Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Ekologie

Pojem ekologie může být chápán dvěma hlavními způsoby. První a starší význam tohoto slova pochází z 19. století, kdy ho roku 1866 poprvé použil a definoval německý biolog Ernst Haeckel. Ekologie podle něj označuje vědu, která se zabývá vztahem organismů k vnějšímu prostředí, což je jak neživé okolí, tak i ostatní organismy ať už stejného nebo jiného druhu. Druhý význam slova ekologie je o něco širší a vyjadřuje celkový přístup k přírodě, je to vlastně ochrana životního či přírodního prostředí. Ekologie patří mezi základní biologické disciplíny a je vědou interdisciplinární.

Ekologické obory

Ekologické obory se dělí dle několika hledisek. Buď podle problémů, které zkoumají, nebo podle skupin organismů, jimiž se zabývají (ekologie mikroorganismů, ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie člověka). Zde se ekologové zabývají vztahy mezi těmito organismy a prostředím, v němž organismy žijí. Další skupinou ekologických oborů jsou ty, které se vydělují podle charakteru zkoumaného prostředí (ekologie lesa, moře atp.)

Do systému ekologických věd patří i další vědy, jako např. ekologie obecná, ekologie globální nebo speciální. Obecná ekologie se zabývá základními ekologickými otázkami, objasňuje přírodní zákonitosti, snaží se je třídit a objasňovat. Speciální ekologie se zabývá studiem a zkoumáním vybraných problémů rostlin, mikroorganismů a živočichů na různých ekologických úrovních.

Ekologie aplikovaná

Jedním z dalších oborů ekologie je ekologie aplikovaná. Je to obor, který se zabývá současnými problémy životního prostředí, např. znečišťováním ovzduší, půdy apod. Ekologické poznatky jsou zde aplikovány na konkrétní problémy a určitou oblast, vědecké poznatky jsou prostřednictvím aplikované ekologie převáděny z roviny teoretické do praktické.

Historie ekologie

Mnoho poznatků, z nichž ekologie čerpá, bylo definováno dříve, než samotný pojem ekologie vůbec vznikl. Důležitými postavami ve vývoji ekologie byli např. J. B. Lamarck, který definoval závislost organismů na jejich vnějším prostředí, dále již jmenovaný E. Haeckel, který pojem ekologie definoval, anebo Ch. Darwin. Ten je pro ekologii přínosem především díky významnému přírodovědeckému materiálu, který nasbíral během svých cest a také kvůli své teorii o vzniku a vývoji přírodních druhů evolucí.

Co ekologie zkoumá?

Předmětem zkoumání ekologie jsou ekosystémy a procesy, které v přírodě probíhají. Ekosystém je označení pro komplex neživého prostředí (půdy, vody, podnebí) a živočišných, mikrobiálních a rostlinných společenstev, která v něm žijí. Pro správné pochopení všech přírodních procesů, ekologie zahrnuje i velké množství dalších věd, které s ní souvisí, jako je např. fyzika, chemie nebo geologie.

Ekologie člověka

Ekologie člověka je speciální mezioborová disciplína, která využívá poznatků z věd jako je např. sociologie, psychologie, antropologie. Snaží se definovat vztah mezi člověkem a životním prostředím - určit, jak by se měl člověk v přírodě chovat, aby bylo jeho životní prostředí zachováno a zlepšováno, aby člověku umožnilo kvalitní život.

Ekologické občanské iniciativy

Ekologické občanské aktivity jsou hnutí, sdružující lidi nazývající se např. „ekologičtí aktivisté“ nebo „ekologisté“. Tito lidé se snaží chránit naši Zemi a prosazují šetrný přístup k přírodě.  Mezi nejznámější světové ekologické iniciativy patří např. Greenpeace, u nás jsou jeho obdobou hnutí Duha, Děti Země nebo Přátelé přírody. Jmenovaná hnutí prosazují ekologická řešení, která mají přispět k vytvoření a udržení zdravého životního prostředí. Pořádají různé osvětové i záchranné akce, a snaží se působit v základních oblastech života člověka – např. počínání v otázce odpadů, energetiky, zemědělství, dopravy, těžby nerostných surovin a dalších.

Ekologická hnutí propagují přirozeně šetrný přístup člověka k životnímu prostředí a zároveň zdravé a čisté životní prostředí pro náš spokojený život. Mezi základní a nejjednodušší ekologické návyky, které si může osvojit každý z nás, patří např. hygiena bez zbytečného plýtvání vodou  nebo třídění domovního odpadu. Každý z nás může takovýmto počínáním a svým osobním zodpovědnějším přístupem přispět k udržení a podpoře kvalitního životného prostředí.

Další informace o ekologii


Nazeleno.cz - vše o úsporách energií