fbpx

Nárůst ceny plynu kvůli podpoře obnovitelných zdrojů? Lidé by nesouhlasili0

Většina obyvatel ČR je přesvědčena, že zemní plyn by měl být oproti ostatním fosilním palivům daňově zvýhodněn. Naprostá většina, téměř 90 %, považuje zemní plyn za nejekologičtější fosilní palivo a nesouhlasila by s nárůstem jeho ceny v důsledku podpory obnovitelných zdrojů (například fotovoltaických elektráren). To jsou závěry průzkumu Ipsos Tambor, který byl proveden v listopadu 2010.

Ipsos Tambor v listopadu 2010 zpracoval šetření názorů reprezentativního vzorku populace ČR. Z výsledků vyplynulo následující:

Reklama

  • Za nejekologičtější fosilní palivo považuje 88 % populace zemní plyn.
  • Většina z dotazovaných je přesvědčena, že by měl být plyn oproti ostatním fosilním palivům daňově zvýhodněn.
  • Naprostá většina obyvatel (87 %) by nesouhlasila s nárůstem ceny zemního plynu v důsledku podpory obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren.
  • Navýšení cen zemního plynu k pokrytí nákladů na výrobu elektřiny v solárních elektrárnách by považovala naprostá většina populace (88 %) za nespravedlivé.

Zemní plyn je významným zdrojem energie

Zemní plyn je jednoznačně nejekologičtější fosilní palivo,“ říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. „Plných 98 % obyvatel České republiky je napojeno na dodávky plynu, plynofikována jsou všechna města nad 5 000 obyvatel, přičemž ještě polovina menších obcí je rovněž na dodávky plynu napojena. Pro naše čisté prostředí je určitě důležité, aby se na zemním plynu nejen vařilo, ale více se jím i topilo,“ dodává.

Jedním z výstupů projektu Ministerstva životního prostředí (Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí…) je poznatek, že města a obce téměř ze 60 % preferují zemní plyn jako nejvýznamnější zdroj primární energie.

Kvalita ovzduší v ČR je ovlivněna vytápěním tuhými palivy

Stav kvality ovzduší ČR přitom stále není vyhovující. Podle Zprávy o stavu životního prostředí ČR za rok 2009 jsou oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší nejen průmyslově zatížené regiony a oblasti s intenzivní silniční dopravou, ale zhoršení ovzduší je především díky neekologickému vytápění domácností.

V roce 2008 bylo z lokálních topenišť emitováno více než 36 % celkových emisí PM10 a v roce 2009 nadlimitním koncentracím bylo vystaveno dokonce 18 % obyvatel ČR. V roce 2009 byl patrný vzestup znečištění ovzduší také u SO2, PM10 a NO2. To představuje jednoznačné riziko dlouhodobých dopadů na zdraví obyvatel. Meziročně stoupl také počet domácností spalujících tuhá paliva, o více než 7 % vzrostl prodej hnědouhelných briket, koksu a černého uhlí pro domácnosti.

Zemní plyn: Nejpohodlnější způsob vytápění

Už podle předchozího průzkumu Ipsos Tambor víme, že z těch, kteří zemní plyn využívají, 88 % uvádí, že pro ně toto palivo představuje jednoznačně nejpohodlnější způsob vytápění,“ uvádí Petržilka. I měrné emise skleníkových plynů v důsledku relativně vysoké energetické náročnosti národní ekonomiky a její výrazné orientace na průmyslovou výrobu nadále zůstávají v evropském kontextu nadprůměrné.

Lidé mají k zemnímu plynu pozitivnější vztah než k uhlí,“ komentuje situaci Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace Ipsos Tambor, „již v listopadu 2010 vyplynulo z výzkumu Ipsos, že 67 % obyvatel podporuje z ekologických důvodů náhradu části uhlí zemním plynem při výrobě elektřiny.“

A prezident České plynárenské unie Oldřich Petržilka dodává: „Stát by měl využívání zemního plynu maximálně podporovat a tu podporu bychom rádi viděli, kromě jiného, především v nové Státní energetické koncepci.“

Autor: Redakce Nazeleno.cz