fbpx

Jak se staví pasivní dům: Hrubá stavba0

Hrubá stavba je zpravidla rychlá. Dům vyroste před očima a najednou prostě stojí, pak ale přichází to horší a pomalejší, dokončovací práce. U pasivních domů je důležité dbát především na kvalitní provedení obálky domu.

Hrubá stavba je zpravidla rychlá. Dům vyroste před očima a najednou prostě stojí, pak ale přichází to horší a pomalejší, dokončovací práce. U pasivních domů je důležité dbát především na kvalitní provedení obálky domu.

Díky vyšším požadavkům na kvalitu obálky domu je potřeba hlídat provedení hrubé stavby a zaměřit se přitom na detaily, které bychom již později nemuseli být schopní vyřešit. V případě tohoto rodinného domu to bylo správné odizolování suterénu a následné založení horní stavby domu, která je v pasivním standardu a od suterénu je zcela oddělená.

Reklama

Hrubá stavba domu je postavena z vápenopískového zdiva KM Beta Sendwix. (Foto: Isover)

Samotný průběh stavby byl doprovázen četnými změnami a korekcemi, a to jak z hlediska samotných prací, tak také z hlediska původní projektové dokumentace. Všechny změny bylo potřeba důkladně projednat s projektantem stavby, stavebním dozorem a také realizační firmou, abychom si byli jistí, že děláme změnu k lepšímu, nikoliv naopak. Stavba domu je pro mnohé investicí na celý život, proto bychom měli dát důraz na kvalitu použitých materiálů a samozřejmě také na samotnou realizaci.

V projektu domu vznikly změny

Díky realizovanému geologickému průzkumu bylo nakonec rozhodnuto, že nemusí svah sanovat opěrná stěna, ale lze to vyřešit zpevněnou konstrukcí samotného domu. Z tohoto důvodu byla stavba nakonec přeprojektována. Změnila se hlavně obvodová stěna, která je nyní ze dvou třetin tvořena monolitickou konstrukcí s ocelovou vázanou výztuží. Jižní stěna v prvním a celé druhé nadzemní podlaží je následně vyzděno z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix.

Vzhledem k náročnosti prací a nepříznivému terénu byla pečlivě vybírána realizační firma. Hlavním kritériem byly hlavně reference a zkušenosti s monolitickými stavbami.

Svislé konstrukce domu

Pro betonování byl použit téměř na všechny konstrukce kvalitní beton C30/37. Základová deska byla hotová během několika málo dní a stavba mohla konečně začít růst směrem vzhůru. Svislé stěny suterénu a prvního nadzemního podlaží byly vystavěny z bednění, do nějž jsme umístili ocelovou výztuž. Beton se do konstrukce aplikoval pomocí čerpací pumpy, která se i přes počáteční obavy nakonec na pozemek dostala.

Pro eliminaci tepelných mostů jsou použity bloky z pěnového skla. (Foto: Isover)

Pro zajištění dobré tepelné akumulace domu a akustické pohody jsou zděné konstrukce provedeny z vápenopískového zdiva KM Beta Sendwix. V přízemí jsme kvůli přerušení tepelných mostů při založení stěn použili bloky Foamglas. Obvodové zdivo je tloušťky 175 mm, nosná stěna uvnitř domu je pak vystavěna z 240 mm silného zdiva. Příčky jsou zhotoveny ze stejného materiálu, nenosné zdivo má tloušťku 115 mm.

Vodorovné konstrukce

Všechny stropy i schodiště v domě jsou taktéž monolitické. Rovnou při šalování stropů byly provedeny potřebné prostupy pro následné rozvody. Betonování probíhalo na podzim 2012, počasí bylo až na výjimky příznivé. V případě vyššího poklesu teplot při betonování posledního stropu bylo potřeba stavbu zakrýt a použít topidla, aby byla zajištěna dobrá chemická reakce betonu a jeho vytvrdnutí.

Tepelná izolace spodní stavby

Vnější hydroizolace i tepelné izolace spodní stavby musely být provedeny před započetím stavby prvního nadzemního podlaží. Zde jsme zvolili vzhledem k velkému tlakovému zatížení zeminy izolační desky z extrudovaného polystyrenu značky Synthos, jelikož v některých místech bude izolace v hloubce až 7 m.

Suterén je izolován ze severní strany vrstvou o tloušťce 5 cm. Východní stěna je izolována v tloušťce 12 cm a bude pod úrovní terénu, naopak západní stěna bude částečně odkryta a je tedy zateplena 24 cm polystyrenu. Jižní strana pak bude dodatečně zateplena šedým polystyrenem Isover EPS GreyWall v tl. 10 cm. Po provedení tepelné izolace byla instalována ochranná vrstva nopové folie, provedla se drenáž a následně byl realizován první zásyp. Hutnění jsme prováděli ve vrstvách po cca 30 – 50 cm.

Změny oproti projektové dokumentaci

Původně měla být deska nad suterénem rozdělena na dvě části. Po vyhodnocení však bylo rozhodnuto, že z hlediska statiky i samotné realizace bude lepší desku udělat v jednom kuse.

Výhody:

  • Odpadá riziko prasklin ve stěně v důsledku nestejného sedání stavby
  • Odpadá nutnost výstavby betonových pilířů
  • Nižší náročnost provedení zásypů a hutnění
  • Pevnější konstrukce domu, celistvá ocelová výztuž
  • Možnost využití XPS jako tepelné izolace (vana z tepelné izolace XPS v tl. 17 cm pod přečnívající deskou nad suterénem do severního svahu, původně mělo být použito kvůli zatížení drcené pěnosklo)
  • Zachování souvislé vrstvy hydroizolace

K drobné změně došlo také následně při betonování věnce. Místo roznášecího věnce, který kopíroval tvar štítu, se udělal klasický věnec po obvodu domu a v obou štítech se pak z monolitu vytvořilysloupky, které tvoří podpěru pro ocelovou vaznici pro vyztužení krovu.

Stavíme pasivní dům na Nazeleno.cz:

  • Pozemek a terénní úpravy

  • Projekt a dispozice

  • Základová deska a zakládání pasivních domů

Hrubá stavba byla dokončena zhruba v polovině prosince. I přesto, že se dnes tvrdí, že již není potřeba nechat stavbu přes zimu promrznout, se nám to díky načasování prací podařilo. Dalším krokem bylo stavbu co možná nejrychleji zastřešit, aby případný sníh a mráz stavbě spíše neškodil.

Seriál Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER – dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivních domů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz