fbpx

Než začnete stavět – výběr pozemku, projekt a ohlášení stavby1

Stavba rodinného domu začíná volbou pozemku, projektu a potřebnými administrativními úkony. Jak nejlépe vybrat stavební parcelu a co vás před zahájením stavby rodinného domu čeká?

Stavba rodinného domu začíná samozřejmě volbou vhodného pozemku. Dá se přitom říci, že kvalita stavební parcely je mnohem důležitější než stavba samotná. Zatímco tvar a dispozice domu si můžete zvolit (téměř) podle svého přání, parcelu nijak nezměníte. Sousedy nevystěhujete, okolní stavby nezboříte a různé terénní úpravy také nejsou všemocné…

Rozhodující je územní plán

Máte-li vyhlédnutý pozemek, vaše další kroky budou nejspíš směřovat na stavební odbor příslušného místního úřadu, případně na jeho web, kde je k dispozici územní plán. V něm mimo jiné zjistíte, zda je na pozemku vůbec možná výstavba a jakého druhu. Územní plán také specifikuje různá ochranná pásma a další případná omezení.

Reklama

Při studiu územního plánu je dobré zkontrolovat také okolní pozemky a celkové urbanistické řešení obce a jejího okolí. Můžete například zjistit, že za humny vašeho pozemku jsou plochy pro plánovanou průmyslovou zónu, nebo že se v okolí počítá s výstavbou rychlostní komunikace.

Pro stavbu rodinného domu běžné velikosti není potřeba stavební povolení, stačí jen ohlášení stavby 

Kromě stavebně-administrativního hlediska, je pak potřeba zvážit i geografická sociální kritéria. Jaký má pozemek tvar? Jak je svažitý a na jakou světovou stranu je svah orientován? Jaké jsou v lokalitě geologické a hydrogeologické podmínky? Kudy jsou vedeny inženýrské sítě? A co oslunění a stav místního životního prostředí? To jsou jen některé, ze spousty otázek, které je nutné při volbě stavební parcely brát v úvahu.

Sociálními kritérii pak máme na mysli hlavně aspekty spojené s vlastní praktickým životem v budoucím domě a zapojením do místní komunity. Jde hlavně o dopravní dostupnost, místní občanskou vybavenost, sociální skladbu obyvatel, společenský život v obci atd.

Typový projekt nebo návrh architekta?

Stavba rodinného domu začíná projektem. Obecně lze říci, že v této fázi máte na výběr dvě cesty jak postupovat. Tou první je volba již hotového typového projektu, druhou cestou je pak využít služeb architekta a projektanta, kteří vám připraví dům přesně na míru. Nelze sice úplně jednoznačně říci, která z cest je výhodnější, vše záleží na vašich preferencích.

Stavíme pasivní dům na Nazeleno.cz:

Asi největší výhodou katalogových rodinných domů je rychlost jeho pořízení. Projekt je již hotový, pouze si jej zakoupíte a můžete stavět. Tím ale také všechny výhody končí. Typový projekt je univerzální, nebere v úvahu jedinečnost stavebního pozemku ani životní styl budoucího obyvatel domu. Už sice neplatí, že by všechny katalogové domy byly škaredé a najdete mezi nimi i zajímavé a chytře navržené stavby, návrh a projekt na míru je ale přece jen něco úplně jiného. Architekt vám dokáže připravit dům přesně podle vašeho přání, A to jak z hlediska dispozic, tak i materiálového řešení a finančních požadavků.

Mnoho lidí si stále myslí, že služby architekta jsou výsadou pouze majetných stavebníků. Opak je ale pravdou. Dobrý architekt dokáže navrhnout i rodinný dům, na který má stavebník jen omezený rozpočet. Lze přitom říci, že čím větší jsou omezení, ať již finanční či prostorová, tím spíše jsou služby kvalitního architekta potřeba.

Stavební povolení

Máte-li vybraný projekt domu. Přichází na řadu administrativa – stavební povolení nebo ohlášení. V případě, že je zastavěná plocha domu menší než 150 m2 s jedním pozemním a dvěma nadzemními podlažími, bude vám stačit pouze ohlášení stavby na příslušném stavební úřadě. Formulář pro ohlášení stavby je možné stáhnout například ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokud stavíte chcete stavět rodinný dům běžné velikosti (zastavěná plocha do 150 m2) a v souladu s územní plánem, stačí vám pouze ohlášení stavby. (Foto: Thinkstockphotos.com)
Ačkoli zní termín ohlášení stavby jednoduše, nejde o úplně triviální úřední výkon. V každém případě je dobré místní stavební úřad navštívit a zjistit všechny náležitosti a dokumenty, které jsou ve vašem případě potřeba. K ohlášení stavby je nutné přiložit:
  • Projektovou dokumentaci domu
  • Seznam a adresy vlastníků sousedních staveb a doklad o jejich informování o stavbě
  • Potřebné územně plánovací informace
  • Případná stanoviska dalších dotčených orgánů – například památkového úřadu
  • Doklad o stavebním dozoru
  • Pokud budete stavbu realizovat svépomocí, je nutné prohlášení vybrané kvalifikované osoby, že bude stavbu řídit

Pokud je zamýšlená stavba v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dané obce, stačí je přiložit k ohlášení stavby. V opačném případě je nutné ještě před ohlášením absolvovat územní řízení a získat územní souhlas. V případě ohlášení stavby nepobíhá kolaudace, a stačí jen oznámení stavebnímu úřadu. Lhůta na vyřízení ohlášení stavby je 40 dnů. Souhlas stavebního úřadu vám bude doručen písemně. Dnem doručení pak nabývá právních účinků. Vaši sousedé ale případně mohou do patnácti dnů ještě podat na stavební úřad případné námitky. Ohlášení stavby je zdarma.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi