fbpx

Pravidla soutěže0

I.Organizace

I. 1. Zadavatelem soutěže (dále jen zadavatel) je Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 492 41 257, DIČ: CZ492 41 257, Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3.

Reklama

I. 2. Organizátorem zprostředkujícím realizaci soutěže (dále jen pořadatel nebo organizátor) je společnost NetDirect s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava – Vítkovice

I. 3. Soutěž probíhá podle těchto Pravidel soutěže (dále jen pravidla)

I. 4. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech v termínu od 1.9.2008 do 31.10.2008.

  

II. Podmínky soutěže

II. 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má trvalé bydliště na území České republiky. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele i organizátora soutěže včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky pro účely této soutěže jsou považovány osoby žijící ve společné domácnosti a osoby blízké ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

II. 2. Účast v soutěži ani výhra nejsou právně vymahatelné. Zadavatel ani organizátor nenesou odpovědnost za rizika spojená s převzetím výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

II. 3. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině. Účastník registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku pravidel soutěže zadavateli soutěže – společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45 jakožto správci a organizátorovi soutěže jakožto zprostředkovateli, za účelem vyhodnocení této soutěže, zveřejnění na webových stránkách správcem, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

II. 4. Soutěže se lze zúčastnit opakovaně. Jeden účastník má možnost se registrovat vícekrát a zařadit se tak do dalších losování.
Pokud účastník provozuje více e-mailových adres, může se registrovat na každou z nich. Bude pak zařazen do losování za týden, v němž se registroval.

II. 5. Je-li účastníkem soutěže osoba mladší 18 let, vyhrazuje si organizátor oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval účastníka.

II. 6. Každý zájemce o účast v soutěži se musí vložením požadovaných údajů přihlásit na webové stránce soutěže. Při přihlášení uvádí účastník své celé jméno, příjmení, e-mail a telefonní kontakt. Soutěžící, jejichž e-mailová adresa nebude platná, nebudou platně registrováni a nemohou být právoplatnými účastníky soutěže.

II. 7. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech. Každých řtrnáct dní, celkem čtyřikrát, proběhne losování výherce. Losování je prováděno automaticky počítačem bez možnosti ovlivnění a zásahu jinou osobou.

II. 8. Komunikace se soutěžícími, vyhlašování výsledků losování a dodatečné organizační informace týkající se soutěže, budou probíhat elektronickou poštou a prostřednictvím publikování informací na webových stránkách soutěže. 

  

III. Harmonogram soutěže

III. 1. Vyhlášení soutěže a zveřejnění webové stránky soutěže proběhne 1.9. 2008

III. 2. Slosování:

Slosování 1. kola proběhne 15.9.2008. Výherce bude zveřejněn 15.9.2008.
Výhrou je cena od partnera kampaně, společnosti Soveko plast.

Slosování 2. kola proběhne 30.9. 2008. Výherce bude zveřejněn 30.9.2008.
Výhrou je cena od partnera kampaně, společnosti MasterTherm.

Slosování 3. kola proběhne 15.10.2008. Výherce bude zveřejněn 15.10.2008.
Výhrou je cena od partnera kampaně, společnosti ATEG.

Slosování 4. kola proběhne 31.10. 2008. Výherce bude zveřejněn 31.10.2008.
Výhrou je cena od partnera kampaně, společnosti Stiebel-Eltron.

III. 3. Vylosovaní vítězové budou kontaktováni prostřednictvím emailu a požádání o zaslání adresy, na kterou má být cena doručena. Následně budou výhry vylosovaným vítězům posílány poštou na účastníkem uvedenou adresu vždy v týdnu následujícím po zveřejnění výsledků.

 

IV. Další ustanovení

IV. 1. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž dle vlastního uvážení ukončit, zrušit nebo pozastavit. Zároveň má právo v průběhu soutěže upravit či změnit pravidla soutěže a vyhrazuje si právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže s výjimkou změn, které by měly vliv na rovné postavení účastníků soutěže.

IV. 2. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakoukoliv nepřesnou nebo nesprávnou informaci způsobenou jak uživateli internetových stránek, tak jakýmkoliv zařízením nebo programem spojeným se soutěží nebo jakoukoliv technickou nebo lidskou chybou, k níž dojde během zpracování soutěžních výsledků.

IV. 3. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakékoliv problémy nebo technická selhání počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů programového vybavení, ani za nedoručení elektronické pošty nebo registrace z důvodu zahlcení provozu sítí.

IV. 4. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost v případě, že kdokoliv nemohl vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoliv technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

IV. 5. Zadavatel může dle svého uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže kdykoliv za neplatný z důvodu jakékoliv technické nebo systémové chyby.

IV. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit jakékoliv sporné situace nastalé v průběhu soutěže.

IV. 7. Pravidla soutěže, kterými jsou všichni účastníci soutěže vázáni, jsou k dispozici na adrese www.nazeleno.cz/vune-penez/soutez/pravidla-souteze.aspx, kde bude také po skončení soutěže zveřejněna kompletní výherní listina.

IV. 8. Ostatní vztahy, výslovně neupravené v těchto pravidlech soutěže, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky

Autor: Redakce Nazeleno.cz