Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Aktivní dům

Úspory energie jsou klíčovým slovem dneška. Vzhledem k tomu, že podle statistik spotřebují budovy ve vyspělých zemích až 40 % energie na svůj provoz, existuje ve stavebnictví značný potenciál energetických úspor. Zateplování fasád, výměna oken, stavba nízkoenergetických a pasivních domů jsou již relativně známými pojmy. V současné době ale čím dál častěji slýcháme i o tzv. aktivních…

Biomasa

Biomasa je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické plodiny) a odpady zemědělské, lesní, popř. potravinářské produkce.Biomasa…

Biopaliva

Biopaliva jsou produktem, který se získává úpravou biomasy. Může se jednat o úpravy mechanické (štípání, drcení) a chemické, resp. termo-chemické, bio-chemické či mechanicko-chemické (např. pyrolýza, fermentace či lisování). Podle konzistence rozlišujeme paliva tuhá, plynná a kapalná. Energie obsažená v biopalivech se uvolňuje při spalování především ve formě tepelné energie, kterou…

Bioplynová stanice

Bioplynová stanice je technologické zařízení, které zpracovává biomasu (materiály nebo odpady organického původu) v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu). Řízená anaerobní digesce je z ekologického hlediska perspektivní způsob využití biomasy, resp. organického odpadu a energetických…

Biopotraviny

Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z produktů kontrolovaného ekologického zemědělství – tzv. bioproduktů. Bioprodukty jsou tedy suroviny rostlinného nebo živočišného původu, které pocházejí z produkce ekologického zemědělství a splňují podmínky uvedené v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.Protože se jedná o výrobky…

CNG

CNG (Compressed Natural Gas) je zkrácené označení pro stlačený zemní plyn. Jedná se o klasický zemní plyn stlačený na 20–30 MPa. CNG je jedna z alternativních palivových hmot, které byly roku 2001 prohlášeny Evropskou unií za potenciálně schopné nahradit současná motorová paliva z více než 5 % v příštích 20 letech. Vedle CNG jsou to ještě vodík a biopaliva. Protože je životnost zásob…

Dřevostavby

Dřevostavby jsou objekty, jejichž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo nebo materiál na bázi dřeva. Pro nosné konstrukce se často využívá masivního dřeva, ostatní části stavby mohou být z různých dřevěných, průmyslově vyráběných materiálů (desky z orientovaných třísek OSB, dřevovláknité desky apod.) i jiných stavebních materiálů (izolace, ocelové spojovací prvky, obklady apod.). Dřevostavby…

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je takový způsob hospodaření, který bere ohledy na přirozené koloběhy v přírodě a díky tomu produkuje kvalitní a zdravé produkty, tzv. biopotraviny. Tento typ zemědělství přistupuje k přírodě šetrně, snaží se ji efektivně využívat, ale neničit.  Ekologické zemědělství respektuje přírodní koloběhy a zákonitosti, proto se v něm nepoužívají umělá…

Ekologie

Pojem ekologie může být chápán dvěma hlavními způsoby. První a starší význam tohoto slova pochází z 19. století, kdy ho roku 1866 poprvé použil a definoval německý biolog Ernst Haeckel. Ekologie podle něj označuje vědu, která se zabývá vztahem organismů k vnějšímu prostředí, což je jak neživé okolí, tak i ostatní organismy ať už stejného nebo jiného druhu. Druhý význam slova…

Elektromobil

Elektrický automobil neboli elektromobil je poháněn elektřinou. Jako zdroj energie využívá akumulátor, který je dobíjen z elektrické sítě. Kapacita akumulátoru ovlivňuje dojezdovou vzdálenost elektromobilu.Elektromobily jsou považovány za ekologické dopravní prostředky, protože při jízdě do vzduchu nevypouští emise jako běžné automobily se spalovacím motorem. Přesto i elektřina musí být někde…

Elektřina

Elektřina je fyzikální veličina, která je definován jako souhrn elektrostatických a elektrodynamických jevů. Elektrický proud je pohyb elektricky nabitého tělesa nebo částice. Nejčastěji je elektrický proud tvořen usměrněným pohybem elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic vodičem.Rozvoj elektřiny nastal po objevu Voltova článku, prvního použitelného zdroje stálého elektrického proudu.…

Emise

Emise jsou látky, které byly vypuštěny do životního prostředí. Nejčastěji se tento pojem používá pro znečišťující příměsi vypouštěné do ovzduší a dává se do přímé souvislosti s problematikou globálního oteplování, skleníkového efektu apod. Snižování emisí a boj s globálními klimatickými změnami, mezi které kromě globálního oteplování řadíme například globální stmívání nebo kyselé deště, se…

Energetické plodiny

Energetické plodiny jsou cíleně pěstované rostliny, které se využívají pro energetické účely. Energii z energetických rostlin lze získat chemickými, popř. bio-chemickými procesy. Základní technologií je spalování (dřevo energetických stromů, rostlinné pelety apod.) a doplňují ho další technologie. Např. lisování semen řepky olejky (bionafta), fermentace cukrů (alkoholové kvašení cukrové řepy,…

Energetický štítek

Energetický štítek  je vybavení elektrospotřebičů, které ukazuje základní údaje o spotřebě energie, účinnosti nebo hlučnosti spotřebiče. Energetický štítek, který je povinný od roku 2001, má spotřebiteli usnadnit porovnání spotřeby elektřiny domácích spotřebičů.Nejdůležitějším údajem na energetickém štítku je spotřeba elektrické energie. Podle energetické náročnosti je spotřebič zařazen do…

Fixace elektřiny

Na konci roku 2008 nabídly tři největší české energetické společnosti fixaci cen elektřiny.  Nový produkt má domácnostem a maloodběratelům zajistit stejné ceny elektřiny na dva roky dopředu. Energetické společnosti fixaci cen elektřiny představily krátce poté, co Energetický regulační úřad oznámil, že bude navyšovat ceny elektřiny.Fixace cen silové elektřinyFixace ceny elektřiny ale není tak…

1 2 3 následující

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií