fbpx

Stavíme energeticky úsporný dům: 2. díl – stěny, základ všeho0

Vysvětlivky: Tepelný odpor, součinitel tepelné vodivosti

Používané vztahy a veličiny v tepelné technice

Součinitel tepelné vodivosti (λ)

vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo. Je to výkon (množství energie za 1s), který prochází mezi protilehlými stranami krychle materiálu o hraně 1m při rozdílu teplot 1 K mezi zahřívanou a ochlazovanou stranou. Tepelná vodivost je vlastnost materiálu, čím je menší, tím lepší izolační vlastnosti materiál má.

Tepelná vodivost dobrých izolačních materiálů (PS, minerální vata a pod) je přibližně 0,04 W.m-1.K-1

Reklama

Součinitel tepelné vodivosti (λ) vybraných materiálů

Materiál
Součinitel tepelné vodivosti
λ
[W/m.K]
Beton
1,300
pórobeton (plynosilikát)
0,180
Omítka vápenná
0,880
Omítka perlitová
0,100
Pěnový polystyren – PPS
0,037
Pěnový polystyren extrudovaný – EXP
0,034
Pěnový polyuretan tuhý
0,032
ORSIL N
0,039
ORSIL T
0,041
Čedič
4,200
Mramor
3,500
Pískovec
1,700
cihly plné
0,800
CD TYN
0,360
POROTHERM 44 Si – P8 super izolační stěna
0,112
YTONG P2-400 tepelně izolační tvárnice
0,110

Tepelný odpor (R)

R = d / λ (m2.K.W-1) d – tloušťka materiálu (m) λ – Součinitel tepelné vodivosti materiálu Tepelný odpor je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti  určité konstrukce.  Závisí na tloušťce konstrukce (d) a na tepelné vodivosti materiálu z něhož je zhotovena (λ). Čím větší je tloušťka a čím menší tepelná vodivost materiálu tím vyšší tepelný odpor a tedy i lepší izolační schopnost.

Tepelný odpor vícevrstvé stavební konstrukce se vypočítá jako součet tepelných odporů jednotlivých částí konstrukce. Při přestupu tepla ze vzduchu do konstrukce vzniká také tepelný odpor, nazývá se odpor při přestupu tepla. Na vnitřní straně konstrukce má zpravidla hodnotu 0,25  na vnější 0,04 m2.K.W-1.

Součinitel prostupu tepla U (dříve k)

Je to převrácená hodnota celkového tepelného odporu konstrukce U =  1/Ri +1/R +1/Re (Ri je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce a Re na vnější). Současná norma na příklad doporučuje pro stěny hodnotu U<0,25

Pro tuto hodnotu vycházejí následující tloušťky stěny:

Materiál stěny
Tloušťka stěny v m
beton
5
plné cihly
3,3
dřevo (srub)
0,7
pěnový polystyren
0,15

Kalkulátor pro výpočet tepelného odporu a součinitele prostupu tepla konstrukce (zdiva) najdete například na serveru TZB.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.