fbpx

Komíny: Jak je vybrat, aby dobře sloužily0

Co by byl dům bez komínu? Komín je důležitou součástí každého domu. Podívejte se, jak komín vybrat a jaké by měl mít vlastnosti, aby dobře sloužil a nezvyšoval tepelné ztráty domu!

Komín je tradiční součástí každého domu. Jde o technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost celé otopné soustavy. Úkolem každého komínu je odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nedocházelo k jejich hromadění. Komín je obvykle tvořen komínovým tělesem a komínovým průduchem. Neměly by chybět ani vymetací otvory a sopouchy.

Reklama

„Komín při nevhodné konstrukci vede ke zvýšeným tepelným ztrátám domu.“

Umístění komínu na stavbě vychází z dispozičního řešení daného objektu. „Ideální je, pokud je komínové těleso situováno uvnitř dispozice a vychází v blízkosti hřebene střechy,“ dodává Jiří Vrba ze společnosti Schiedel. V takovém případě je komín minimálně ochlazován a není nutno navrhovat dodatečnou tepelnou izolaci v exteriéru. Může proto znamenat významnou energetickou úsporu. Navíc je komín nízko nad střechou a nemusí být proto staticky zajišťován.

Střecha a tepelné izolace

   – Jakou střechu pro pasivní dům

   – Tepelné izolace: Co je na trhu?

   – Plochá střecha: Výhody a nevýhody

  –  Šikmá střecha: Vybertu tu správnou

   – Došková střecha jako izolace

Výška komínu bývá odvozena většinou od výšky stavby a tvaru střechy. Současně však musí být v souladu s technickými normami. Na základě předpokládané výšky se stanoví potřebný průměr průduchu komína, se kterým pak úzce souvisí výsledný komínový tah (čím větší je účinná výška komínu, tím komínový tah roste).

Nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 5 m (pro spotřebiče na pevná paliva), resp. 4 m (pro spotřebiče na plynná paliva),“ uvádí Vrba. Komíny se vyúsťují do takové výšky, aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivňování s okolními objekty a přílišnému narušování životního prostředí. Obecně platí, že vyústění komínu nad šikmou střechou musí být provedeno minimálně 650 mm nad úrovní hřebene střechy.

Komín je důležitou součástí každého domu
Komín je důležitou součástí každého domu. Zdroj: Schiedel

Jak již bylo zmíněno, průměr komínového průduchu závisí na výšce komínu. Celkový průměr průduchu ale ovlivňují i další ukazatele, zejména v souvislosti s typem napojeného spotřebiče. Kromě způsobu provedení spotřebiče a druhu paliva proto musí být známy také hodnoty výkonu, účinnosti nebo teploty spalin. „Spalinová cesta se posuzuje výpočtem podle platných evropských norem, kladný výsledek musí splňovat všechny tahové i teplotní podmínky,“ dodává Vrba.

Komín ovlivňuje energetické hodnoty domu

Komín ale také výrazně ovlivňuje ekonomiku vytápění a standard bydlení spojený s pohodou a jistotou. „Komín může být v nízkoenergetických a pasivních domech vnímán jako prvek, který při nevhodné konstrukci nebo způsobu provozu vede ke zvýšení tepelné ztráty objektu,“ upozorňuje Vrba. Nezbytným řešeními je proto dodržení skladby otopné soustavy dle několika zásadních parametrů.

Z hlediska eliminace tepelných ztrát je důležitým parametrem těsnost komínové soustavy, která musí odpovídat požadavkům těsnosti celé budovy. Případné nedostatky lze odhalit tzv. blower-door testem. Dalším parametrem je používání takových spotřebičů, které jsou v souladu s energetickými zásadami. Mezi ně lze zařadit spotřebiče nezávislé na vzduchu v místnosti (typ C) tvořící uzavřený systém, díky němuž spaliny nemohou proniknout do místnosti.

Komín ovlivňuje energetické hodnoty domu
Komín ovlivňuje energetické hodnoty domu. Zdroj: Schiedel

Protože komín prochází tepelně-izolační vrstvou mezi vnitřním a vnějším prostředím, dochází k narušení této vrstvy a vzniku tepelného mostu, který způsobuje velké energetické ztráty a je proto potřeba jej odstranit. „To je možno provést dodatečným zateplením komínového pláště v podkroví nebo lépe pomocí speciálních tepelně izolačních vložek v samotné konstrukci tělesa,“ dodává Vrba.

Typy komínů

Z hlediska použití existují na trhu dva základní typy komínů – univerzální a speciální. Speciální, jak už z názvu vyplývá, bývají konstruovány pro určité typy spotřebičů nebo paliv. Existují komíny, které mohou být používány pouze pro tzv. suchý provoz. Na tento typ komínů nemohou být např. napojeny spotřebiče, kde dochází ke kondenzaci spalin. Některé speciálně navržené komínové systémy zase neumožňují použití pevných paliv.

Daleko častěji se dnes využívají univerzální komíny. Jedná se o systémy, na které je možné napojit spotřebiče s nízkou i vysokou teplotou spalin. Například komíny s tenkostěnnou keramickou vložkou umožňují napojení spotřebičů s výslednou kondenzací spalin. „Právě použití univerzálního systému je dobrým předpokladem pro případný přechod z jednoho paliva na druhé,“ doplňuje Vrba.

Univerzální komíny se užívají častěji než tzv. speciální komíny
Univerzální komíny se užívají častěji než tzv. speciální komíny. Zdroj: Schiedel

Špatná instalace snižuje účinnost komína

Při návrhu a instalaci komína je nutné dbát několika zásad. Špatná instalace může způsobit mnoho problémů a v mnoha případech je příčinou požárů, zejména při neodborném napojení spotřebiče či nedodržení předepsané vzdálenosti komínu od hořlavých materiálů. Důležitým předpokladem je odpovídající konstrukce a provedení spalinové cesty k připojenému spotřebiči, stejně tak je při jeho výměně povinností provést revizi revizním technikem, který posoudí, zda je vše podle pravidel.

Také přílišné naddimenzování nebo poddimenzování komínového průduchu přináší komplikace. „Ideální stav je, když průměr komínového průduchu je navržen s ohledem na konkrétní spotřebič,“ dodává Vrba. Při špatném navržení spaliny neodcházejí řádným způsobem, zhoršuje se proces spalování, klesá účinnost spotřebiče nebo spotřebič nefunguje.

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti a technické funkčnosti komínu je nutné v pravidelných intervalech komín čistit. „Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví,“ upřesňuje Vrba. Konkrétní lhůty pro čištění je možné dohledat v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Autor: Redakce Nazeleno.cz