fbpx

KB: Investice do energetických úspor musí být promyšlené0

Úspora energií je stále významným celospolečenským tématem. Ačkoli bylo V této oblasti dosaženo viditelného zlepšení, další výrazný posun by měly přinést nové dotační tituly Evropské unie určené pro ČR.

O úsporách energií a možnostech výhodného financování jsme hovořili s Pavlem Pelčákem, specialistou na oblast energetiky v Komerční bance.

Kde z vašeho pohledu leží největší potenciál energetických úspor a kde je nejkratší návratnost?

Potenciál pro Energetické úspory je podle mého názoru obrovský. Nejen ve státním sektoru nebo v domácnostech, ale také v průmyslu. Z pohledu objemu jsou stále velké možnosti v zateplování, byť tento proces probíhá již dlouho. Příkladem nejkratší návratnosti jsou investičně často nejméně náročná opatření spojená s optimalizací využití energie prostřednictvím řádného měření a regulace v jednotlivých objektech a provozech.

Pavel Pelčák: „Platná legislativa včetně výkupních cen nenahrává novým instalacím solárních panelů..“

Jakou pomoc jste schopni nabídnout klientům nejenom při získávání dotací, ale také při hledání způsobů financování energeticky úsporných projektů?

Spolupráce s klienty při získávání dotací a jejich financování je pro nás samozřejmostí. S novým dotačním obdobím nabídneme klientům také poradenství při psaní žádostí o dotace. V Komerční bance máme pro tyto účely vytvořen speciální tým KB EU POINT. Kolegové z tohoto týmu pro klienty vyhledávají vhodné typy dotačních titulů. Ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi jsme schopni nabídnout i úrokové zvýhodnění.

Paralelně s týmem KB EU POINT působí v Komerční bance tým Energy Finance, který disponuje mimo jiné technickým know-how. Jsme proto schopni pomoci i s identifikací potenciálu úspor, a to i ve spolupráci s externími partnery. Komerční banka je připravena financovat projekty energeticky úsporných opatření. Municipálním klientům pomůže a poradí náš specializovaný tým pro municipality. Co je však nejdůležitější? Klient má stále jednoho hlavního partnera v bance, bankovního poradce, který vše koordinuje.

Co poradenství technického rázu? Například výběr vhodné technologie, předcházení zbytečným chybám z nedostatku zkušeností apod.

My jsme schopni s klientem na základě našich zkušeností diskutovat jím zvolenou technologii, její výhody či nevýhody, a to v konkrétním případě každého klienta. Máme v týmu také techniky a jsme schopni využít i know how naší mateřské společnosti Société Générale.

Kde se při hledání energetických úspor nejvíce chybuje?

Poměrně často se realizují jednorázová opatření bez dlouhodobé koncepce. Klient se například rozhodne pro zateplení budov, avšak bez koncepce celkového systému vytápění. Největší šance, jak předcházet možnému zklamání z výše úspor v budoucnu, je nejdříve detailně zrevidovat současný stav a oblasti spotřeby energií. Ideálně ve spolupráci s odborným specialistou. Na takový přístup kladou důraz i evropské dotační programy. Na vstupní posouzení aktuálního stavu se totiž rovněž počítá s dotacemi.

Druhou oblastí, kde je možné se dopustit podstatné chyby, je správné nastavení předpokladů a podmínek EPC kontraktů (Energy Performance Contracting). V těchto kontraktech se dodavatelé zavazují, respektive garantují, určitou výši úspor. Proto je zcela zásadní, aby klient, například ve spolupráci s poradenskou společností, již na samém počátku správně popsal vstupní předpoklady pro výpočet potenciálních úspor. Na základě těchto podkladů následně dodavatelé připravují své nabídky. Zde je potřeba, aby oba budoucí partneři – klient i dodavatel – chápali požadované cíle v oblasti úspor stejně a v tomto duchu také došlo k nastavení podmínek EPC kontraktu. Korektním a jednoznačným nastavením podmínek kontraktu lze předcházet možným sporům v budoucnu při ročním vyhodnocování reálně dosažených úspor.

Jedna z oblastí nejvíce kritizovaných stran zastaralých technologií a plýtvání je teplárenství. Do čeho se v této oblasti z pohledu modernizace a úspor nejvíce investuje?

Je obecně známo, že mnoho tepláren dosud využívá technologie, zejména uhelné kotle, instalované před několika desítkami let. To však nutně neznamená, že je to špatně. Jedním z hlavních požadavků na teplárenství je totiž vysoká stabilita dodávek, avšak za přijatelné ceny. Dále je pro toto odvětví typická dlouhá doba návratnosti investic a vysoká míra regulace. Zejména nároky na plnění emisních limitů. Investice do teplárenství jsou vynucené legislativou a přirozenou obnovou a modernizací provozu. Teplárny zcela logicky investují do opatření zvyšujících celkovou účinnost systému dodávky tepla, například do modernizace kotlů a minimalizace tepelných ztrát v rozvodech. Dlouhodobě je zde patrný trend přechodu z parovodních rozvodů na horkovodní/teplovodní za účelem snížení ztrát.

Jaké technologie zde považujete za perspektivní?

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Historicky byly teplárny stavěny na bázi spalování tuhých paliv. Jelikož je teplárenství spíše místní záležitostí s individuálními podmínkami v každé lokalitě, musí být při modernizaci brána do úvahy celá řada faktorů. Posuzovali jsme například projekt modernizace, který měl zpočátku 25 teoretických variant řešení… Z pohledu technického tedy nelze hovořit o jedné nejperspektivnější technologii. Vždy je nutné dát do kontextu požadovaný cíl, ekonomickou smysluplnost a individuální lokální podmínky každého projektu.

Co říkáte na trend odpojování od centrálních tepelných zdrojů?

Odpojování od centrálních tepelných zdrojů je stále větším tématem. Chápu jednak snahu být nezávislý na centrálním zdroji. A také snahu bojovat proti rostoucím cenám tepla. Důležitá je však schopnost individuálních investorů správně posoudit ekonomickou návratnost investic do „alternativních“ způsobů výroby dodávek tepla a jejich případné limity. Klient by měl vždy vyžadovat kalkulaci výsledné ceny tepla z „alternativního“ systému reflektující nejen provozní náklady, ale i investiční. A to ještě nehovořím o ceně za pohodlí spojené s centrálním systémem.

Ve kterých oblastech obnovitelných zdrojů energií vidíte největší potenciál – energetické využití odpadu ze zemědělství, komunálního odpadu, potenciálu střech pro využití sluneční energie?

Vaše druhá část otázky v podstatě skrývá i odpověď. Pro úplnost bych zde doplnil potenciál malých vodních elektráren, zejména rekonstrukce často spojené s navýšením výkonu, a zároveň potenciál větrných elektráren ve vhodných lokalitách. Další rozvoj obnovitelných zdrojů energie je však aktuálně limitován platnou legislativou, například u zmíněných solárních elektráren na střechách.

Zatímco na střechách rodinných domů a některých továren se solární panely objevují už celkem často, potenciál střech bytových domů ve velkoměstech zůstává v podstatě bez povšimnutí. Najdou u vás pomoc sdružení vlastníků, či bytová družstva, která by to chtěla změnit?

Platná legislativa včetně výkupních cen nenahrává novým instalacím solárních panelů při zajištění ekonomické návratnosti této investice. Instalace, se kterými se v současné době setkáváme, jsou staršího data nebo se jedná o instalace nadšenců. Stačí se podívat na čísla. V roce 2014 bylo za celý rok registrováno pouze 177 licencí oproti roku 2013 s 6031 licencemi. Rok 2013 byl totiž posledním rokem, kdy existovala podpora právě malých instalací na střechách. V případě změn v legislativě věříme, že budeme schopni nabídnout našim klientům řešení.

Autor: Komerční sdělení