fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaiky je dost. Biomasa je podporována nedostatečně!0

Dotace na obnovitelné zdroje energie v ČR nejsou dostatečné. Zanedbávána je především biomasa, která má v tuzemsku největší potenciál rozvoje. Kolik peněz bylo v posledních letech vyčleněno na dotace na úsporu energií a obnovitelné zdroje? Proč se nedaří plnit stanovené cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů?

Větrné elektrárny, fotovoltaické panely na střechách rodinných domků nebo kotle na biomasu si pomalu nacházejí své místo v českých domácnostech. Také řada podnikatelů vidí v obnovitelných zdrojích dobrý investiční záměr. Rozvoj čisté energie je podporován na základě různých dotačních programů, z nichž mohou čerpat jak domácnosti, tak právnické osoby. Dotace mají přispět k tomu, aby byl zvyšován podíl obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny i tepla. Jsou ale dotace využívány efektivně? Česká republika si podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který přezkoumával využívání finančních prostředků na úspory energií a obnovitelné zdroje, nestojí zrovna nejlépe.

„Z obnovitelných zdrojů energie má v ČR největší potenciál biomasa, její rozvoj ale není cíleně podporován.“

Reklama

Kontrolované dotační programy přispívají pouze v malé nebo zanedbatelné míře ke zvyšování objemu výroby energie z obnovitelných zdrojů i k úsporám energie,“ uvedl prezident NKÚ František Dohnal.

Kontrola NKÚ, která probíhala od listopadu 2008 do června 2009, byla zaměřena na použití finančních prostředků na úspory energie a podporu obnovitelných zdrojů. Přezkoumáváno bylo období 2005 – 2008, v němž bylo na obnovitelné zdroje a úspory energií vyčleněno přes 2 miliardy korun. Kontrolováno bylo dosažení přínosů dotací a dodržení projektovaných parametrů.

Obnovitelné zdroje energie v ČR

   – Kolik elektřiny vyrobíme z biomasy?

   – Větrná energie v podmínkách ČR

   – Obnovitelné zdroje rostou 

   – Největší solární systém v Praze

   – Zelené bonusy klesnou o 5 %

Hlavními kontrolovanými subjekty bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP), jež mají značné pravomoci v oblasti energetiky a životního prostředí, zpracovávají energetické koncepce a starají se o přerozdělování dotací z Evropské unie. Kontrola se dále zaměřila na Státní fond životního prostředí (SFŽP), CzechInvest a vybrané firmy a obce ČR.

Obnovitelné zdroje se na výrobě elektřiny podílejí minimálně

Při čerpání peněžních prostředků nebyly na straně příjemců zjištěny závažné nedostatky, které významně snižují efektivitu využití podpor. Jedinou výjimkou bylo porušení rozpočtové kázně, které bylo postoupeno finančnímu úřadu,“ upřesnil Dohnal.

Česká republika s velkou pravděpodobností nesplní cíl vyrábět v roce 2010 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů
Česká republika s velkou pravděpodobností nesplní cíl vyrábět v roce 2010 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů

Záměrem NKÚ bylo prověřit, jakým způsobem jsou vytvářeny podmínky pro naplnění indikativního cíle, kterým je dosažení 8% podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR do roku 2010. Tento ambiciózní cíl vyplývá ze směrnice EU (2001/77ES) a je zanesen ve Státní energetické koncepci ČR, schválené v roce 2004.

Vývoj podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé domácí spotřebě

 
2004
2005
2006
2007
2008
Cíl (rok 2010)
Podíl výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě
 
4 %
 
4,5 %
 
4,9 %
 
4,74 %
 
5,18*
 
8 %

Zdroj: MŽP, NKÚ
* Předběžné údaje dosud neschválené vládou ČR

V roce 2006 MPO poprvé hodnotilo plnění cílů stanovených v energetické koncepci za období 2004 – 2006 a došlo k závěru, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se podílela na hrubé domácí spotřebě elektřiny z méně než 5 %. V tomto roce mělo být přitom dosaženo hodnoty 5,1 %, což bylo předpokladem pro splnění cíle stanoveného pro rok 2010. Také v roce 2006 a 2007 nepřevýšil podíl obnovitelných zdrojů 5% hranici. Pro rok 2009 by měl být podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů minimálně 7,5 %.

Na nebezpečí toho, že je dosažení 8% cíle ohroženo, upozornila kontrolní akce NKU již dříve. „Přesto ani Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má svěřeno rozhodující pravomoci v energetické politice státu, ani Ministerstvo životního prostředí nepředložilo návrh koncepčního řešení vedoucího k obratu tohoto ukazatele,“ píše se v tiskovém vyjádření NKÚ.

Dotace na biomasu jsou zanedbávány

Státní program, ze kterého byly podporovány úspory energie a obnovitelné zdroje spravuje z části Ministerstvo průmyslu a obchodu a z části Ministerstvo životního prostředí. V letech 2005 – 2007 mohly fyzické osoby získat z prostředků SFŽP příspěvek na pořízení kotlů na biomasu, termosolární systémy nebo tepelná čerpadla. V roce 2007 se k nim přidaly také dotace na fotovoltaiku. Největší podpora byla v roce 2007 věnována fotovoltaice, kdy bylo možné získat 64 000 Kč za instalovaný kW. Pro srovnání, podpora u kotlů na biomasu začínala na 1 700 Kč za kW.

Na výhradní podporu biomasy bylo poskytnuto necelých 11 % celkového objemu dotací. Všechny ostatní investiční prostředky byly v tomto roce věnovány podpoře solárních systémů a tepelných čerpadel a to i přesto, že existují analýzy, které jasně ukazují, že v podmínkách ČR má největší rozvojový potenciál výroba energie z biomasy (především cíleně pěstované).

Biomasa má z obnovitelných zdrojů v podmínkách ČR největší perspektivu
Biomasa má z obnovitelných zdrojů v podmínkách ČR největší perspektivu

V biomase byla spatřována naděje také v době, kdy byl vytvářen zákon č. 180/2005 Sb., který řeší výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. S biomasou počítá i usnesení vlády z listopadu 2007 (usnesení č. 1322). Z celkové produkce energie z obnovitelných zdrojů, která má v roce 2020 dosáhnout 146 000 TJ, se na ní má z 87 % podílet biomasa. Další obnovitelné zdroje, jako je větrná nebo solární energie, by neměly přesáhnout 4 %.

Podpora zdrojů s nejvyšší investiční náročností (jako jsou fotovoltaické elektrárny), zvyšuje významně cenu elektřiny, za kterou ji kupují koncoví zákazníci. Problémem České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů je, že neexistuje celostátní koncepce, která by určila priority pro využití jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a vedla k cílenému směrování dotací.

Autor: Jana Poncarová