fbpx

Nová zelená úsporám z pohledu energetického poradce0

V dubnu bude vypsána první výzva k podávání žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám. Jaké jsou možnosti a na co všechno budete moci dostat od státu peníze?

Podle zatím dostupných zpráv to vypadá, že dotační program Nová zelená úsporám je v mnoha ohledech odlišný od toho, který probíhal v minulých letech. Zkusím se na to podívat očima energetických poradců a majitelů domů, respektive stavebníků domů nových.

Reklama

Rozsah programu

Podle posledních informací bude program rozdělen do čtyř oblastí:

A – Snižování energetické náročnosti

B – Výstavba budov

C – Efektivní využití zdrojů energie

  • C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
  • C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
  • C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody

D – Podpora zpracování dokumentace

První výzva k podání žádostí bude od srpna 2013 pro rodinné domy a bude na ni vyčleněna částka 1,4 miliardy korun. Ve výzvě budou akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2013. První výzva se zaměří na snižování tepelných ztrát a tedy potřeby energie na vytápění u již existujících objektů. Zde je totiž největší potenciál pro úspory a pomůže to řešit přechod z uhlí na nízkoemisní zdroje tepla. Ostatně je to v souladu se starou zásadou, že napřed je třeba zateplit a teprve potom se zabývat změnou vytápění.

Zatím není příliš jasné, jak budou vypadat další výzvy, nicméně by se v nich měla se objevit i podpora vytápění biomasou. Ve vymezení oblasti podpory je i „instalace nového efektivního zdroje vytápění“. Přidělení 70 % celkové sumy prostředků na objekty k bydlení je chvályhodné, protože vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů.

Nejvíce peněz půjde na podporu rekonstrukcí objektů k bydlení (Obr: MŽP)

Podpora výstavby pasivních domů

Je téměř jisté, že v některé další výzvě bude dotace na stavbu nových domů v pasivním standardu. Podle neoficiálních informací by to mělo být kolem 0,5 milionu korun, což už dokáže pokrýt vícenáklady s pasivním standardem spojené.

V dalších výzvách by se měly dotace zaměřit i na topný systém a obnovitelné zdroje energie. Předběžně se počítá že, při komplexní realizaci snížení energetické náročnosti (zateplení celé obálky domu) bude vyžadována a bonusem podporována i výměna zdroje tepla na tuhá (nebo některá kapalná) fosilní paliva za jiný šetrnější zdroj – plynový kotel, kotel na peletky, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory na ohřev vody (a eventuálně přitápění). Zajímavé je, že je zde vedle kotlů na biomasu uveden i kondenzační plynový kotel. Podporována bude také nová regulace otopné soustavy.

Ceny emisních povolenek jsou nízké. V Nové zelené úsporám proto nejspíš bude méně peněz, než se očekávalo.  

Samostatná podpora instalace obnovitelných zdrojů bez zateplení obálky nebude na rozdíl od původního programu Zelená úsporám poskytována. Zatím ale není jasné, jak přesně budou další výzvy formulovány, zřejmě se to rozhodne na základě zkušeností získaných z první výzvy.

Sledované parametry

V oblasti zateplování to bude jednak průměrný součinitel prostupu tepla budovy (to je nové), a pak pochopitelně měrná roční potřeba tepla na vytápění (to bylo i v minulém programu) a dále zajištění dostatečné výměny vzduchu a povinná výměna neekologického zdroje tepla na vytápění (pokud takový zdroj používán). Jsou určeny hraniční hodnoty snížení potřeby tepla pro jednotlivé hladiny podpory.

Snížení potřeby tepla [%] Dotace v % uznatelných nákladů
40 25
50 35
60 50

 

U dotace 50 % je připojena podmínka instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností. Je dobře, že se vytváří tlak na zvyšování kvality vnitřního prostředí (viz články o větrání), současně je ale pravda, že pokud má někdo nezateplený starý domek, dá se možná snížení jeho energetické náročnosti o 60 % dosáhnout i bez rekuperace a pravděpodobně s kratší dobou návratnosti a menšími problémy.

Větrání a úspory energie

  • Pozor na koncetraci CO2 v místnostech

  • Úsporné větrání domu - trendy a možnosti

Naopak u domů novějších nebo již částečně zateplených by se snížení o 60 % nejspíš bez instalace rekuperace stejně nedosáhlo. Podle má zkušenosti určitá část lidí má k rekuperačnímu větrání zvláštní, iracionální odpor. Je to ale věc názoru, rozhodně si nemyslím, že je tento požadavek na závadu.

Dosažení výše uvedených parametrů bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí stav a nový stav. Tahle podmínka je v zásadě stejná jako v minulosti a je to rozumné.

Vliv výše dotace na návratnost

Hlavním důvodem, proč dávat částečnou dotaci, je zajistit takovou dobu návratnosti, aby zateplení bylo pro majitele domů zajímavou investicí. V prezentaci MŽP je uveden příklad zateplování staršího rodinného domku (následující obrázek), kde je ukázáno jaká opatření jsou použitelná k dosažení jednotlivých hladin podpory. V tomto příkladu už bylo ve výchozím stavu podkroví částečně zatepleno (10 cm minerální vaty). Pokud by tomu tak nebylo a střecha se zateplovala nově, stačila by patrně na dosažení 60% úspory i tenčí izolace stěn než uvedených 20 cm.

Příklad úprav na starším rodinném domě (Obr: MŽP) 

V následující tabulce jsou vypočteny doby návratnosti. Je vidět, že u všech tří hladin podpory jsou celkem příznivé. U komplexního zateplení (hladina 3) při topení plynem je doba návratnosti kratší než 10 let, což je velmi slušné, zvláště pokud vezmeme v úvahu i výrazné zvýšení obytného komfortu. Doporučuji prostudovat si jednotlivé příklady vypočtených dob návratnosti s dotací a bez dotace (pro výpočet je použit předpoklad, že meziroční nárůst cen energie bude 3 %).

 

Návratnost jednotlivých opatření (Tabulka: MŽP)

Řešení technických problémů a poradenství

K dispozici je síť energetických poraden V EKIS, kde jsou poradci se zkušenostmi z minulého programu Zelená úsporám. Předpokládám, že bude k dispozici také databáze firem. Na TZB-info se stále objevují další informace k tomuto tématu. Například oblíbený kalkulátor (tabulka) Výpočet nákladů vytápění byla inovována a zahrnuje i tzv. ostatní spotřebu elektrické energie, což je další nově sledovaný parametr u pasivních budov.

Zatím se čeká na novelu vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Na tu se bude v pravidlech programu odkazovat. Změní se i Průkaz energetické náročnosti budovy, nově bude obsahovat i údaj o spotřebě Neobnovitelné primární energie.

Financování programu Nová zelená úsporám

Celkové množství peněz, které budou v Nové zelené úsporám k dispozici, bude záviset na tržbách za emisní povolenky. Zatím je to nejasné, ceny povolenek jsou nízké a vypadá to, že peněz bude znatelně méně, než se předpokládalo.

V současné době ale existuje možnost využít nově pro tento účel i prostředky z evropských fondů. Nová úprava umožňuje podporovat i investice do renovací bytových domů (nejen veřejných budov, jako tomu bylo doposud). Společně s výnosy z povolenek by tak bylo možné pokrýt celé spektrum budov: veřejné budovy, rodinné i bytové domy. Evropské peníze by navíc mohly sloužit také jako pojistka pro případ, že by výnosy z povolenek byly nižší, než se očekává.

V této chvíli je v celém programu ještě mnoho nejistého a vše se stále vyvíjí. Nezbývá tedy než počkat. Je však dobré být připraven a mít rozmyšleno co by se na našem domě mohlo udělat pero snížení spotřeby energie a jakmile se nějaká možnost objeví, tak ji co nejrychleji využít.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.