Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetický dům  spotřebuje méně energie na vytápění než běžné stavby. Nízkoenergetický dům by neměl za rok spotřebovat více než 50 kWh tepla na metr čtvereční plochy. Pro srovnání, běžná novostavba dnes spotřebuje mezi 80–140 kWh tepla na metr čtvereční plochy a náklady na vytápění se tak každou zimu pohybují v řádech desítek tisíc korun (v závislosti na typu používaného paliva).…

Nulové domy

Nulový dům je takový dům, jehož potřeba tepla pro vytápění se blíží nule, konkrétně je menší než 5,0 kWh na metr čtvereční plochy za rok. Je tedy ještě méně náročný na energie než nízkoenergetický a pasivní dům.Pro srovnání, běžná novostavba dnes spotřebuje mezi 80–140 kWh tepla na metr čtvereční plochy a náklady na vytápění se tak každou zimu pohybují v řádech desítek tisíc korun (v…

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní energetické zdroje, které mají schopnost částečné nebo úplné obnovy. Patří mezi ně především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. V některých částech světa lze využít také energii mořského přílivu nebo geotermální energii  (energie pocházející z nitra Země). V našich podmínkách má největší potenciál biomasa, potenciál velkých…

Pasivní domy

Pasivní domy mají tak nízkou spotřebu energie, že je možné vynechat běžné aktivní vytápění, aniž by to ohrozilo tepelnou pohodu v domě. Pasivní domy spotřebují ročně maximálně 15 kWh tepla na metr čtvereční plochy. Pro srovnání, běžná novostavba dnes spotřebuje mezi 80–140 kWh tepla na metr čtvereční plochy a náklady na vytápění se tak každou zimu pohybují v řádech desítek tisíc korun…

Plyn

Plyn jako zdroj energie se vyskytuje v různých formách. Nejužívanější je zemní plyn, jehož zplyněním lze získat svítiplyn. Zkapalněný nebo stlačený zemní plyn se používá jako alternativní pohon motorových vozidel s označením CNG, resp. LNG. Součástí ropy, popř. zemního plynu je propan, který pro energetické účely vytváří směs s dalšími uhlovodíky a tato směs je známá pod označením…

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění patří mezi velkoplošné vytápěcí soustavy a je to způsob vytápění, kdy se teplo do vytápěné místnosti dostává z podlahy. Systém podlahového vytápění má obdobně jako jiné vytápěcí soustavy dvě základní části: zdroj vytápění a topnou část. Topná část je zabudovaná do podlahy a zabetonovaná v případě sálavých systémů nebo je uložena do plechových van v případě…

Přírodní kosmetika

Přírodní kosmetika, nebo také biokosmetika, jak bývá někdy nazývána, se stala trendem několika posledních let.Přírodní kosmetika  je povětšinou vyráběna z rostlinných složek, které poskytují pleti dostatečné množství vitamínů. Při nákupu přírodní kosmetiky si spotřebitel může být jistý, že kupuje výrobek, který je vyroben z přírodních produktů, protože podobně jako např. u biopotravin…

Rekuperace

Rekuperace je pojem, který se užívá pro označení procesu zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Při rekuperaci dochází k výměně vzduchu bez významných energetických ztrát, které jsou typické pro běžné větrání. Rekuperační zařízení po většinu roku využívá teploty vzduchu odsávaného z domu nebo bytu k ohřevu chladného vzduchu, který je přiváděn z venkovního prostředí. V letním…

Směrnice 2010/30/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EUze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracování) (Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména…

Solární energie

Solární neboli sluneční energie patří k obnovitelným zdrojům energie, podobně jako biomasa, větrná nebo vodní energie. Solární energii lze přímo využít k ohřevu vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů nebo k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických panelů.Solární energie je jediný obnovitelný zdroj, který má dostatečný potenciál dlouhodobě pokrýt energetické potřeby lidstva bez…

Solární panely

Solární panel je zařízení, které umožňuje využívat solární energii k výrobě elektřiny (fotovoltaické články) nebo tepla (solární kolektory). Solární články jsou tvořeny polovodičovými plátky (tenčí než 1 mm) a na jejich spodní straně je umístěna průchozí elektroda. Jako polovodič se ve většině případů používá křemík, který je velmi cenný.Využitelnost solární energie v praxi omezuje účinnost solárních…

Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti je fyzikální veličina z oboru termodynamiky. Označuje se malým písmenem lambda – ?. Udává míru schopnosti látek vést teplo a je to u látek konstantní veličina. Jde o tzv. materiálovou konstantu, která charakterizuje danou látku za přesně stanovených podmínek. Nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti znamená, že látka patří mezi tepelné izolanty. Tepelné…

Standby režim

Standby režim neboli pohotovostní režim je běžně využívaný vypnutý stav spotřebičů v domácnosti. Avšak zdánlivě vypnuté elektrické spotřebiče i ve standby režimu, jehož indikátorem je většinou svítící dioda na spotřebiči, odebírají z elektrické sítě proud a tím zvyšují účet za elektřinu. Pokud tedy nechcete ročně přicházet až o několik tisíc korun za energii spotřebovanou při…

Stavební zákon

   183/2006 Sb.   ZÁKON   ze dne 14. března 2006   o územním plánování a stavebním řádu   (stavební zákon)   Změna: 68/2007 Sb.   Změna: 191/2008 Sb.   Změna: 223/2009 Sb.   Změna: 345/2009 Sb.   Změna: 379/2009 Sb.   Změna: 227/2009 Sb.   Změna: 424/2010 Sb.  …

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá teplo okolního prostředí k tomu, aby ho přemístilo na požadované místo. Na obdobném principu fungují chladící zařízení (chladničky, mrazničky a klimatizace), současným trendem je využití tepelného čerpadla pro vytápění. Zdrojem tepla může být vzduch (okolní vzduch, odpadní vzduch), voda (podzemní, povrchová) nebo země (půda, hlubinné vrty). Stále…

předchozí 1 2 3 4

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií