fbpx

Přesklení izolačním sklem INTERM TF® zamezí tepelným ztrátám0

Kvalita skla ovlivňuje až 90 % izolačních schopností oken. Pokud vás překvapil velký účet za vytápění, možná je na čase uvažovat o výměně okenního skla. Jak vybrat kvalitní izolační sklo? Jaká skla zabraňují přehřívání interiéru v létě a zaručí úspory energií na provozu klimatizace?

Zdrojem největších úniků tepla není nová výstavba, ale naopak stávající zástavba. V ní vykazují největší defekty v rámci izolačních schopností prosklené otvorové prvky. Kvalita skla přitom ovlivňuje až 90 % již zmíněných celkových izolačních schopností. Dalším zcela výmluvným argumentem podporujícím tuto skutečnost je ten, že jakákoliv celistvá obvodová zeď vykazuje řádově lepší izolační schopnosti než současně použité zasklení.

„Hlavním činitelem současných úniků tepla je stávající zástavba.“

Pokud tedy myslíme úspory tepla z globálního hlediska skutečně vážně, je nutné se věnovat zejména stávající zástavbě a nikoliv řešit jen zpřísnění požadavků na novou výstavbu. Ta nepředstavuje z celkového hlediska spotřeby tepla významné množství.

Nevyhovující zasklení

Podstatou řešení je výměna nevyhovujícího skla

Pojďme tedy k řešení podstaty problému a nevyhovující sklo vyměňme. Protože sklo představuje zpravidla většinovou plochu výplně, jeho vylepšením nejvýrazněji povýšíme izolační schopnosti celku. Náklady na   výměnu skla navíc představující jen menší část ceny dodávky nových otvorových výplní. Výměna je rychlá  a nevyžaduje žádný podstatný zásah do provozu zateplovaného objektu. Stejně tak pro ni není nutné žádat stavební nebo jiné povolení.


Sklo tvoří většinu výplně okna – jeho vylepšením nejvýrazněji povýšíme izolační schopnosti celku

Kde je tedy problém?

Až sem se zdá být vše jednoduché a velmi lehce realizovatelné. Ale nenechme se mýlit. Většina vůbec nejčastěji používaných skleněných výplní představuje jednoduché sklo nebo izolační skla tloušťky v rozmezí 18 až 24 mm. A zde vzniká problém. Právě v těchto tloušťkách ho není možné nahradit kvalitativnějším vícekomorovým zasklením – trojskly, protože jejich zvýšená hmotnost a celková tloušťka minimálně 32 mm neumožňuje jejich osazení do původních rámů.

Izolační sklo INTERM TF® s meziskelní tepelnou folií typu HEAT MIRROR® splňuje všechny požadavky na kvalitní zasklení. Implementací folie do meziskelního prostoru dvojskla vytváří skvěle izolující dvoukomorový systém v rozměrech většiny stávajících použitých dvojskel, tedy v tloušťce 20 až 24 mm. Nízká hmotnost současně umožňuje jeho použití k zateplení stále rozšířených kastlových nebo zdvojených oken a obsahuje standardní rozšiřovací plastový profil sloužící pro osazení dvojskla na místo jednoduchého skla. Výborné izolační vlastnosti již zmiňované skla potom v kombinaci s většinou používaných rámů umožní přesklenému prvku dosáhnout izolačních schopností srovnatelných se standardem většiny nově dodávaných oken.


Typy izolačních skel INTERM TF® vhodné pro přesklívání

Úspor lze dosáhnout i v létě

Nejen chlad v zimě, ale i teplo v létě výrazně zvyšuje náklady na provoz klimatizace a vzduchotechniky. Vhodnou volbou protislunečních vlastností nového zasklení, lze snížit solární zisky až na 1/4 původní hodnoty běžného dvojskla a protože množství energie vynaložené na snížení tepla v interiéru je řádově větší než při jeho ohřevu, představuje sezónní provoz klimatizace obdobné náklady jako na vytápění. Stejně tak lze dodatečně optimalizovat vlastnosti zasklení i z hlediska prostupu hluku, bezpečnosti nebo upravit jeho optické vlastnosti.

Orientační tabulka s výslednými hodnotami Uw před a po zasklení

Přesklení nepředstavuje pouze úsporu, přináší i řadu funkčních požitků. Zlepšené izolační schopnosti pomohou zvýšit povrchové vlastnosti skla v zimním období a mají pozitivní vliv na odstranění kondenzace vodních par na povrchu skla a rámů. Stejně tak zvýšené teploty napomohou k získání tepelné pohody v interiéru a odstraní nepříjemné vystupování chladu od prosklených částí výplně.

Přesklení se netýká jen běžných oken

Startující celosvětový trend zateplení stávajících otvorových výplní naznačuje významný projekt zateplení dodatečné protisluneční ochrany stávajícího zasklení na světoznámé budově Empire State Building v New Yorku. Zde šli autoři projektu dokonce tak daleko, že meziskelní folii typu HEAT MIRROR® mají v úmyslu implementovat přímo do stávajícího zasklení a po aplikaci vrátit zpět na původní místo zasklení. S ohledem na rozsah prosklení moderních budov, lze tímto způsobem zateplení celoskleněných stěn a fasád ušetřit významné množství spotřebovaných energií.


Meziskelní folie typu HEAT MIRROR® má být implementována přímo do stávajícího zasklení budovy Empire State Building v New Yorku

Přínos k tepelné ochraně budov

Z výše uvedených informací je zřejmé, že potenciál a možnost použití izolačního skla INTERM TF® pro zateplování stávajících prosklených otvorových výplní přesklením je obrovský a z globálního hlediska představuje jednu z nejvýznamnějších forem možných úspor nákladů na vytápění, přičemž hlavní výhodou je rychlost, příznivá cena a snadnost provedení. Srovnáním této formy zateplení se zateplením jednotkové plochy obvodového pláště snadno zjistíte, že při vynaložení prakticky srovnatelných částek na provedení zateplení, může být přesklením dosaženo až 10x vyššího snížení součinitele prostupu tepla Uf. (např. u skla z původní hodnoty 2,8 W/m2K na 0,6W/m2K, naproti tomu u stěny z hodnoty 0,2W/m2K na hodnotu 0,1W/m2K při aplikaci 10cm zateplení polystyrenem na běžnou stěnu).


Graf ukazuje návratnost investice  na zateplení modelového rodinného domu

Aplikace s meziskelní tepelnou folií je skutečně revoluční řešení

Pokud sledujeme vývoj forem izolačního zasklení za posledních cca 30 roků zjistíme, že kromě postupného zdokonalování metod pokovování skel, se izolační skla vyrábějí nezměněným způsobem od doby, kdy bylo izolační dvojsklo v sedmdesátých letech minulého stolení zavedeno na trh. Z tohoto pohledu představuje vložení nízkoemisivně pokovené folie do meziskelního prostoru výrazný technologický posun zajišťující snížení prostupu tepla jak konvekčním způsobem, tak i radiačním vyzařováním. Navíc vložená folie pracuje na principu polopropustného tepelného zrcadla s výraznou selektivní funkcí při prostupu jednotlivých vlnových délek světla. Ta dále zajišťuje vysoký prostup viditelného záření, zamezuje prostupu UV záření a omezuje přenášení tepla v infračervené oblasti. A to vše při čirém a neutrálním zabarvení výsledného izolačního skla.


Princip, na němž je založen HEAT MIRROR®

Meziskelní folie přináší významnou úsporu energie a šetří životní prostředí náhradou třetího skla trojskla.  Důležitým aspektem je i skutečnost, že nahrazením klasického materiálu, tedy třetího plochého skla tenkou folií, se ušetří energie za výrobu skla tavením a následně jeho doprava. Vezmeme-li se v potaz množství vyráběných izolačních skel, dochází z globálního hlediska v konečném důsledku i ke snížení nepříznivých dopadů na životní prostředí.

Řešení skla s mezisklení folií nemá pro zateplování oken konkurenci

Omezené zasklívací možnosti a statická pevnost rámů stávajících oken neumožňuje bez dodatečné úpravy rámů osazení jiného srovnatelného produktu zaskleni. Klasické řešení trojsklem lze přijmout pro nové masivní typy rámů, které jsou již navrženy pro použití trojskel, ale pro dodatečné zateplení přesklením stávajících oken jsou nevhodné. A to jak z důvodu zvýšené tloušťky tak i hmotnosti. Právě proto izolační sklo INTERM TF® s vloženou meziskelní folií představuje skutečně jedinečný produkt pro zateplení stávajících oken a jiných otvorových výplní, stěn a fasád.

Materiál připraven ve spolupráci s Ing. Jiřím Dobrovolným, předsedou představenstva společnosti Izolační skla a.s., www.izolacniskla.cz

Autor: Komerční sdělení