Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Jaderná energie

Jaderná energie, která se uvolňuje z jaderných reakcí v atomovém jádře. Díky speciálním technologiím je tuto energii možné využívat a odvětví, které se touto činností zabývá, se nazývá jaderná energetika. Pro jaderné reakce se průmyslově využívá štěpná reakce uranu, plutonia, uvažuje se i o využití thoria. V současnosti pracuje na světě více než 440 jaderných reaktorů několika typů.

Vznik jaderné energie

Ke štěpení jádra atomu a tím vzniku jaderné energie dochází při interakci jádra s neutronem. Štěpící jádro se deformuje, protahuje, až dojde k převážení odpudivých elektrických sil a kladná jádra se od sebe rozletí obrovskou rychlostí. Tato jádra s velkou kinetickou energií se srážejí s dalšími atomy a kinetická energie přechází na energii kmitů atomů a molekul – do formy tepelné energie. Tu lze pak dále využít. Při štěpení uranu dochází vždy k uvolnění několika neutronů, které nárazem do dalších jader vyvolávají řetězovou štěpnou reakci jádra.

Využití jaderné energie

Nejvýznamnějším mírovým využitím jaderné energie je v současné době výroba elektrické energie. Jaderné elektrárny se na výrobě elektřiny ve světě podílejí zhruba 17 % a nesou asi 7% podíl na výrobě veškeré spotřebované energie. Kromě elektrické energie se jaderné reaktory používají pro pohon lodí a ponorek, k výrobě izotopů pro další použití a k výzkumu. Někdy se také využívají k ohřevu teplé vody či vytápění.

Historie jaderného štěpení

První řízenou štěpnou řetězovou reakci provedl v Chicagu Enrico Fermi 2. prosince roku 1942. K výrobě elektřiny byl pak jaderný reaktor poprvé použit roku 1951 rovněž v USA. První jaderná elektrárna byla zprovozněna v  v Sovětském svazu v roce 1954 a to ve městě Obninsk. Kvůli energetickým krizím se rozvoj jaderné energie  pro komerční účely pak rychle rozvíjel v 70. a 80. letech 20. století. Od konce 80. let byl další nárůst pozvolnější, na odpor proti jaderným elektrárnám se zvedaly vlny odporu a to především kvůli hrozbám jaderných nehod a možné radiaci.

Jaderný reaktor a jeho složení

Místo, v němž dochází ke štěpné reakci, se nazývá jaderný reaktor. Pro provoz jaderného reaktoru je nutné palivo, moderátor, absorbátor a chladivo. Palivo představuje oxid uraničitý (UO2) v palivových kazetách, které se vkládají do aktivní zóny reaktoru. Chladivo zajišťuje neustálé ochlazování štěpeného materiálu, aby byla zajištěna bezpečnost jaderného reaktoru. Teplo je současně chladivem odváděno tam, kde je možné ho využít. Coby chladivo se často využívá voda, oxid uhličitý a další látky. Moderátor a absorbátor se pak podílejí na regulaci štěpné reakce.

Jaderné elektrárny

Nejčastěji rozšířeným typem jaderného reaktoru je tlakovodní reaktor PWR nebo ruský typ VVER (zhruba 57 %), který je využit např. v jaderné elektrárně Temelín nebo Dukovany. Tento typ jaderného reaktoru byl vyvinut v USA, později byl převzat Ruskem. Jaderným palivem je zde uran ve formě oxidu uraničitého v palivových tyčích a chladivem je voda.

Jaderná energie vs. ekologie

Jaderné elektrárny jsou z hlediska vlivu na přírodní prostředí velmi ekologickým způsobem výroby elektrické energie. Vzhledem k tomu, že zde nedochází ke vzniku zplodin a skleníkových plynů, nepoškozují jaderné elektrárny životní prostředí. Navíc nespotřebovávají kyslík ani fosilní paliva. Na zdraví lidí tedy provoz jaderné elektrárny nemá prakticky žádný vliv, protože i rizika nehod jsou minimalizována velmi přísnými bezpečnostními opatřeními.

Budoucnost jaderné energie

V současnosti se zájem o využití jaderné energie zvyšuje. ČR patří co do technologické úrovně využití jaderné energie  k poměrně vyspělým státům. Existuje zde sice několik hnutí, které se snaží výrobu energie jaderným štěpením omezit, většina obyvatel však proti není. V poslední době se jaderná energie dočkává pozornosti zejména díky kolísajícím cenám fosilních paliv a díky nulovému vlivu na globální oteplování (absence zplodin). Do budoucna lze proto očekávat příznivý vývoj jaderné energetiky.

Další informace o jaderné energii

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií