fbpx

Partneři sekce

Solární systémy pro ohřev vody v bytových domech0

Bilance solárního systému a vyčíslení úspor

Nejdůležitějším parametrem pro investora je jeho rozhodnutí a samozřejmě výsledek v podobě vyčíslení celkových investičních nákladů a vyčíslení nákladů provozních, popř. úspor oproti stávajícímu systému přípravy teplé vody.

Pro již zmiňovaný bytový dům byla stanovena maximální dispoziční plocha pro instalaci 120 kolektorů a po dohodě s investorem byly vytvořeny dvě varianty velikosti solárního systému. Varianta A s 80 kolektory Regulus KPC1 a varianta B se 100 kolektory Regulus KPC1. Pro tyto varianty byly zpracovány simulace provozu a úspor jednotlivých variant (viz graf 1 a tab.1).

Graf 1: Bilance potřeby energie pro přípravu TV a solárních zisků varianty A (80 kolektorů) a varianty B (100 kolektorů)


 
Tab. 1: Roční bilance provozu jednotlivých variant solárních systémů

 
varianta A
varianta B
počet kolektorů
80
100
roční solární zisk [kWh]
88 965
105 833
roční solární podíl
45%
53%
náklady na pořízení [mil. Kč]
2,2
2,7

Vzhledem k předpokládanému zdražení energie byl proveden výpočet celkových nákladů na přípravu TV se stávajícím systémem a jednotlivými variantami s výhledem na 20 let a předpokládaným nárůstům cen energii o 7  % za 1 rok (viz graf 2). Cena za 1 kWh pro počátek simulace (stávající stav) je 2 Kč. Předpokládané návratnosti obou systémů se pohybují kolem 9-10 let

Graf 2: Celkové náklady na přípravu TV v objektu s výhledem 20 let

Správná cesta? Rozhodně ano!

S rostoucími cenami energií se snižuje i návratnost investic do solárních systémů pro bytové domy. Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků, které uspořily zateplením fasády objektu a výměnou oken vysoké náklady na vytápění, se tak otvírá reálná možnost dalších úspor na provozu objektu a další snížení závislosti na rostoucích cenách energií. Teplá voda dnes již nepatří ke komfortu, nýbrž ke standardu našich domácností a její příprava by měla být jednoznačně efektivní, levná a ekologická. Solární systémy jedinečně snoubí všechny tyto požadavky a stále více se ukazuje, že mají velkou šanci se v budoucnu stát nedílnou součástí všech systémů pro přípravu TV. Díky používaným materiálům a životnosti více než 25 let, nemůže žádný investor udělat instalací solárního systému chybu. Jedinou podmínkou je tedy profesionalita dodavatelské firmy a správný návrh solárního systému.

V tomto roce se objevila velice významná možnost podpory výše popsaných soustav pomocí dotačního programu Zelená úsporám. Obě bilancované varianty splňují podmínky pro udělení dotace, tzn. měrný roční zisk větší než 350 kWh/m2 (např. ve variantě A vychází měrný zisk 548 kWh/ m2) a celkový roční solární zisk větší než 1 000 kWh na jednu bytovou jednotku. Opět uvedeme hodnotu pro variantu A, která dle metodiky přijímané Státním fondem životního prostředí vychází 1 124 kWh/rok. V objektu se nachází 73 bytových jednotek. Po úpravách podmínek dne 10. srpna 2009 by každá bytová jednotka mohla získat z programu Zelená úsporám 25 000,- Kč, tzn. celý objekt celkem 1 825 000,- Kč. Při předpokládaných nákladech 2 200 000,- pro Variantu A by dotace činila neuvěřitelných 83 %. O kolik let se tak zkrátí předpokládaná návratnost systému, necháme na čtenáři. Veškerá potřebná data jsou v tomto článku k dispozici.

Autoři: Bc. Stanislav Němec, Jiří Kalina – REGULUS spol. s r.o.

Autor: Komerční sdělení