fbpx

Partneři sekce

Tepelná čerpadla, rekuperace a solární energie v paneláku0

Tepelná čerpadla a vytápění v paneláku

Další možností, jak snížit spotřebu energie a provozní náklady objektu, je vyměnit zdroj tepla na vytápění, případně na přípravu teplé vody v objektu. V současnosti je pro panelové domy jako zdroj tepla nejčastěji využíváno centrálního zásobování teplem (CZT). Jedná se o centralizovanou výrobu tepla, které se získává z výroby elektrické energie v teplárnách nebo v menší míře ve výtopnách určených pouze pro výrobu tepla.

„Úplné odpojení od centrálního zdroje tepla se při přechodu na vlastní tepelný zdroj nedoporučuje.“

Většina tepláren dnes spaluje uhlí, většina výtopen pak zemní plyn. Teplovody vystavěné v minulosti bývají v dnešní době již zastaralé a při transportu tepla mimo objekt na dlouhé vzdálenosti dochází k poměrně velkým ztrátám. Výhodou centrálního zásobování teplem může být bezpečnost dodávky, přesunutí zdroje znečištění mimo město a kvalitnější spalování a technologie čištění spalin než v lokálních topeništích.

Reklama

SERIÁL: Zateplování panelových domů

 

  • Zateplení panelového domu

  • Výměna oken a zasklívání lodžií

  • Cenový přehled izolačních materiálů

  • Větrání a vytápění v paneláku

Čím nahradit centrální zdroj tepla?

Výměna tohoto zdroje tepla může přinést významnou úsporu provozních nákladů především v oblastech s vysokou cenou tepla ze systému CZT. Možným řešením je použití elektrických tepelných čerpadel vzduch-voda v kombinaci s elektrokotli, plynových tepelných čerpadel vzduch-voda v kombinaci s kotli na zemní plyn či plynové kotelny jako zdroje tepla.

Úplné odpojení od centrálního zdroje tepla může přinést značné administrativní obstrukce, proto se nedoporučuje dodávku tepla z centrálního zdroje zcela zrušit, ale přípojku zachovat a sjednat nižší dodávky, které mohou sloužit jako rezerva pro pokrytí extrémních tepelných ztrát.

Elektrická tepelná čerpadla

Elektrická tepelná čerpadla se instalují v zapojení s elektrokotlem, který pokrývá špičky v tepelných ztrátách při nejnižších teplotách. Vzhledem k velikosti pozemků kolem panelových
domů a také nákladnosti při budování zemních kolektorů je reálnější použití tepelných čerpadel vzduch-voda.

Tepelná čerpadla se mohou umístit na střechu objektu, kde je nutné počítat s tím, že jejich kompresory produkují hluk, který může působit rušivě na okolní objekty. Další možností umístění tepelných čerpadel je například na předzahrádku panelového domu do opláštění nebo do technické místnosti, pokud je v dostatečné velikosti v objektu k dispozici. Při instalaci kaskády tepelných čerpadel je obvykle třeba navýšit příkon elektrické přípojky, což může hrát hlavní roli v rozhodování, zda použít tuto alternativu.

Tato čerpadla mají poměrně velký topný faktor kolem průměrné roční hodnoty 2,7. Pokud například nelze dostatečně navýšit výkon elektrické přípojky, lze jako alternativu k elektrickým tepelným čerpadlům uvažovat plynová tepelná čerpadla vzduch-voda v zapojení s kondenzačními plynovými kotli.

Plynová tepelná čerpadla

V případě plynových tepelných čerpadel je však nutná dostatečná přípojka zemního plynu. Tato soustava tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů se většinou umisťuje na střechu na nosný rošt nebo do technického podlaží, kde je ovšem třeba řešit odtah spalin a přívod venkovního vzduchu. Oproti klasickým tepelným čerpadlům s kompresorem poháněným elektrickým proudem mají plynová tepelná čerpadla nižší topný faktor, a to pouze 1,2 až 1,4. Tento rozdíl je ale dorovnán rozdílem ceny plynu a elektrické energie.

Ve výsledku je tak při volbě obou typů tepelných čerpadel dosaženo v horizontu 40 let velmi podobné finanční úspory, a to 3 000 až 5 000 Kč/m2 podlahové plochy bytů pro nezateplený objekt v oblastech s nižší cenou tepla (450 Kč/GJ) a 15 000 až 27 000 Kč/m2 podlahové plochy bytů při vyšší ceně tepla (1 000 Kč/GJ), přičemž investice do obou zdrojů je srovnatelná (700 až 1 400 Kč/m2 podlahové lochy bytů).

Kondenzační plynové kotle

Pokud je možné do panelového domu přivést dostatečnou přípojku zemního plynu, je možné jako zdroj tepla v panelovém domě zvolit kotelnu s kaskádou kondenzačních kotlů na zemní plyn.

V porovnání s tepelnými čerpadly je tento zdroj z hlediska investice levnějším řešením (300 až 1000 Kč/m2 podlahové plochy bytů), ovšem přinese menší úsporu financí v porovnání s tepelnými čerpadly, a to přibližně 1 500 Kč/m2 podlahové plochy bytů při nižší ceně tepla a 13 000–25 000 Kč/m2 podlahové plochy bytů při vyšší ceně tepla pro nezateplený objekt.

Než vyměníme zdroj tepla

Před výměnou zdroje je v každém případě doporučeno nejdříve provést zateplení a co nejvíce snížit tepelnou ztrátu objektu a poté přesně nadimenzovat zdroj tepla pro vytápění. Tím předejdeme zbytečnému předimenzování zdroje a s tím spojeným vyšším nákladům na jeho pořízení a provoz. Snížení tepelných ztrát zpravidla umožňuje nainstalovat nízkoteplotní systém vytápění, kde je ovšem třeba při zachování stávající otopné soustavy klást důraz na důkladnou dynamickou regulaci otopné soustavy s efektivním využíváním vnitřních a solárních zisků.

Článek vznikl jako výstup výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07 – Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz