fbpx

Partneři sekce

Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech0

Chcete snížit své účty za ohřev teplé vody? Rozhodli jste se umístit na střechu vašeho bytového domu solární kolektory? Podívejte se, co instalace solární soustavy obnáší a na co si dát pozor.

Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody bývá zpravidla vyústěním celkové revitalizace bytového domu. Po provedení všech opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení, výměna oken, změna regulace vytápění atd.) se přímo nabízí vyřešit i otázku zefektivnění přípravy teplé vody. Solární systémy mohou v tomto případě velmi pomoci. Z mnohaleté zkušenosti s provozováním solárních systémů v České republice můžeme velice přesně vysledovat jejich chování a přínosy.

Instalaci solárního systému pro přípravu teplé vody by měla předcházet revize, popř. rekonstrukce rozvodů teplé vody po objektu, doporučuje se zvláště zaizolovat rozvody teplé vody včetně rozvodů cirkulace a hydraulicky vyvážit jednotlivé stoupačky. Už tímto opatřením dochází k úsporám v řádu desítek procent a solární systém poté vychází menší (levnější) a pracuje velice efektivně i z pohledu ekonomiky. Základními parametry solární soustavy jsou tzv. solární pokrytí a měrný solární zisk.

V rámci solární soustavy se určuje měrný solární zisk a solární pokrytí
V rámci solární soustavy se určuje měrný solární zisk a solární pokrytí

Měrný solární zisk (udává se v kWh/m2.rok) je hlavním ekonomickým kritériem pro hodnocení solární soustavy. V podstatě vyjadřuje, kolik energie uživatel získá a využije z jednoho metru čtverečního instalované kolektorové plochy, za který zaplatil určitou sumu peněz. U dobře navržených solárních soustav v bytových domech se měrný solární zisk pohybuje mezi 400 až 600 kWh/m2.rok. Nižší hodnota ukazuje buďto na špatnou kvalitu kolektorů, nebo zbytečně předimenzovanou solární soustavu.

Solární pokrytí (udáváno v %) je parametr, který svým způsobem vyjadřuje dosaženou úsporu a ekologičnost instalace. Jedná se vlastně o podíl, kterým sluneční energie nahrazuje energii původního zdroje (plyn, elektřina, CZT…). U přípravy teplé vody v bytových domech se běžně dosahuje solárního pokrytí mezi 40 až 50 %. Nižší hodnota ukazuje na poddimenzovanou soustavu, solární systém tedy funguje pouze jako předehřev teplé vody. To se může stát u objektů s malou dispoziční plochou pro instalaci kolektorů. Vyšší hodnota solárního pokrytí opět ukazuje na předimenzovanou soustavu, která nebude pracovat ekonomicky a bude vykazovat velké letní přebytky, tzn., že v letním období se budou kolektory přehřívat, což má za následek zkrácení životnosti zvláště solární kapaliny (nemrznoucí směsi). Dobře navržená a správně realizovaná solární soustava by měla pracovat bez problémů po dobu min. 25 let, životnost kapaliny se pak pohybuje okolo 10 let.

Jak poznat kvalitního dodavatele

Kvalitní dodavatel dokáže pomoci zákazníkovi s orientací v často nepřehledném trhu a vysvětlí, na jaká kritéria se zaměřit při výběru jednotlivých komponentů. Navrhne tedy zákazníkovi optimální systém na základě konkrétních požadavků a vysvětlí jeho přínosy. Základním podkladem pro rozhodování zákazníka je vždy přehledná studie proveditelnosti, ve které jsou popsány základní komponenty solární sestavy, a vyčísleny všechny předpokládané parametry solární soustavy. Nezbytnou součástí studie je celková cena solárního systému s vyčíslením návratnosti solární sestavy oproti původnímu řešení přípravy teplé vody. U těchto aplikací se pohybuje dle místní ceny tepla od 6 do 12 let bez dotace.

Před instalací solárního systému pro přípravu teplé vody je vhodné zaizolovat rozvody teplé vody
Před instalací solárního systému pro přípravu teplé vody je vhodné zaizolovat rozvody teplé vody 

Pokud by dál fungoval program Zelená úsporám v nezměněné podobě, vychází průměrná návratnost na 2 roky. Kvalitní dodavatel má k dispozici volně přístupné detailní informace k jednotlivým nabízeným produktům, buďto na svých webových stránkách, nebo ve formě prospektů či katalogů. Kvalitní dodavatel dokáže bez dlouhého otálení zákazníkovi předložit všechny certifikáty či protokoly od výrobců či dovozců. Kvalitní dodavatel nabídne zákazníkovi možnosti měření solárních zisků (monitoring systému), aby měl zákazník přehled o správné funkci solárního systému vzhledem k hodnotám uvedeným ve studii. Kvalitní dodavatel se samozřejmě pozná i podle referencí, tzn. systémů, které jsou již nainstalovány a pracují ke spokojenosti uživatelů. A teď to nejdůležitější: Kvalitní dodavatel dokáže uspokojivě odpovědět na všechny zákazníkovy otázky. Firma Regulus splňuje všechny výše uvedené požadavky na kvalitního dodavatele.

Co ovlivňuje zisk solární soustavy

Co dům, to originál. U solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech příliš nelze kopírovat jednotlivé aplikace, neboť i dva velikostně stejné objekty postavené např. typovou výstavbou se mohou v mnoha ohledech důležitých po správné fungování solárního systému lišit. Mám na mysli např. orientaci budovy vůči jihu, obsazenost střechy (antény mobilních operátorů, či jiné technologie), skladba obyvatel (starší občané vs. rodiny s dětmi) atd. Je tedy nutné pro správné fungování solární soustavy vypracovat výše zmiňovanou studii.

Tato studie velice často ukazuje konečná čísla jak z hlediska investičních nákladů, tak předpokládaných úspor apod. Pro její vypracování je ale nutné ze strany zákazníka zajistit kvalitní podklady. Vstupní data logicky zásadně ovlivní výsledky výpočtů, proto je nejlepší, pokud nám zákazník dá k dispozici podklady, jako jsou alespoň měsíční spotřeby (lépe denní) teplé vody za několik let zpátky, stavební výkresy a situaci, podklady od stávající technologie přípravy teplé vody. Pokud stavební výkresy objektu či projekt ohřevu vody nejsou k dispozici, stačí návštěva našeho technika, při které všechny důležité parametry zjistí.

Projekt solárního systému

Celková pořizovací cena solárního systému pro přípravu teplé vody v bytovém domě může činit řádově i několik miliónů korun, takže investice do projektu, který jednoznačně a detailně definuje solární soustavu jako celek, se rozhodně vyplatí. Většina solárních systémů na bytových domech je realizována na plochých střechách, kde je nutné navrhnout správné a bezpečné uchycení kolektorů.

Instalace slunečních kolektorů na ploché střeše vyžaduje jejich správné a bezpečné uchycení
Instalace slunečních kolektorů na ploché střeše vyžaduje jejich správné a bezpečné uchycení

To se zpravidla řeší pomocí tzv. roznášecí konstrukce, kterou navrhuje statik a tento posudek je vždy součástí projektu. Roznášecí konstrukce bývá v nabídkách různých firem velice často podceňována. Z našich zkušeností u bytového domu s plochou střechou tvoří investice do uchycení kolektorů průměrně 20 až 30 % celkové investice do solárního systému!!! Firma Regulus má vlastní projekční oddělení a nabízí tak všem svým zákazníkům vypracování projektové dokumentace v libovolném stupni (projekty pro podání žádosti o dotaci, pro stavební povolení, pro provedení stavby atd.).

Realizace solární soustavy

Realizace solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytovém domě má od podepsání smlouvy o dílo několik fází. V první fázi probíhá příprava konstrukcí pro uchycení kolektorů (používají se zpravidla pozinkované ocelové či hliníkové prvky). Následuje příprava vlastní technologie uvnitř objektu, jako je instalace zásobníků, příprava rozvodů atd. Až poté následuje samotná instalace kolektorů.

Celá akce trvá zpravidla několik (málo) týdnů. Během instalace a uvádění do provozu je vždy zajištěno, aby výpadky dodávky teplé vody nebyly delší než několik hodin, maximálně jeden den. Při předání hotového díla uživateli je vždy kromě díla samotného předána veškerá dokumentace, tzn. návody, záruční listy, zakreslení skutečného stavu provedení díla atd. V rámci uvedení do provozu je také zaškolena a poučena obsluha.

Solární systémy pracují automaticky a obsluha tedy není až tak nutná, přesto je dobré, aby z řad uživatelů měl někdo pojem o celém zařízení a mohl s dodavatelem řešit případné provozní problémy či nedostatky. Těch ale bývá v provozu solárních soustav velice málo a objevují se zpravidla pouze těsně po spuštění, než se veškeré hodnoty vyladí, a nejedná se nikdy o žádné problémy, které by ohrozily dodávku teplé vody. Následně pracuje systém bez problémů, hluku, ekologicky a hlavně úsporně, přesně tak, jak si zákazník přál.

Autorem článku je Jiří Kalina ze společnosti Regulus s r.o.

Autor: Komerční sdělení