fbpx

Martin Bursík hodnotí sám sebe: Byli jsme nejzelenější vládou v historii0

Vládě Mirka Topolánka zbývají poslední hodiny existence, a tak nastává čas pro bilancování. Martin Bursík předběhl komentátory a vydal zprávu s vlastním hodnocením svého působení v úřadě. Za největší úspěchy považuje dotace z EU, program Zelená úsporám a potvrzení limitů pro těžbu uhlí.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ochrana životního prostředí pod zeleným ministrem výrazně posílila

„Více než dva roky práce pro životní prostředí v České republice, předsednictví EU a mezinárodní vyjednávání o klimatu byly nejplodnějším obdobím mého profesního života. Děkuji za příležitost udělat něco dobrého pro životní prostředí,“ komentoval na závěr svého působení ve vládě Mirka Topolánka bilanci svého vládního angažmá místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. „Podařilo se nám daleko více než jsme čekali. Přes počáteční odpor partnerů se vláda stala nejzelenější vládou v historii ČR,“ dodává Bursík.

„Ministerstvo životního prostředí se stalo jedním ze ‘silových’ resortů ve vládě.  Energetické úspory, obnovitelné zdroje energie a zelené technologie se staly jádrem protikrizových opatření vlády. Posunuli jsme českou ekonomiku směrem k zelené ekonomice.” říká ministr Bursík.

Reklama

Miliardy z evropských fondů a emisních povolenek

„Nikdy nešlo do životního prostředí z veřejných zdrojů tolik peněz, a to je a bude na stavu životního prostředí a zlepšující se kvalitě života obyvatel vidět. Vyjednali jsme 133 miliard korun do životního prostředí z evropských fondů a dalších 10 miliard z Japonska pro program Zelená úsporám. Dalších téměř 15 miliard korun je na cestě,“ říká Martin Bursík. Výčet konkrétních úspěšně prosazených bodů, které zlepšují životní prostředí a kvalitu života obyvatel České republiky, má 46 položek.

V průběhu prvních čtyř měsíců českého předsednictví v Radě EU se v oblasti životního prostředí stala Česká republika velmi respektovaným lídrem diskusí mezi členskými zeměmi, vyjednavačem o legislativě s Evropským parlamentem a mluvčím evropské sedmadvacítky při globálních jednáních.

K největším úspěchům patří dotační program Zelená úsporám, historicky největší ekologický program podpory určený domácnostem v České republice. Zelená úsporám přinese do roku 2012 českým domácnostem zhruba 25 miliard korun na zateplení, výstavbu domů v pasivním energetickém standardu a ekologické vytápění. Z toho 10 miliard je k dispozici již v tomto roce.

Dlouho očekávané dotace na zateplování domů budou spuštěny 22. dubna 2009
Dlouho očekávané dotace na zateplování domů v rámci programu Zelená úsporám byly spuštěny 22. dubna 2009

Díky Zelené úsporám budou české roční emise CO2 o víc než milion tun nižší. Lidé ušetří každoročně tři miliardy korun za vytápění a budou dýchat čistší vzduch (ročně o 220 000 kg méně emisí prachových částic). Zelená úsporám je také o významné protikrizové opatření pro obnovu české ekonomiky. Nastartuje rozvoj perspektivních ekologicky šetrných technologií v oblasti stavebnictví, strojírenství či výroby izolací. Přinese či umožní zachovat na 30 000 pracovních míst především v menších a středních firmách v regionech.

Velmi úspěšně se rozběhl Operační program Životní prostředí, který začal přijímat žádosti o podporu jako první v ČR a dosud podpořil investice do životního prostředí za téměř 37 miliard korun. Konkrétně šlo o 2 359 projektů čištění odpadních vod, instalace obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, zlepšení nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny či environmentálního vzdělávání. Do roku 2013 přinese OPŽP 154 000 nových pracovních míst.

Zákaz dovozu odpadů a limity na těžbu uhlí

Vláda opakovaně potvrdila platnost územních limitů těžby hnědého uhlí, které brání zničení obcí v severních Čechách a na severní Moravě. MŽP ve spolupráci s MPO připravily a vláda schválila návrh na doplnění horní legislativy, která ochranu obcí zefektivní (určuje jasnou roční lhůtu pro dodání podkladů pro rozhodnutí o odpisu zásob) a zrovnoprávní obce s těžebními společnostmi při odkupech státních pozemků nad dobývacími prostory. O návrhu nyní rozhodují poslanci.

MŽP prosadilo, že obce koncem loňského roku získaly 500 milionů korun na úhradu kursových ztrát pro velké projekty čištění odpadních vod, které jsou důsledkem toho, že ČR dosud nepřistoupila k jednotné evropské měně. Jedná se celkem o 15 projektů na území celé ČR, z konkrétních obcí například Karviná, Klatovy, Beroun nebo Hodonín. Díky této mimořádné státní dotaci mohly obce své projekty bez zpoždění a zdražení dokončit.

Díky aktivitě MŽP mohou členské země EU i nadále zakázat dovoz zahraničního odpadu do spaloven. Bez nadsázky lze říci, že jde o jeden z největších úspěchů české environmentální diplomacie. Dovážený komunální odpad by vytlačoval ze spaloven odpad domácí a vážně by tak narušil české odpadové hospodářství. Jeho doprava a spalování by zbytečně zatěžovala občany hlukem a zplodinami. ČR i ostatní členské státy EU mají právo rozhodnout o povolení, omezení či úplném zákazu dovozu komunálního odpadu do zařízení k energetickému využití odpadu. Import odpadů na skládky je samozřejmě zakázán také.

MŽP připravilo a prosadilo odkup a sanaci toxické skládky v Pozďátkách na Třebíčsku. Z havarované skládky unikala voda s kyselinou sírovou a ohrožovala zejména vodní zdroje v okolí. Kvůli své dostupnosti a nedostatečnému zabezpečení byla skládka nebezpečná i pro lidi, kteří se u ní pohybovali. Vláda skládku odkoupila za 23 milionů korun prostřednictvím státního podniku Diamo. Ten provedl okamžitá havarijní opatření a nyní se chystá sanace skládky. O řešení kauzy se předchozí vlády neúspěšně snažily 12 let.

Snížení DPH na palivové dříví, brikety a pelety

MŽP připravilo a prosadilo novelu zákona o ochraně ovzduší, která pomůže vyčistit vzduch v nejvíce znečištěných oblastech, především v Moravskoslezském kraji. Umožnila totiž krajským úřadům přikázat velkým podnikům, aby v určené lhůtě omezily znečišťování prachovými částicemi až o polovinu.

Nová „smogová“ vyhláška, kterou připravilo MŽP, umožňuje krátkodobé omezení provozu významných zdrojů emisí, včetně silniční dopravy, nastane-li smogová situace. Ke stávajícím zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón nyní přibyla závazná hodnota pro prachové částice PM10. Znečištění ovzduší prachovými částicemi je významným rizikovým faktorem se spektrem účinků na lidské zdraví. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny, např. polycyklické aromatické uhlovodíky či těžké kovy. Nyní se vypořádává meziresortní připomínkové řízení k  vyhlášce.

Mezi své úspěchy počítá Martin Bursík i snížení DPH na palivové dříví a biomasu
Mezi své úspěchy počítá Martin Bursík i snížení DPH na palivové dříví a biomasu

MŽP prosadilo novelu zákona o silniční dani, která zvýhodňuje auta s nižšími emisemi a zcela od daně osvobozuje auta s alternativním pohonem. Silniční daň se s určitými výjimkami nově týká všech vozidel určených k podnikání a všech ostatních vozidel těžších než 3,5 tuny. Zákon tak dnes motivuje podnikatele k nákupu novějších automobilů s nižšími emisemi nebo automobilů na alternativní pohon. Pro elektromobily, vozidla na hybridní pohon, LPG, zemní plyn (CNG) nebo na tzv. flexi-fuel vozidla používající palivo E85 platí nulová sazba silniční daně. Nižší daň platí také majitelé nových vozů, které splňují přísnější emisní normy – sazba silniční daně se jim snížila o 45 %. Naopak majitelé automobilů starších než 18 let platí 25 % nad základní sazbu.

Prosadili jsme I. fázi ekologické daňové reformy a snížení sazby DPH pro palivové dříví, dřevěné ekobrikety a pelety. Díky tomu je dnes vytápění biomasou levnější, než topení hnědým uhlím. Česká republika se stala největším evropským výrobcem pelet a ekobriket.

Vláda zamítla tzv. velkou variantu přehrady předpokládající zatopení celé obce Nové Heřminovy. MŽP se podařilo prosadit alternativní řešení protipovodňové ochrany obcí na Opavsku. Skončila tak desítky let trvající hrozba zániku celé obce a blokáda jejího rozvoje stavební uzávěrou.

MŽP aktivně zasahovalo proti krizi recyklačního průmyslu. Na návrh MŽP uložila vláda ministerstvu dopravy využívat protihlukové bariéry z recyklovaného plastu při stavbě dálnic a železnic a zavázala se na úrovni EU prosazovat snížení DPH na recyklované výrobky. MŽP prosazovalo urychlené snížení DPH na služby spojené s materiálovým využitím komunálního odpadu (KO), Poslanecká sněmovna do snížené sazby zařadila sběr, svoz i zpracování KO. 

Přehled všech výsledků 28měsíčního působení Martina Bursíka v čele Ministerstva životního prostředí je přílohou této tiskové zprávy, stejně jako přehled výsledků prvních čtyř měsíců jeho působení v čele Rady EU pro životní prostředí.

Přílohy:

Autor: Redakce Nazeleno.cz