fbpx

Partneři sekce

Podívejte se: Kde najdete v Česku bioplynové elektrárny0

Co jsou to bioplynové elektrárny? Kolik energie vyrobí? A kde najdeme bioplynové elektrárny v České republice? To se nyní můžete dozvědět díky nejnovějšímu projektu společnosti CZ Biom. + STATISTIKY: POROVNÁNÍ S BIOMASOU

Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují u nás i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván k efektivní výrobě obnovitelné elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Reklama

Statistika výroby bioplynu v EU dokládá rostoucí význam tohoto oboru např. z hlediska výroby obnovitelné energie. V roce 2006 bylo v rámci zemí EU z bioplynu, kalového plynu a skládkového plynu vyrobeno celkem 17,3 TWh elektrické energie (tedy 17,3 miliard kWh). Porovnání s rokem 2005 přitom ukazuje silný meziroční nárůst výroby elektřiny o takřka 29 % (celkem 13,4 TWh v roce 2005). Pro představu, toto množství energie převyšuje o 44 % výrobu elektrické energie v největší elektrárně ČR, jaderné elektrárně Temelín (12,02 TWh v roce 2006).

Biomasa na Nazeleno

   – Biomasa zdražuje: o kolik?

   – Brikety a peletky – výhřevnost a další info

   – Výroba elektřiny z biomasy v ČR

   – Dotace na kotle na biomasu

Kde najdeme bioplynové elektrárny?

Bioplynové stanice zpracovávají mimo vedlejších zemědělských produktů i průmyslové a komunální bioodpady, díky tomu také rozeznáváme bioplynové stanice zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod, kde bývá provozovatelem např. město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn, který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů.

Bioplynová stanice - elektrárna

Mapa bioplynových stanic

CZ Biom na svých stránkách www.biom.cz spustil jedinečný on-line přehled bioplynových instalací v České republice pod názvem Mapa bioplynových stanic.

Je zde využito příjemného a přehledného grafického prostředí použitím nejmodernější technologie Google Maps s možností filtrovat zobrazované informace dle typů bioplynových stanic (komunální, zemědělské a ostatní). Dále je připraven modul pro zobrazení subjektů, které výstavbu bioplynových stanic financují, přehled poradenských a vzdělávacích subjektů v oboru a přehled dodavatelů bioplynových stanic na klíč a zároveň dodavatelů jejich hlavních součástí (kogenerační jednotky, fermentory). V mapě bioplynových stanic lze také zobrazovat související odborné akce a např. poptávku po digestátu.

Mapa bioplynových stanic

Jednotlivé bioplynové stanice jsou v mapě zobrazovány pomocí GPS souřadnic a mapu lze libovolně zvětšovat nebo zmenšovat, posunovat a díky technických informacím získat ucelený přehled o počtu a výkonech bioplynových instalací v České republice. Po otevření detailnější webové stránky ke každé jednotlivé bioplynové stanici se můžete dozvědět o daných stanicích více. Například elektrický výkon zařízení, využití tepla, vstupních surovin, počet pracovníků obsluhy, rok uvedením do provozu, jméno generálního dodavatele, provozovatele, subdodavatelů hlavních součástí, uspořené emise CO2, objem odkloněného BRO a další informace.

Mapa bioplynových stanic je vytvořena tak, aby mohla být pracovníky CZ Biomu neustále aktualizována a zpřesňována. S informacemi o chybějících bioplynových stanicích nebo o opravě neúplných či chybných údajů prosím neváhejte kontaktovat pracovníky CZ Biomu. Mapu bioplynových stanic naleznete na této adrese nebo přes odkazy www.biom.cz > produkty a služby > bioplynové stanice.

Pro zajímavost uvádíme i porovnání výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v České republice (a srovnání s celkovou výrobou elektrické energie):

Výroba elektřiny v ČR – biomasa vs. bioplyn (2007)

 

 
Hrubá výroba elektřiny
Podíl na hrubé domácí spotřebě elektřiny
MWh
%
Biomasa celkem (tuhá biopaliva)
968 062
1,34%
Štěpka apod.
427 531
0,59%
Celulózové výluhy
474 571
0,66%
Rostlinné materiály
26 415
0,04%
Pelety
23 850
0,05%
Ostatní biomasa
334
0,00%
Bioplyn celkem
215 223
0,3%
Komunální ČOV
70 865
0,1%
Průmyslové ČOV
3 292
0,00%
Bioplynové stanice
43 248
0,06%
Skládkový plyn
97 818
0,14%
Tuhé komunální odpady (BRKO)
11 975
0,02%
Kapalná biopaliva
9
0,00%

Zdroj: MPO

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz