Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Emise

Emise jsou látky, které byly vypuštěny do životního prostředí. Nejčastěji se tento pojem používá pro znečišťující příměsi vypouštěné do ovzduší a dává se do přímé souvislosti s problematikou globálního oteplování, skleníkového efektu apod. Snižování emisí a boj s globálními klimatickými změnami, mezi které kromě globálního oteplování řadíme například globální stmívání nebo kyselé deště, se dostaly mezi hlavní témata mezinárodní politiky.

K emisím patří: oxidy uhlíku, dusíku, síry; uhlovodíky – zejména methan; výfukové plyny – včetně těžkých kovů (olovo, rtuť atd.); popílek či prach. Dříve problematické freony dnes nahrazují látky vznikající nejen jako produkty chladírenského sektoru, ale např. také sloučeniny spojené s výrobou plochých televizních obrazovek.

Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách za určitou dobu, většinou za rok (mg/rok), ale může jít i o kratší časové úseky. Ve vyspělých zemích existují emisní limity, které nám vyjadřují nejvyšší přípustné množství znečišťujících látek vypouštěných ze zdroje do atmosféry.

Emise v kontaktu s prostředím - imise

Jakmile jsou už emise v kontaktu s životním prostředím, používá se pojem imise. Emise se po vypuštění do ovzduší mohou měnit v důsledku reakce s dalšími sloučeninami a prvky přítomnými v ovzduší (imise). Některé takto vzniklé látky jsou ještě škodlivější než původní emise. Množství imisí se udává v koncentračních jednotkách (mg/m3). Existuje imisní limit, který nám udává nejvyšší přípustnou koncentraci znečišťujících látek v ovzduší.

Emise a skleníkový efekt

Zvláštní pozornost mezi emisemi si získaly tzv. skleníkové plyny (sledované plyny: oxid uhličitý, methan, oxid dusný, fluorid sírový hydrogenované fluorovodíky, polyfluorovodíky). Koncentrace skleníkových plynů přímo ovlivňuje úroveň tzv. skleníkového efektu, což je proces ohřívání planety způsobený schopností atmosféry propouštět sluneční záření a zároveň pohlcovat zpětnou tepelnou energii vyzařovanou z povrchu Země.

Přestože podíl skleníkových plynů na globálním oteplování je stále předmětem diskuzí, řada vědců zastává názor, že antropogenní skleníkový efekt (skleníkový efekt související s lidskou činností) je nespornou příčinou zrychleného růstu průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů. Proto se stala produkce skleníkových plynů nežádoucí a průmyslové země se zavázaly snížit emise v tzv. Kjótském protokolu. Ten měl být nahrazen novým protokolem, jenž měl vzejít z Kodaňského summitu konaného v roce 2009. Státy se však nebyly schopné dohodnout na tom, jak budou bojovat proti klimatickým změnám. Největší spory se vedly o stupně celsia a o peníze. Kodaňská dohoda, kterou účastníci na poslední chvíli přijali, je právně nezávazný dokument.

Emise v České republice

Pro emise platí v České republice různé limity, některé z nich jsou dány tuzemskými vyhláškami a zákonnými předpisy, jiné vyplývají z mezinárodních závazků (např. Kjótský protokol). Emisní limity se týkají nejrůznějších zdrojů znečištění. Např. emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje jsou stanoveny pro tyto látky: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky (spalování dřeva a biomasy) a tuhé znečišťující látky. Emisní limity mají často finanční dopad nejen na provozovatele zdrojů znečištění, ale i veřejnost (např. otázka zdražování automobilů).

Obchodování s emisemi – emisní povolenky

Redukce emisí na území státu se díky mechanizmům schváleným Kjótským protokolem může dít pomocí obchodování s emisemi. Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje, které Evropská unie vytvořila proto, aby mohla splnit svůj závazek snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o emisích

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií