fbpx

Nová zelená úsporám 2013 – jak velkou dotaci můžete dostat?0

První výzva k podávání žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám konečně běží. Program podporuje i dotace na samotné kotle a tepelná čerpadla. Podívejte se, jak velkou dotaci můžete dostat.

Trochu pozdě, ale přece. Tak by se dal charakterizovat start dlouho očekávané první výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám. Ačkoli Ministerstvo životního prostředí představilo základní koncept programu už loni v prosinci, start první výzvy původně avizovaný na začátek dubna přišel až v polovině června. Ministerstvo průtahy se spuštěním Nové zelené úsporám zdůvodňuje zejména dlouhým jednáním s dalšími dotčenými státními úřady. Ať už však byl důvod neustálého odkládání startu celého programu jakýkoli, jeho zpoždění má jeden nepříjemný důsledek. Na veškerou agendu nyní bude méně času. Spuštění elektronického příjmu žádostí je totiž naplánováno na 18. srpna v deset hodin dopoledne.

Dotace jsou určené pro majitele rodinných domů

První výzva k podávání žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám je určena pro majitele rodinných domů. Podmínky programu přitom přesně definují, jaká stavba je ze rodinný dům považována. Musí jít o stavbu určenou pro trvalé obývání, přičemž více než polovina její podlahové plochy odpovídá požadavkům na rodinné bydlení. Stavba může mít maximálně dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Dotace nelze žádat na zateplování rekreačních objektů.

Reklama

Nejvyšší dotaci získáte při zateplení a současné výměně kotle. Za kombinaci navíc dostanete bonus

Velké dohady a nejistota panovaly okolo předmětů dotace – dlouho nebylo jasné, na co všechno bude možné dotace získat. To už nyní neplatí. Program Nová zelená úsporám je rozdělen na několika oblastí podpory, v jejichž rámci bude možné získat nejen dotaci na zateplení či výměnu oken a dveří, ale také dotace na plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy pro ohřev teplé vody či rekuperační větrání. Podporována je také výstavba nízkoenergetických domů, dotaci získáte rovněž na tvorbu projektové dokumentace, technický dozor či test neprůvzdušnosti (blower-door test). Maximální výše dotací v programu Nová zelená úsporám jsou určeny jako procentuální násobky způsobilých výdajů, případně jsou dotace stanoveny jako fixní částka.

Nová zelená úsporám

Dotace na zateplení domů

Dotace na zateplení – snížení energetické náročnosti – budou v této výzvě poskytovány majitelům rodinných domů, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007. V rámci dotací na zateplení můžete obdržet i finanční podporu na výměnu oken a dveří. Výše dotace se odvíjí od dosažené energetické úspory a celkovými způsobilými výdaji na provedení opatření. Jako způsobilé se označují ty výdaje, které jsou definovány v podmínkách programu. Více informací o způsobilých výdajích najdete například na webu Jaknazelenou.cz.

Celkové způsobilé výdaje se pak počítají jako součet všech násobků všech měrných způsobilých výdajů (opět jsou definovány v podmínkách – pro zateplení je to například 1300 Kč/m2) a ploch jednotlivých konstrukcí. Tento způsob je oproti původní Zelené úsporám spravedlivější, protože pracuje nikoli s podlahovou plochou domu, ale plochou konstrukcí – například stěn, které byly zatepleny.

Výše dotace závisí na konečném efektu provedených opatření – na snížení vypočtené měrné roční spotřeby tepla EA oproti stavu před realizací.

Snížení měrné roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu Výše dotace v % celkových způsobilých výdajů
o 40 % 30 %
o 50 % 40 %
o 60 % 50 %

 

 

V rámci zateplování domů se mezi tzv. způsobilé výdaje počítají náklady na materiál a montáž. Způsobilé výdaje jsou uváděny jako měrné – v Kč na m2 plochy konstrukce. Pro zateplení obálky domu je to 1300 Kč/m2, u výměny oken a dveří se jedná o 6000 Kč/m2. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Dotace na výstavbu rodinných domů

Jednorázovou fixní dotaci mohou získat také stavebníci, kteří svůj dům postaví v nízkoenergetickém standardu. Požadavky jsou poměrně přísné, pro získání dotace na výstavbu domů musí dům splňovat několik podmínek, mezi než patří hlavně nízká měrná roční spotřeba tepla na vytápění (menší než 20 resp. 15 kWh/m2.rok), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy menší než 0,22 W/m2.K. Dům musí mít instalován větrací systém s rekuperací tepla a majitel musí také doložit protokol o absolvovaném blower door testu. Prakticky jde o podporu výstavby rodinných domů v pasivním standardu.

Vybrané parametry domů, na jejichž výstavbu bude možné získat dotaci:

Maximální výše dotací 400 000 Kč 550 000 Kč
Měrná roční spotřeba tepla na vytápění max. 20 kWh/m2.rok max. 15 kWh/m2.rok
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy max. 0,22 W/m2.K max. 0,22 W/m2.K

Dotace na kotle a tepelná čerpadla

Velmi diskutovaná byla také otázka dotací na kotle a tepelná čerpadla. Oblast podpory s označením Efektivní využití zdrojů energie specifikuje možnost získání dotací na modernizace otopného systému – na výměnu zdroje tepla. Podporována je výměna starého kotle na tuhá paliva, za moderní nízkoemisní kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Dotaci na výměnu kotle je možné dostat v případě, že současně dům zateplujete (v takovém případě získáte dotaci na kotle o něco vyšší), případně i bez současně realizovaného zateplení.

Výše dotace na kotle a krbová kamna při současném zateplení

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 50 000 75 %
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním 100 000 75 %
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 50 000 75 %
Krbová kamna s ručním přikládáním 55 000 75 %
Plynový kondenzační kotel 18 000 75 %
Tepelné čerpadlo voda-voda 100 000 75 %
Tepelné čerpadlo země-voda 100 000 75 %
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 75 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Výše dotace na kotle a krbová kamna bez současného zateplení domu:

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 40 000 55 %
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním 80 000 55 %
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 40 000 55 %
Krbová kamna s ručním přikládáním 45 000 55 %
Plynový kondenzační kotel 15 000 55 %
Tepelné čerpadlo voda-voda 80 000 55 %
Tepelné čerpadlo země-voda 80 000 55 %
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000 55 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Kotle, krbová kamna i tepelná čerpadla musí samozřejmě splňovat požadované parametry – u kotlů jde hlavně u nízké hodnoty emisí (minimálně třetí emisní třída). Všechny tepelné zdroje pak musí mít připojen akumulační zásobník tepla. V případě tepelných čerpadel je požadován určitý minimální topný faktor (4,3 pro tepelná čerpadla země-voda, 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda).

Dotace na větrání s rekuperací a systémy pro ohřev teplé vody

Pokud dům zateplujete a žádáte o dotaci, můžete požádat také o finanční podporu na pořízení systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace je fixní na jeden rodinný dům ve výši 100 000 Kč a maximální výše dotací činí 75 % způsobilých výdajů. Podporovány jsou rovnotlaké větrací systémy se zpětným získáváním tepla, s centrálním vzduchotechnickým rozvodem a s ventilátory s regulací otáček.

Dotace na kotle či tepelná čerpadla jsou vyšší, pokud současně provedete i zateplení obálky domu

Výše dotace na solární systém pro ohřev teplé vody pak závisí na tom, zda je budete využívat také pro přitápění. Podpora těchto systémů není příliš velká činí maximálně 50 000 Kč a 40 % způsobilých výdajů. Pokud solárním systémem nebudete přitápět, musí pokrývat spotřebu teplé vody v domě alespoň z poloviny.

Dotace na dokumentaci a průkaz energetické náročnosti budovy

 Pokud budete zateplovat dům a žádáte o dotaci, můžete využít rovněž příspěvku na zpracování odborného posudku, zajištění technického dozoru a měření neprůvzdušnosti. Této podpory lze samozřejmě využít i v případě, že budete čerpat dotace na výstavbu nízkoenergetického domu nebo výměnu kotle. Dotace jsou fixní ve výši podle následující tabulky

Předmět dotace Výše dotace
Tvorba projektové dokumentace, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy 10 000 Kč
Technický dozor stavebníka, zpracování závěrečné zprávy 5 000 Kč
Test neprůvzdušnosti (při čerpání dotací na výstavbu nízkoenergetického domu) 35 000 Kč
Zpracování odborného posudku při výměně kotle 5 000 Kč

Bonusy za kombinace

Pokud realizujete více opatření na snížení energetické náročnosti vašeho domu zároveň, můžete při podání žádosti uplatnit bonus ve výši 10 000 Kč. O tuto částku se vám navýší celková dotace. Bonus je poskytován na následující kombinace:

  • Zateplení + instalace solárního systému pro ohřev vody
  • Zateplení + instalace solárního systému pro ohřev vody + instalace větrání s rekuperací tepla
  • Zateplení + výměna kotle + instalace solárního systému pro ohřev vody
  • Výměna kotle + instalace solárního systému pro ohřev vody 

  

Autor: Redakce Nazeleno.cz