fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Společnost Narrative Media s.r.o. se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno – Trnitá, IČ: 03742768, DIČ: CZ03742768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 86549, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního nebo jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Reklama

Zdroje osobních údajů

 • Přímo od subjektu údajů
 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. Obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracováním

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. Jméno, příjmení, titul, příp. Rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DOČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
 • Popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

 • Zákazník správce
 • Zaměstnanec správce
 • Dodavatel služby
 • Jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 • Uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Finanční ústavy
 • Veřejné ústavy
 • Zpracovatel
 • Smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa
 • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • Další příjemci (např. Předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)
 • Poskytovatelé telekomunikačních a poštovních služeb, spedice a poskytovatelé cloudového úložiště dat

Účel zpracování osobních údajů

 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smlouvy
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. Vymáhání pohledávek správce)
 • Archivnictví vedené na základě zákona
 • Výběrová řízení na volná místa
 • Plnění zákonných povinností ze strany správcemochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictví výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či víc konkrétních účelů
 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Práva subjektu údajů

 • V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím
  • Účelu zpracování
  • Kategorii dotčených osobních údajů
  • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
  • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • Skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • Každý subjekt údajů, který zjistí, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • Požádat správce o vysvětlení
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání údajů
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V Brně dne: 25. 5. 2018