fbpx

Partneři sekce

Spalování odpadu: kolik vyrobíme tepla a elektřiny?0

Každý z nás vyprodukuje ročně necelých 300 kg komunálního odpadu. Nejlevnějším způsobem jeho likvidace je skládkování. To však při současném objemu odpadků není udržitelné. EU proto podporuje jejich maximální využívání, například ve spalovnách, kde se z energie vyrábí teplo a elektřina. Je spalování relevantní řešení? Kolik elektřiny a tepla spálením odpadu vzniká?

Počítali jste někdy, kolikrát za měsíc vynášíte odpadkový koš nebo kolik kilogramů plastových láhví a papíru vaše rodina vytřídí? Podle posledních údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2007 v České republice vyprodukováno 25,1 milionů tun odpadu. Podle měření Eurostatu, připadá na každého Čecha 294 kg komunálního odpadu ročně. Ačkoli se to může zdát jako velké číslo, je to nejméně z celé Evropské unie. Nejvíce komunálního odpadu produkují v Dánsku, kde na hlavu připadá něco přes 800 kg.

„Po spuštění kogenerační jednotky, bude spalovna odpadů v Malešicích vyrábět 62 000 MWh elektřiny ročně, která uspokojí potřebu 30 000 domácností.“

Reklama

Na podzim minulého roku se ministři životního prostředí EU shodli na nové směrnici o odpadech, která předpokládá větší využívání odpadu jako energetické suroviny. Tím by mělo být sníženo množství odpadu, který končí na skládkách, a omezen únik skleníkových plynů ze skládek. Prioritou však má být především prevence vzniku odpadu.

Odpady na Nazeleno.cz

   – Je bioodpad problém nebo příležitost?

   – Nový zákon o odpadech: 1000 Kč za popelnici

   – Jak jsme na tom s tříděním odpadu?

   – Je možný život bez plastů? Několik tipů jak na to

EU spalování opadu podporuje

Spalování odpadu je ve „starých“ členských státech EU běžnou praxí. V roce 2007 bylo v České republice v přepočtu na hlavu spáleno asi 40 kg ročně. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je to ale málo. V Dánsku, které je největším unijním „spalovačem“ odpadu, ročně spálí 400 kg na hlavu, v  zeleném Rakousku pak 150 kg.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se dlouhou dobu stavělo ke spalování odpadu a využívání takto vyrobené energie k vytápění nebo svícení odmítavě. To se má ale změnit od podzimu 2009, kdy má být výstavba spaloven podpořena z Operačního programu životního prostředí.

Každý Čech vyrodukuje asi 300 kg odpadu ročně
Každý Čech vyrodukuje asi 300 kg odpadu ročně

Možnosti využití odpadu

Skládkování odpadu je v současné době nejlevnější možností, jak se s odpadem vypořádat. Změnu má ale přinést nový zákon o odpadech, který počítá s postupným navyšováním poplatků za skládkování tak, aby se jeho cena přiblížila ceně za energetické zpracování odpadu. Další možností, jak se zbavit odpadu je jeho přepracování na palivo. Třídění komunálního odpadu a přepracování na palivo je ale problematické a finančně náročné.

Spalování odpadků s sebou nese několik překážek. Za prvé je potřeba počítat se zabudováním zařízení na čištění spalin a emisí skleníkových plynů. Za druhé, pro podniky, které provozují vlastní teplárny a elektrárny, je předělání stávajícího zařízení spalujícího uhlí na zařízení spalující odpadky finančně náročné.

Výhřevnost odpadků není nezanedbatelná

Generace tepla z odpadu je v České republice zatím minimální. V roce 2007 bylo energeticky využito pouze něco přes 648 800 tun odpadu. Spalovny komunálních odpadů, které vyrábějí teplo a elektřinu pro domácnosti (resp. se na výrobu elektřiny chystají) jsou v České republice tři – v Praze, Brně a Liberci. Kapacita žádné z těchto spaloven však zatím není využívána naplno. V roce 2007 v nich bylo spáleno asi 376 000 tun komunálního odpadu, ačkoli mají kapacitu na 650 000 tun.

Výhřevnost komunálního odpadu přitom není nezanedbatelná. Srovnat ji můžeme s výhřevností hnědého uhlí, kdy asi 130 000 tun uhlí má stejnou výhřevnost jako 210 000 tun tuhého komunálního odpadu.

210 000 tun komunálního odpadu má stejnou výhřevnost jako 130 000 tun hnědého uhlí
210 000 tun komunálního odpadu má stejnou výhřevnost jako 130 000 tun hnědého uhlí

Kogenerace tepla a elektřiny v ZEVO Malešice

Pražská spalovna komunálních odpadů ZEVO Malešice zásobuje teplem prostřednictvím Pražské teplárenské asi 25 000 domácností ročně. Spalovna vyrábí teplo i během letních měsíců, kdy se v bytech netopí. Teplo je v této době využíváno pro přípravu teplé užitkové vody a různými podniky, například potravinářskými firmami.

V  ZEVO Malešice v současné době probíhá úprava zařízení na kogenerační jednotku, která bude kromě tepla vyrábět také elektřinu. Jednotka by měla být spuštěna koncem roku 2010. Výroba elektřiny umožní najet na projektovaný výkon spalovny, který je 310 000 tun komunálního odpadu ročně. Zatím spalovna ročně zpracuje pouze 215 000 tun odpadu.

Únik zplodin do vzduchu je ošetřen kombinovaným čištěním spalin s dvoustupňovou pračkou a keramickým katalyzátorem na likvidaci nebezpečných dioxinů. Aktuálně je komínem spalovny do vzduchu vypouštěno asi 245 000 tun CO2. Pokud by toto teplo bylo vyrobeno z hnědého uhlí, byla by produkce CO2 zhruba dvojnásobná.

Jednou z možností, jak využít odpad, je jeho spalování na výrobu tepla a elektřiny
Jednou z možností, jak využít odpad, je jeho spalování na výrobu tepla a elektřiny

Přednostní připojení k distribuční soustavě

Po spuštění kogenerační jednotky bude spalovna vyrábět 70 % tepla a 30 % elektřiny, konkrétně 1 000 TJ tepla, jež bude dodávat do sítě Pražské teplárenské, a 62 000 MWh elektřiny, která bude dodávána do veřejné sítě Pražské energetiky. Elektřina, která bude ve spalovně vyrobena, odpovídá spotřebě přibližně 30 000 domácností. Úspora spalovny za nákup elektřiny bude 30 000 MWh za rok.

Jako výrobce elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny a jako výrobce elektřiny z druhotných energetických zdrojů, bude mít malešická spalovna právo k přednostnímu připojení k přenosové a distribuční soustavě. Nárok bude mít spalovna také na příspěvek k ceně elektřiny (tzv. příspěvek na obnovitelné zdroje, kogeneraci a druhotné zdroje), který je stanoven na 52,18 Kč za MWh.

Polovina odpadu má být využívána

V České republice již kombinovaná výroba tepla a elektřiny probíhá ve spalovně Termizo v Liberci a na kogeneraci se připravuje spalovna SAKO v Brně. V liberecké spalovně je ročně zlikvidováno 96 000 tun odpadu, díky němuž je teplem zásobeno 13 000 domácností a elektřinu odebírá 3 000 domácností. V Brně má být instalována turbína o kapacitě 20 MWe. Počítá se s tím, že brněnská spalovna ročně spálí 220 000 tun odpadu a vyrobí 690 000 GJ tepla a 94 500 MWh elektřiny.

Do roku 2010 má být v České republice využíváno 50 % odpadů. Zmíněné spalovny na to však nepostačí. Další možností je proto intenzivní třídění odpadů v domácnostech a jejich recyklace. Ke známému papíru, plastům a sklu, by se měly přidat kartony od nápojů a biologický odpad. Hnědé popelnice jsou v některých obcích k vidění již nyní. Pomoci by také mohly kompostárny nebo bioplynové stanice. Problémem ale je, že díky pachu ve svém okolí nejsou příliš oblíbené.

Autor: Jana Poncarová