Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je takový způsob hospodaření, který bere ohledy na přirozené koloběhy v přírodě a díky tomu produkuje kvalitní a zdravé produkty, tzv. biopotraviny. Tento typ zemědělství přistupuje k přírodě šetrně, snaží se ji efektivně využívat, ale neničit.  Ekologické zemědělství respektuje přírodní koloběhy a zákonitosti, proto se v něm nepoužívají umělá hnojiva, chemické postřiky, hormony nebo umělé látky. 

Ekologické zemědělství  vychází z tisíciletých zkušeností našich předků, díky čemuž nám umožňuje vypěstovat kvalitní a hodnotné potraviny. Prioritou ekologického hospodaření je kvalita produktů, nikoli jejich kvantita. Mezi priority ekologického zemědělství patří etický přístup k chovaným zvířatům, ochrana životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ale i ochrana zdraví obyvatelstva či udržení zaměstnanosti v zemědělství. Od roku 1994 je ekologické zemědělství součástí politiky Evropské unie.

Přístup k půdě v ekologickém zemědělství

Mezi základní přístupy v ekologickém zemědělství patří zachování zdravé a kvalitní půdy. Zlepšování úrodnosti půdy se provádí pomocí přirozených postupů, jako je organické nebo zelené hnojení, a prostřednictvím pestrých osevních postupů. Za důležité se v ekologickém zemědělství považuje i střídání plodin, díky němuž se vytváří mnohotvárnost kulturní krajiny a biologická rovnováha. Rostliny jsou díky tomu schopny bránit se škůdcům a chorobám i bez chemického ošetřování.

Boj proti plevelům se v ekologickém zemědělství uskutečňuje pomocí moderních technologií především mechanickou cestou. Ekologičtí zemědělci nepoužívají umělá hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, geneticky modifikované organismy GMO nebo růstové regulátory.

Přístup ke zvířatům v ekologickém zemědělství

Ekologické zemědělství se snaží chovaným zvířatům zajistit možnost žít tak, jak je jim od přírody vrozené. V tomto přístupu jsou vyloučeny masové chlévy, protože zvířata musí mít možnost volného pobytu mimo ustájení a navíc je zde předepsána minimální rozloha pastvin na jeden kus. Zvířata chována na ekologických farmách jsou z větší části krmena vlastní ekologickou produkcí, případná dokupovaná krmiva musí být z certifikovaných ploch. Zakázána je zde genová manipulace, přenos embryí nebo používání hormonů.

Cílem ekologického zemědělství je využívat místní zdroje a pracovat v uzavřeném koloběhu látek v přírodě: zdravá půda – zdravé rostliny – zdravé potraviny – zdraví lidé – nenarušená krajina.

Rozvoj ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství se během posledních několika desítek let stalo uznávanou alternativou ke klasickému zemědělství. Rozloha ekologicky ošetřované půdy proto neustále roste, významně je zastoupena např. v Austrálii, Číně, Argentině či Oceánii. V Evropě tvoří ekologicky obdělávaná půda 21% z celkového množství půdy.

Ekologické zemědělství v ČR

I v České republice se ekologické zemědělství dočkalo popularity. Rozvíjet se sice začalo teprve po roce 1989, posléze ale bylo ošetřeno zákonem zákon č. 242/2000 Sb. a jeho produkty získaly název „produkt ekologického zemědělství“. Od 1. května 2004 je pak české ekologické zemědělství ošetřeno evropským nařízení Rady 2092/91 o ekologickém zemědělství, závazným pro všechny členské země. Dnem 1. 1. 2009 platí nová evropská legislativa (nařízení Rady 834/2007, prováděcí nařízení Komise 889/2008).

Co se týká výměry ploch obdělávaných ekologicky šetrným způsobem, k 31. 12. 2009 to v ČR bylo téměř 400 000 ha, což představuje podíl 9,38% z celkové výměry zemědělské půdy. Zvyšuje se míra ekologické orné půdy, vinic i ovocných sadů a byly zaregistrovány dokonce první chmelnice. Celkový počet ekologických zemědělců byl k tomuto datu již 2689. Jen za rok 2009 se počet ekofarem u nás zvýšil o 50 % a počet výrobců biopotravin již přesáhl 500.

Čeští ekologičtí zemědělci jsou podporováni především prostřednictvím Programu rozvoje venkova formou dotací. Všichni jsou povinni dodržovat relevantní legislativní pravidla, což je garantováno státem. Každý ekologický zemědělec i výrobce biopotravin musí být registrován na Ministerstvu zemědělství a podléhá pravidelným kontrolám kontrolních organizací.

Další informace o ekologickém zemědělství

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií