fbpx

Partneři sekce

Solární energie 2010: Řešení krize v nedohlednu0

Reportáž! Solární energie je diskutovaným tématem číslo jedna. Sněmovna odhlasovala snížení výkupních cen elektřiny ve stejný den, kdy probíhala konference Solární energie v ČR 2010, na níž se střetly firmy a energetické společnosti. Jaké jsou návrhy na řešení fotovoltaické krize?

Konference Solární energie v ČR 2010 proběhla 17. března 2010 v Domě armády Praha. Jistě nepřekvapí, že hlavním tématem byly výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky a připojování nových solárních elektráren k síti.

„Všichni účastníci konference se shodli na tom, že je třeba omezit rychlost růstu instalovaného výkonu solárních elektráren, nicméně se dosti rozcházejí v názorech jak.“

Reklama

V sále převažovali zástupci firem dodávajících fotovoltaické systémy a jejich příslušenství (tedy výrobci), nicméně mezi přednášejícími měli mírnou převahu ti, kteří trh s elektřinou regulují (Ministerstvo průmyslu a obchodu, provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, Energetický regulační úřad) a řeší problémy s nerovnováhou, která díky bouřlivému rozvoji fotovoltaiky vznikla.

Fotovoltaika na Nazeleno.cz

   – Konec solárních elektráren v Česku!

   – Rozhodnuto! Výkupní ceny klesnou

   – Fotovoltaika: Rezervace neznamená realizaci

   – Němci platí za kWh elektřiny 1,2 Kč víc

   – Proč ve fotovoltaice nenásledujeme Německo?

Snížení výkupních cen elektřiny je nutné

Myslím, že bylo cítit určité napětí mezi těmito dvěma opačnými póly a občas to mezi nimi i mírně zajiskřilo.  Konference se zúčastnil i ČEZ, který se prezentoval jako producent fotovoltaické elektřiny i jako ten kdo, ji vykupuje a rozvádí.

V době kdy konference probíhala, byla v Poslanecké sněmovně probírána novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a během odpolední části předsedající oznámil, že byl schválen vládní návrh, díky němuž bude moc ERÚ meziročně snížit výkupní ceny elektřiny o více než jen 5 % (text novely najdete zde).

Novely zákona o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů se týkal i první příspěvek konference, který přednesl zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jirásek.  Přehledně a názorně probral jednotlivé důvody (technické i ekonomické), proč je třeba přijmout uvedenou novelu.  Myslím, že základní důvody proč snížit výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky, nejlépe ukazují následující grafy:

Prudký růst instalovaného výkonu solárních elektráren v roce 2009
Prudký růst instalovaného výkonu solárních elektráren v roce 2009

Pro bezpečný provoz elektrizační soustavy platí podle Ing. Jiráska následující limity: 1,65 GW připojeného výkonu z fotovoltaických i větrných elektráren, které nemají možnost regulace pro roky 2010 až 2012, 2 GW pro roky 2013 až 2015 a nad 2 GW za podmínky možné regulace podle potřeb elektrizační soustavy. Regulace znamená snižování množství produkované elektřiny z těchto zdrojů a tedy snižování zisku provozovatelů a zvyšování doby ekonomické návratnosti těchto instalaci.

Růst příspěvků na podporu obnovitelných zdrojů energie
Růst příspěvků na podporu obnovitelných zdrojů energie

Limity solární energie

Na tuto prezentaci přímo navázal Ing. Krejcar z Energetického regulačního úřadu, který velmi působivým způsobem prezentoval problémy, kterým musí ERÚ čelit v souvislosti s prudkým růstem instalovaného výkonu solárních elektráren.

Z hlediska rozvodné sítě je fotovoltaika nevýhodná, protože má ze všech zdrojů elektrické energie nejmenší roční využití instalovaného výkonu (jen asi 11 %) a největší podíl elektřiny produkuje v letním období, kdy je nejmenší spotřeba (viz obrázek Meziroční srovnání výroby elektřiny ze solárních elektráren 2008-2009)). Zajímavý je i graf výkupních cen (viz níže), z něhož je vidět, že výkupní ceny v ČR jsou nejvyšší mezi středoevropskými zeměmi se srovnatelnou intenzitou slunečního svitu.


Meziroční srovnání výroby elektřiny ze solárních elektráren 2008-2009

Další přednášející, Ing. Belyuš z ČEPS, podrobněji probral vlivy, které mají fotovoltaické elektrárny na regulaci a stabilitu distribuční sítě. Největší problém představuje, že současné fotovoltaické elektrárny nelze regulovat (operativně měnit jejich výkon). Pokud by pokračovalo připojování fotovoltaických elektráren tak jako dosud, pak by vznikl energetický mix nevhodný z hlediska výkonové bilance (v letním období by byl k dispozici příliš malý volný regulační výkon).

Příspěvek Ing. Vybíralíka probíral podobné problémy z hlediska provozovatele distribuční sítě (z pohledu ČEZ Distribuce a.s.). Na této úrovni jsou problémy například i se změnami napětí vyvolanými připojením fotovoltaických elektráren a s dimenzováním transformátorů. Opět zdůraznil, že řešením by byla regulace výkonu. V ČR jsou již oblasti, kde požadavky na připojení nových zdrojů přesahují přenosovou kapacitu sítí a transformace.

Srovnání výkupních cen nových zdrojů
Srovnání výkupních cen nových zdrojů

Poměrně optimistický pohled nabídl Peter Deege ze společnosti Satcon International. Podle jeho názoru lze větší část problémů s připojováním fotovoltaických elektráren řešit pomocí takzvaných inteligentních sítí (smart grid).

Je stop-stav fotovoltaice oprávněný?

Pohled z druhé strany, tj. firem instalujících fotovoltaické systémy nabídl právník Mgr. Motzke, který pracuje pro Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci (CZEPHO).  Ve svém příspěvku se zabýval tím, zda platné právo vůbec dovoluje regulovat, odpojovat či vůbec nepřipojovat fotovoltaické elektrárny. Mimo jiné uvedl, že zastavení připojování fotovoltaických elektráren je protizákonné a argumenty o ohrožení sítě jsou nepřesvědčivé. Je docela dobře možné, že dojde k soudním sporům. Na jeho vývody zareagoval, tuším, Ing. Belyuš půvabnou poznámkou, že nadřazuje zákony legislativní nad zákony fyzikální. Osobně se nicméně domnívám, že u soudu by asi uspěl. Argumenty pana Motzkeho byly z hlediska právnického poměrně přesvědčivé. Některé údaje ze studie EGÚ, kterou si nechala vypracovat České průmyslová fotovoltaická asociace, jsou nicméně poněkud v rozporu s tím co zaznělo prakticky ve všech předchozích příspěvcích. Je asi pravda, že „fotovoltaické elektrárny odlehčují zatížení páteřních vedení přenosové soustavy a významných distribučních vedení,“ nicméně pokud mají pravdu ti, kdo tvrdí, že hlavní problém je v regulaci výkonu a záložních zdrojích (které mohou zapnout v okamžiku, kdy slunce přestane svítit), pak to problém asi neřeší.

Radek Motzke z České fotovoltaické průmyslové asociace
Radek Motzke z České fotovoltaické průmyslové asociace. Foto autor 

Zástupce firmy ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. O. Kožušník prezentoval zkušenosti s výstavbou fotovoltaických elektráren v ČR; zabýval se úskalím investorů a tím, jak se jim vyhnout. Na mou otázku, zda uvedou velkou fotovoltaickou elektrárnu u Ševětína (o výkonu 30 MW) do provozu ještě za letos a za současné výkupní ceny odpověděl, že ano. Přiznám se, že mne to poněkud překvapuje, protože nedávné stanovisko ČEZ Distribuce naznačovalo dosti odlišný pohled na fotovoltaiku.

Mluvčí ČEZ Eva Nováková před časem uvedla: „Věříme, že Energetický regulační úřad využije své kompetence a sníží výkupní ceny elektřiny ze solárních elektráren nejméně na úroveň výkupních cen v Německu, tedy na polovinu stávajícího stavu. Jedině to může omezit dramatický dopad solárního boomu na růst cen elektřiny, ohrožující rozpočty českých domácností i konkurenceschopnost podniků.“ Soudím, že pokud si ČEZ byl vědom těchto problémů již loni, tak by možná pro rozpočet českých domácností udělal lépe, kdyby stavbu vůbec nezahajoval; tady jde zjevně zájem dvou částí firmy proti sobě.

Jak to s fotovoltaikou vidí investoři

Předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace Ing. Řehák přednesl příspěvek nazvaný „Jak to vidí investoři.“ Soustředil se hlavně na problémy, které přineslo současné zastavení připojování, a navrhl řešení, jež by byla přijatelná pro investory.

CZEPHO zastává názor, že na základě analýzy zpracované EGU Engineering neexistují technické důvody pro omezování připojení dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie a v současnosti uplatňovaný postup distribučních společností vůči připojování obnovitelných zdrojů energie platné právní předpisy neumožňují. (Stanovisko České fotovoltaické průmyslové asociace k přijetí novely zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE ze dne 17.3.2010 je na http://czepho.cz/cs.)

Ing. Řehák, předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace přednesl příspěvek o tom, jak situaci kolem fotovoltaiky vidí investoři
Ing. Řehák, předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace přednesl příspěvek o tom, jak situaci kolem fotovoltaiky vidí investoři. Foto autor

Poslední příspěvek byl od Ing. Beranovského z firmy EKOWATT a zabýval se ekonomikou fotovoltaických elektráren a způsoby kalkulace návratností a výnosů. Byl to vlastně jediný čistě odborný příspěvek celé konference; neřešil otázku, zda fotovoltaické elektrárny ano či ne, ale představil metodiku, která umožní kvalifikované rozhodnutí na základě přesného výpočtu. Myslím, že to bylo vhodné zakončení, pokud totiž dojde ke znatelnému snížení výkupních cen, tak to bude právě podrobná ekonomická kalkulace zahrnující všechny možné proměné, která rozhodne o tom, zda a jak moc bude postavená elektrárna zisková.

Pokud mohu nějak shrnout svůj dojem z této konference, vyjádřil bych to asi takto: všichni zúčastnění se shodují na tom, že je třeba nějakým způsobem omezit rychlosti růstu instalovaného výkonu solárních elektráren, nicméně se dosti rozcházejí v názorech jak. Myslím, že na podzim až bude ERÚ stanovovat nové výkupní ceny elektřiny na rok 2011 se kolem toho asi rozvine docela bouřlivá debata.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.