fbpx

Zelená úsporám: dotace na pasivní domy. Jak na to?0

Stavíte dům a chcete šetřit energii? Díky dotacím Zelená úsporám můžete získat příspěvek 240 000 Kč na výstavbu rodinného domu v pasivním standardu. Co to všechno obnáší, o kolik je pasivní dům dražší a jak si vyřídit dotaci? Vše vám pozradíme v článku.

Tento článek informuje o starších podmínkách programu Zelená úsporám.

O aktuálních podmínkách programu čtěte v článku Zelená úsporám: kompletní průvodce programem.

Ministerstvo životního prostředí symbolicky na Den Země, 22. dubna, odstartovalo příjem žádostí o dotace, které budou vypláceny z programu Zelená úsporám. Program poběží tři roky. Pro rok 2009 je vyčleněno 10 mld. Kč. Na další dva pak 15 mld. Kč. Jednou z oblastí podpory je výstavba rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu, která je v oficiálních dokumentech MŽP a SFŽP označována písmenem „B“.

„Na stavbu pasivního rodinného domu můžete získat od státu dotaci 220 000 Kč – počítejte nicméně s tím, že se vám stavba ve srovnání s klasickým domkem prodraží o 10 % “

Reklama

Pojem výstavba v pasivním energetickém standardu je u veřejnosti známá pod zjednodušeným pojmem pasivní dům. Rodinný pasivní dům může podle normy platné v České republice (ČSN 73 0540) spotřebovat maximálně 15 kWh tepla na m2 ročně. Podmínky pro přidělení dotace jsou však v tomto směru mírnější. Dotaci na výstavbu „pasivního domu“ získáte i pokud rodinný dům spotřebuje 20 kWh tepla na m2 ročně. U bytových domů jde hodnota spotřebovávaného tepla níže a to na 15 kWh/m2 ročně. Pro srovnání, běžná novostavba v současné době spotřebuje mezi 80 – 140 kWh tepla na m2 ročně. Přesná specifikace parametrů pasivního domu (pro účely dotace) je uvedena v Příručce pro žadatele, konkrétně v Příloze 1 (strany 38-41).

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

Jako pasivní dům můžeme označit takovou budovu, která nevyužívá klasický vytápěcí systém, ale topení je zde zajištěno například solárními kolektory, využívá se sluneční záření procházejícího okny, tepla elektrospotřebičů i lidí. Nezbytným předpokladem je kvalitní zateplení domu. Větrání je zajištěno rekuperací. O energeticky úsporných domech jsme na Nazeleno.cz psali podrobněji v článku Pasivní, nízkoenergetické a nulové domy – co je co?

Podle normy Č.SN 73 0540 je pasivní dům takový, který nespotřebuje více jak 15 kWh/m2
Podle normy Č.SN 73 0540 je pasivní dům takový, který nespotřebuje více jak 15 kWh tepla na m2 za rok. Z programu Zelená úsporám však dostanete dotaci už na dům, který spotřebuje 20 kWh tepla na m2 ročně.

Energetickou náročnost domu prověří odborníci

Teplo, které dům za rok spotřebuje, je jedním ze základních kritérií, podle něhož bude rozhodováno o přidělení dotace. To, zda je rodinný či bytový dům v pasivním energetickém standardu a splňuje výše uvedené hodnoty, je nutné přenechat na odbornících, kteří vše prověří a zapíší do příslušných dokumentů (např. Krycí list – viz dále).

K žádosti není nutné přikládat průkaz energetické náročnosti budov. Je třeba doložit pouze výpočet měrné roční potřeby tepla, který také provede odborník. O posouzení spotřeby tepla je možné požádat některého z autorizovaných inženýrů, architektů či energetických auditorů.

Výše dotace je striktně stanovena

Dotace je přidělována jako fixní částka na výstavbu jednoho rodinného domu (220 000 Kč) či jedné bytové jednotky (140 000 Kč) v bytovém domě. Důvodem takovéhoto postupu je podle SFŽP snaha zamezit výstavbě zbytečně rozlehlých obydlí, protože novostavby jsou vždy novým zdrojem CO2. Podpora je přidělována přímo vlastníkovi nemovitosti.

O dotaci mohou žádat pouze oprávnění žadatelé, tj. vlastníci, resp. stavitelé domů. Jiné osoby mohou o příspěvek požádat pouze na základě plné moci, kterou jim udělil právoplatný vlastník. Může se jednat o fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, ale i podnikatelské a další právnické osoby.

V rámci programu Zelená úsporám lze na novostavbu rodinného domu v pasivním energetickém standardu získat jednorázovou dotaci 220 000 Kč. Na bytovou jednotku v bytovém pasivním domě pak příspěvek ve výši 140 000 Kč.
V rámci programu Zelená úsporám lze na novostavbu rodinného domu v pasivním energetickém standardu získat jednorázovou dotaci 220 000 Kč. Na bytovou jednotku v bytovém pasivním domě pak příspěvek ve výši 140 000 Kč.

Stavitele vybírejte z SOD!

Jednou z podmínek přidělení dotace je, že si žadatel musí dodavatele (stavitele) a ke stavbě užívané výrobky vybrat ze speciálně vytvořeného Seznamu odborných dodavatelů (SOD), resp. ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). Pasivní dům, na nějž čerpáme dotaci, nám proto nemůže postavit firma, jež není uvedena v SOD a nemůžeme si ho postavit ani svépomocí.

Ke správnému vyplnění žádosti je tedy potřeba nejprve oba seznamy prostudovat a vybrat si svého dodavatele a výrobky či technologie. Přestože příjem dotací odstartoval 22. dubna, do dnešního dne (24. dubna) se na stránkách www.zelenausporam.cz, kde mají Seznamy být k dispozici žadatelům, ani jeden z nich neobjevil. Bez výběru dodavatele či výrobku z těchto Seznamů však ale nelze podat žádost, která má šanci uspět! Více o Seznamech píšeme na Nazeleno.cz v článku Dotace na zateplování: která firmy budou moci zateplovat?

Pro úspěšné vyřízení žádosti je nutné dodržet předepsané kroky administrace zevrubně popsané v Příručce pro žadatele. Program je vstřícný v tom, že o dotaci lze žádat před stavbou pasivního domu na základě vydání stavebního povolení, stejně tak jako po dokončení stavby. V tomto případě je však nutné žádost podat nejpozději do 12 měsíců od doby, kdy byla stavba dokončena. Jako novostavba je definována stavba dokončená 1. dubna a později. Na pasivní domy dostavěné před tímto datem proto dotaci uplatnit nelze.

Žádost není složitá

Podání žádosti po dokončení stavby pasivního domu je jednodušší a skládá se z těchto tří kroků: podání žádosti s fakturou a vyžadovanými dokumenty; kontrola a schválení žádosti; proplacení dotace na účet.

Žádost, kterou žadatel vyplní je k dispozici na www.zelenausporam.cz či na krajské pobočce SFŽP. Ke správnému vyplnění žádosti bude nutné opatřit si katastrální údaje o pozemku, protože zde mj. vyplňujete číslo katastrálního území a číslo parcely. Vyplnění žádosti není třeba se obávat. Je dlouhá pouze tři strany a měli byste ji zvládnout bez problémů vyplnit sami.

Bez odborníka se ale neobejdete

S čím však budete muset za odborníkem (např. energetickým auditorem) je tzv. Krycí list technických parametrů, který je jedním z klíčových dokumentů celé žádosti. Žadatel zde totiž uvádí dodavatele (stavební firmu a další), výrobky a technologie, jež na stavbu pasivního domu použije. Ty musí být uvedeny v SOD, resp. v SVT a během stavby musí být opravdu použity. Nedodržení této podmínky je důvodem pro zamítnutí dotace.

Dále je nezbytné doložit List vlastnictví a projektovou dokumentaci, kterou se v tomto případě rozumí stavební dokumentace nutná k získání stavebního povolení. Součástí je také výpočet měrné roční spotřeby tepla v kWh/m2, který opět provede odborník. Dokumentace musí obsahovat odborný posudek, jímž je v případě výstavby pasivního domu posouzení tepelně technických vlastností konstrukce budov podle normy ČSN 730540 a výpočet požadovaných hodnot pro rodinné a bytové domy. Kromě toho je nutné přiložit faktury od dodavatelů (stavební firmy) včetně potvrzení o jejich zaplacení – například výpisem z bankovního účtu) a konečně i oznámení o užívání stavby či kolaudační souhlas.

 K žádosti je třeba přiložit i technické údaje. Vyplňují se např. v tzv. Krycím listě, který je součástí žádosti
K žádosti je třeba přiložit i technické údaje. Vyplňují se např. v tzv. Krycím listě, který je součástí žádosti.

Kam žádost odnést?

V případě, že žádáte o dotaci na rodinný dům, je nutné žádost a dokumenty doručit na krajskou pobočku SFŽP. Pracovníci zde vše zkontrolují a v případě správnosti žádosti, ji i potvrdí. Na žadateli je poté potvrzenou žádost vyzvednout a doručit na pobočku příslušné banky, která provede celou administraci a dotaci vyplatí (médii proběhly informace, které banky to budou, zatím ale není jejich zapojení do programu dokončeno, proto se řeší vše přes SFŽP). Jiný je postup při žádosti o dotaci na bytovou jednotku. Zde žádost doručíte také na krajské pracoviště SFŽP, ale už ji nemusíte nikam nositadministrace bude provedena přímo zde.

Po přijetí žádosti musí žadatel vyčkat na doporučený dopis, v němž obdrží Rozhodnutí o přidělení dotace a tři výtisky smlouvy o poskytnutí dotace. Ta je pro výstavbu pasivních domů platná 18 měsíců. Během této doby musí žadatel jednu podepsanou smlouvu dodat na SFŽP, další příslušné bance, z níž mu bude dotace zaslána na účet.

Za předpokladu, že jsou veškeré podklady v pořádku, může se žadatel těšit na dotaci, která mu bude po předložení Rozhodnutí zaslána do 30 dnů na účet. Kontrola toho, zda stavba odpovídá stavu uvedenému v projektu, proběhne v tomto případě až po dokončení celé stavby. Nesoulad mezi skutečným stavem a tím, co bylo uvedeno ve stavebním projektu, může vést k neposkytnutí, zkrácení či odebrání dotace.

Žádost před zahájením stavby

Pokud bude žadatel o dotaci žádat ještě před dokončením stavby pasivního domu, bude se administrace žádosti lišit v několika logických krocích. Doklady a faktury nebudou přikládány s žádostí o dotaci, ale až následně po realizaci projektu. Aby měl žadatel jistotu, že dotaci dostane, získá po správném podání žádosti tzv. příslib dotace, kdy obdrží tři výtisky smlouvy o poskytnutí dotace. Ty musí během 18 měsíců podepsat, jeden doručit na pobočku banky a jeden na SFŽP.

Žadatel musí i nadále plnit předepsané podmínky – mj. mít veškerá povolení v pořádku, používat materiály, technologie a dodavatele, které uvedl v Krycím listě a pečlivě schovávat faktury a doklady o zaplacení týkající se stavby, jež bude úřadu dokládat po dokončení stavby.

Podle odborníků jsou pasivní domy o 10 - 15 % dražší než ty klasické.
Podle odborníků jsou pasivní domy o 10 – 15 % dražší než ty klasické.

Vyplatí se to?

Otázkou je, zda stojí tato administrativa a obíhání úřadů za to? Na rodinný dům postavený v pasivním energetickém standardu získáte po splnění uvedených podmínek 220 000 Kč. Na byt v bytovém pasivním domě pak 140 000 Kč. Jaké jsou ale náklady na stavbu rodinného pasivního domu?

Podle odborníků je pasivní dům asi o 10 % dražší než ten běžný. Rozdílná je také cena projektu, protože pro stavbu pasivního domu nelze využít klasické projekty, ale je nutné vybírat ze specializovaného architektonického návrhu. Více také budou stát kvalitní okna, tepelná izolace, i vzduchotechnika.

Počáteční investice se však po několika letech zúročí (zvláště pak, pokud budeme počítat s nárůstem nákladů na vytápění). Pro srovnání můžeme uvést velmi zjednodušený příklad. Běžný dům může stát kolem 3 mil. Kč. Pasivní dům bude o 10 % dražší a vyjde tedy na 3,3 mil. Kč. Zaplatíte tedy o 300 000 Kč více než u „normálního“ domku. Tento „příplatek“ vám fixní dotace 220 000 Kč nepokryje.

Na druhou stranu, standardní dům, který spotřebuje mezi 80 – 140 kWh tepla na m2 ročně, vás na vytápění bude stát přibližně 15 000 Kč za rok. Roční náklady na vytápění u pasivního domu vyjdou asi na 2 500 Kč. Ročně tedy uspoříte 12 500 Kč, což určitě není nezanedbatelná částka.

Klíčové kontakty a odkazy:

Podací místa (krajská pracoviště SFŽP):

 • Jihočeský kraj – Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
 • Jihomoravský kraj – Šumavská 31, 612 54 Brno
 • Karlovarský kraj – Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
 • Královéhradecký kraj – Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
 • Liberecký kraj – Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
 • Moravskoslezský kraj – Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
 • Olomoucký kraj – Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
 • Pardubický kraj – Smilova 307, 530 02 Pardubice
 • Plzeňský kraj – Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
 • Praha – Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Středočeský kraj – Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Ústí nad Labem – Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
 • Kraj Vysočina – Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
 • Zlínský kraj – J. A. Bati 5520 (budova č. 22), 760 01 Zlín

Formuláře potřebné k administraci projektu najdete zde.
Seznam odborných dodavatelů (SOD) a Seznam výrobků a technologií (SVT) bude umístěn zde.
Bezplatná linka: 800 260 500
Email: dotazy@zelenausporam.cz

 

Dotace na zateplování – Zelená úsporám

   – Kompletní informace o dotacích

   – Poptávka: žádost o kalkulaci

   – Moderovaná poradna

   – Příručka pro žadatele (stránky SFŽP)

   – Jaké firmy mohou provádět zateplení?

   – Formuláře – žádosti o dotace

Autor: Jana Poncarová