fbpx

Patří komín do nízkoenergetického nebo pasivního domu?0

Snižování provozní energetické náročnosti budov je snahou řady investorů a stavebníků, kteří myslí na své budoucí náklady na vytápění. Má v takovém případě smysl se zabývat takovým tradičním prvkem budovy jako je komín?

Úkolem komínu je především zajistit bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší. Komín je ale často brán také jako potenciální zdroj úniku tepla, se kterým se právě v případě nízkoenergetických nebo pasivních domů velmi pečlivě bilancuje. To bývá také důvodem, proč si stavebník často klade otázku, zda je možné v takových domech provozovat krbová kamna. Na jedné straně je tu přání pohodového topení spojeného s pohledem na živý oheň, na straně druhé obavy z toho, zda je to technicky možné.

„Klasický komín má hodnotu propustnosti na 5 m výšky komínu 246 m3h-1, zatímco komín Schiedel ABSOLUT jen 35 m3h-1.“

I konstrukce komínů prošly svým vývojem, po stránce bezpečnosti a spolehlivosti patří dnes mezi nejpoužívanější typy tzv. třísložkové systémy, které sestávají z komínových tvárnic, vkládané tepelné izolace z minerálně-vláknitých desek a vnitřní keramické vložky. Mohou odvádět spaliny od spotřebičů na různá paliva, ale pro použití v nízkoenergetických nebo pasivních domech se příliš nehodí.

Na vině je jejich samotná konstrukce, která se z pohledu vlastností pro tyto typy objektů jeví jako zastaralá. Z hlavních problémů můžeme jmenovat celkovou netěsnost (zejména v důsledku odvětrání tepelné izolace), tepelně-technické vlastnosti tvárnic při průchodu tepelnou izolací (vzniká tepelný most) a také omezenými možnostmi připojení spotřebičů.

Komín v nízkoenergetickém domě: Třísložkové systémy se nehodí

Pro prokazování těsnosti stavby nebo jejích konstrukcí se používá standardní metoda Blower Door testu. Při definovaných podmínkách, tlakovém rozdílu 50 Pa, se měří množství vzduchu, které projde infiltrací stavebními konstrukcemi. Komínové těleso, které prochází budovou, se samozřejmě také projeví v celkové bilanci více či méně v závislosti na své konstrukci, typu spotřebiče, způsobu jeho provozu a připojení.

Komínový systém Schiedel ABSOLUT je vhodný do nízkoenergetických i pasivních domů
Komínový systém Schiedel ABSOLUT je vhodný do nízkoenergetických i pasivních domů

Již zmíněné „klasické“ třísložkové systémy, které obecně využívají principu tzv. zadního odvětrání, kdy vložená tepelná izolace je provětrávána směrem zevnitř ven pomocí kanálků, jsou z pohledu infiltrace naprosto netěsné a tedy reálně nepoužitelné.

Klasický komín narušuje těsnost nízkoenergetického domu

V těsných domech nelze dnes vystačit se zajištěním přívodu vzduchu pro spalování infiltrací.  Pouhá průvzdušnost okny a dveřmi u nových nebo rekonstruovaných staveb zdaleka nestačí přivést dostatečné množství vzduchu pro správnou funkci spotřebičů paliv. Nutným řešením je použití uzavřených, na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů, na které však „klasický“ komín není připraven.

Komín je vnímán jako cizorodý prvek také tam, kde prochází vrstvou tepelné izolace, třeba v konstrukci střechy. Tepelně-izolační vlastnosti nosné části komínu – komínové tvárnice – jsou výrazně horší než vrstvy tepelné izolace, v místě průchodu vzniká tepelný most. Dalším problémem je utěsnění prostupu komínového tělesa střešní konstrukcí. Obtížně zvládnutelný detail prostupu představuje další netěsnost obvodové konstrukce.

Řešení: Moderní komínový systém Schiedel ABSOLUT

Jakým způsobem je možno optimálně vyřešit komín v nízkoenergetickém domě můžeme dokumentovat na moderním komínovém systému Schiedel ABSOLUT. Tento systém, doplněný několika užitečnými díly, může být právě tím ideálním řešením, které odbourává všechny nevýhody spojené s představou komínu v nízkoenergetických domech.

Důmyslný systém komína eliminuje tepelné ztráty
Důmyslný systém komína eliminuje tepelné ztráty

To právě dokumentují výsledky provených Blower Door měření. Pro porovnání byla provedena měření na „klasickém“ třísložkovém komínu a komínu Schiedel ABSOLUT. V prvním případě byla naměřená hodnota propustnosti na 5 m výšky komínu 246 m3h-1, zatímco u systému ABSOLUT pouhých necelých 35 m3h-1. S takovou těsností se už dá „pracovat“ nejen v nízkoenergetických, ale i pasivních domech.

Schiedel ABSOLUT: Pro jaké spotřebiče?

Systém ABSOLUT je označován jako absolutně univerzální systém. Jako takový proto může být provozován ve spojení s prakticky libovolnými spotřebiči. Při použití v nízkoenergetických a pasivních domech je významné, že na tento systém lze připojit spotřebiče, které jsou nezávislé na vzduchu v místnosti. Provoz plynových spotřebičů nezávislých na vzduchu v místnosti je známý již dlouho.

Uzavřené spotřebiče v provedení C (označované také „turbo“), se připojují ke komínu dvouplášťovými soustřednými kouřovody. Celý systém pracuje v protiproudém provozu, kdy keramická vložka odvádí spaliny, volným prostorem mezi vložkou a tepelně izolovanou tvárnicí ABSOLUT je přiváděn spalovací vzduch, který je navíc cestou předehříván teplem odváděných spalin.

Již méně známý je provoz spotřebičů na pevná paliva (krbová kamna, krbové vložky, peletová kamna), nezávislých na vzduchu v místnosti. Také zde nabízí Schiedel ABSOLUT spolehlivé řešení, kdy přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči je řešen tepelně izolovanou šachtou, která je součástí komínového tělesa. Vlastní připojení vzduchového hrdla spotřebiče se potom provede pomocí originálního adaptéru.

Tepelné mosty vyřeší termoizolační tvárnice

I pro odstranění tepelných mostů v místě průchodu systému ABSOLUT tepelně-izolačními vrstvami existuje řešení: termoizolační tvárnice. Je to tvárnice, kde třetina její nosné vrstvy je nahrazena tepelně-izolační vložkou z pěnového skla. Umístěním takové tvárnice do místa průchodu tělesa tepelně-izolační vrstvou, například střechou, je účinným způsobem přerušen tepelný most a eliminovány tepelné ztráty.

Moderní komínový systém Schiedel ABSOLUT přispívá k maximální účinnosti spotřebiče
Moderní komínový systém Schiedel ABSOLUT přispívá k maximální účinnosti spotřebiče

Jako doplněk k této tvárnici navíc slouží těsnící set. Je to patentově chráněné řešení, které pomocí dvou vrstev folie utěsní samotný prostup a minimalizuje infiltraci v daném místě.

Schiedel ABSOLUT pro maximální účinnost spotřebičů

Pouze dokonale navržená a provedená soustava spotřebič – komín zajistí optimální využití paliva ve spotřebiči. V případě moderních spotřebičů v objektech, kde se bilancuje s každým wattem tepelných ztrát to platí dvojnásob. Významnou roli zde může sehrát právě komínový systém Schiedel ABSOLUT. Konstrukce komínové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací poskytuje dostatečný tepelný odpor i tam, kde je to u stávajících třísložkových komínů nedosažitelné, neboť izolovány jsou nejen komínové průduchy, ale i přidružená šachta.

Účinek tepelné izolace se příznivě projeví především při provozu, kdy komín slouží k přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči a to v obou možných případech: prostřednictvím víceúčelové šachty nebo volným prostorem mezi keramickou vložkou a tvárnicí, kde je navíc přiváděný vzduch předehříván teplem odváděných spalin. Spotřebič v takovém případě pracuje s nejvyšší možnou účinností.

Autor: Komerční sdělení