25 a S45, kotvených do konstrukce stěny přes Z konzolky. Pod roštem je minerální vlna tl. 100 mm – viz výše. Celková tloušťka izolace je pak 295 mm ve třech vrstvách a dává stěně celkový průměrný součinitel prostupu tepla UN = 0,15 W/m2K.


Nízkoenergetický montovaný dům v Klínci

Střecha ze švédské oceli

Konstrukce zastřešení je provedena z dřevěných sbíjených vazníků, vytvářejících půdní prostor využitelný pro skladování sezónních věcí. Strop je tvořen OSB deskami připevněnými na spodním líci vazníků. Desky jsou spojovány na pero-drážku a mají parotěsně přelepené spoje. Slouží jednak jako tuhá stropní deska pro zajištění prostorové tuhosti domu, jednak jako parobrzda a podklad pro tepelnou izolaci stropu. Izolace je ve stropu použito celkem 280 mm, ve dvou vrstvách kladených křížem, s celkovým součinitelem prostupu tepla stropem 0,11 W/m2K. Z horní strany je izolace chráněna difuzní fólií Tyvek a je nad ní provedena pochozí a „skladovací“ lávka.

Vzhledově atraktivní a funkčně bezkonkurenční střešní krytina LindabSeamline s dvojitou stojatou drážkou je ve spádu 30° uložena na bednění z OSB desek, oddělena od desek separační vrstvou z nepískované lepenky. Odvětrání půdního prostoru je provedeno po celé délce hřebene a je navázáno jednak na provětrávací mřížky v podbití střechy, tak na provětrávanou mezeru ve fasádě. Kromě suchého prostředí v půdním prostoru je tak zajištěno plynulé a rychlé odvádění přehřátého vzduchu z fasády mimo objekt, což přispívá k tepelné pohodě objektu v letních měsících.


Nízkoenergetickým vlastnostem stavby pomáhají i plastová okna

Nízkoenergetickým vlastnostem stavby nahrávají i další prvky a použité technologie. Okna jsou plastová Sulko Profiline ze šestikomorového profilu Rehau Geneo s trojsklem s výplní U=0,5 Termio Plus. Ohřev vody pro topení a přípravu TUV je zajištěn tepelným čerpadlem vzduch-voda Altherma Daikin s nominálním výkonem 8kW, vlastní vytápění je prováděno podlahovým teplovodním topením Universa a otopnými tělesy Korado v ložnicích. Dům zatím nemá realizován systém řízeného větrání s rekuperací – projekčně je však připraven a konstrukce domu s ním počítá pro budoucí dodatečnou aplikaci.

Konstrukce Lindab za 3 dny

Celá realizace od zahájení poměrně rozsáhlých zemních prací, přes nutnost provedení dvou základových desek, zděné části a montované části, kompletního interiéru až po nastěhování, zabrala investorům 8,5 měsíce, z toho montovaná konstrukce vyrostla za 3 dny, a další 3 dny trvalo její uzavření krovem s OSB deskami a vnějšími deskami Fermacell tak, aby mohly být dodány okna a zahájeny práce v interiéru a na fasádě.

Letošní dlouhá a studená zima dala možnost majitelům dům řádně odzkoušet ihned po nastěhování a prokázala, že důvěra vložená do technologie LindabConstruline jim byla vrácena příjemným a pohodovým domácím prostředím po celou sněhobílou zimu.

Autorem článku je Ing. Petr Hynšt, specialista na lehké konstrukce (petr.hynst@lindab.com)

Kontakt:

Lindab s. r. o.,
Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
tel.: +420 233 107 200
e-mail: info@lindab.cz,
webové stránky: www.lindab.cz

Autor: Komerční sdělení