fbpx

Dotace na výměnu kotle: Peněz je dost, radní termín prodloužili do konce října0

Pokud bydlíte v Moravskoslezském kraji, můžete až do konce října žádat o dotaci na výměnu kotle. Starý kotel na tuhá paliva vyměníte za automatický a od státu dostanete 40 tisíc korun.

Jak vypadá odměna za život ve smogu? Třeba tak, že stát domácnostem přispěje na kotel, který je šetrnější k životnímu prostředí. 

„Zbývá rozdělit ještě zhruba dvacet milionů.“

Reklama

Pokud bydlíte v Moravskoslezském kraji, mohli jste si už od ledna 2012 požádat o dotaci na výměnu kotle. Krajští radní v úterý odsouhlasili, že termín pro podání žádostí prodlouží. „Všichni zájemci o výměnu kotle mohou o dotaci požádat do 31. října 2012,“ sdělil náměstek hejtmana Miroslav Novák. Peníze pomohou domácnostem nahradit staré, ručně plněné kotle na tuhá paliva za automatické a nízkoemisní. „K dnešnímu dni byla vyčerpána necelá polovina ze 40 milionů korun. Takže zájemci mají velmi vysokou šanci slíbených 40 tisíc korun získat.“ uvedl ve středu náměstek.

Kde o dotaci požádat

Žádosti jsou přijímány na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v úředních hodinách, tedy od 7:30 do 15:30 v úterý, čtvrtek a pátek a od 7:30 do 17:00 v pondělí a ve středu. Adresa úřadu je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA. Kontaktní osobou je Simona Šebestová na telefonním čísle 595 622 690 a e-mailu: simona.sebestova@kr-moravskoslezsky.cz.

Vytápění v domácnosti
Jaký kotel vybrat? 

  • Automatické kotle. Levné topení bez práce, jaké jsou další výhody?

  • Vytápění na chalupě: Jak mít teplo, i když v domě nikdo není

  • Co teď frčí? Nejzajímavější trendy v oblasti vytápění a ohřevu vody

  • Jak vybrat kotel na tuhá paliva

Podmínky dotace na výměnu kotle

Aby domácnost na dotace dosáhla, musí splnit podmínky určené programem. Podrobně si je můžete přečíst i na stránkách Moravskoslezského kraje.

Na jaký kotel dostanete dotaci?

Program podporuje výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové zdroje pro rodinné domy. Nový automatický nízkoemisní kotel na uhlí nebo na biomasu musí splňovat minimální účinnost podle normy ČSN EN 303-5 a emisní třídu 3 (výrobci i prodejci u kotlů většinou uvádějí informace, zda zdroje tuto normu splňují). Podmínkou také je, aby si kotel automaticky přikládal.

Jedna domácnost může o dotaci zažádat pouze jednou
Jedna domácnost může o dotaci zažádat pouze jednou. Foto: Thinkstockphotos.com

Kdo může o dotaci žádat?

O dotaci na výměnu kotle může zažádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení (rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a v němž jsou nejvýše tři samostatné byty). Žadatelem o podporu může být pouze fyzická osoba (podpora nesmí být použita za účelem podnikání).

Dotace se vztahují pouze na Moravskoslezský kraj. Nemůže o ně tedy zažádat majitel rodinného domu, který se nachází mimo tento kraj.

Kolik můžete na výměnu kotle získat? 

Podpora má formu dotace, kterou poskytuje Moravskoslezský kraj a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Jedna domácnost může na výměnu kotle získat až 60 000 korun (o dotaci je možné požádat jen jednou). Po splnění veškerých podmínek daných programem bude dotace převedena na účet žadatele do 30 dnů od nabytí účinnost smlouvy o poskytnutí podpory.

Jaké dokumenty potřebujete k žádosti?

Aby žadatel dotaci obdržel, je nutné, aby k žádosti doložil tyto dokumenty:

  • dokument z příslušného finančního úřadu, který dokazuje, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti,
  • kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, na který může být dotace zaslána,
  • aktuální výpis z Katastru nemovitostí (List vlastnictví k předmětné nemovitosti, který nebude starší než 1 měsíc),
  • originály faktur včetně dokladů o zaplacení a originály ostatních účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům (tedy nákup a instalace kotle),
  • protokol o uvedení kotle do trvalého provozu – instalaci provádí odborná firma proškolená výrobcem,
  • doklad o likvidaci (znehodnocení) stávajícího kotle včetně písemného popisu, vystaveného firmou provádějící instalaci, a fotodokumentaci znehodnoceného stávajícího kotle.

Aby vám byla dotace přiznána, musíte také úředníkům umožnit kontrolu instalace nového kotle (před poskytnutím podpory).

Co vše je možné do dotace zahrnout?

Uznatelným nákladem (tedy nákladem, na který můžete dotaci vztáhnout) je nákup a instalace nového kotle, jenž musí splňovat normu ČSN EN 303-5 a emisní třídu 3.

Vyplývají z dotace nějaké další závazky?

Pokud dotaci na kotel obdržíte, zavazujete se ve smlouvě o přiznání dotace k tomu, že kotel budete řádně provozovat a udržovat po dobu 15 let nebo ho v případě poškození či zcizení nahradíte bez nároku na dotaci za zdroj se stejnými či lepšími ekologickými parametry.

Jestliže se rozhodnete dům během stanovených 15 let prodat či darovat, musíte zajistit, aby nový majitel provozoval, nezcizil a udržoval nový kotel podpořený z dotačního programu po dobu 15 let nebo jej mohl vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.

Kromě toho se zavazujete, že po dobu 15 let umožníte poskytovateli podpory (tj. úředníkům kraje nebo SFŽP) kontrolu provozu nového kotle.

Po získání dotace musíte kotel provozovat a udržovat po dobu 15 let
Po získání dotace musíte kotel provozovat a udržovat po dobu 15 let. Foto: Thinkstockphotos.com

Do kdy je možné o dotace žádat?

Do konce října 2012.

Proč zrovna v Moravskoslezském kraji? 

Dotace na výměnu kotlů v domácnostech jsou motivovány znečištěným ovzduším v kraji, na kterém se podílí také spalování uhlí (především nekvalitního hnědého) v domácích topeništích. Jedná se o malé domácí zdroje s výkonem do 50 kW. K 24. červenci 2012 si ve druhé výzvě podalo žádost 482 lidí. „Zájem splnil mé očekávání. Od začátku programu jsme přijali téměř tisíc žádostí. Tento počet více než dvojnásobně převyšuje průměrný roční prodej nízkoemisních kotlů v kraji,“ řekl náměstek Novák. Podle něj si v první fázi přišli o dotaci požádat ti, kteří nutně potřebovali výměnu kotle a plánovali ji. Ve druhé výzvě ti, kteří v první neuspěli. A nyní docházejí ti, které program skutečně motivuje k odpovědnějšímu chování. 

„Všichni, kdo provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva je budou muset stejně vyměnit, protože jejich kotel již emisně nebude vyhovovat předpisům. Právě nyní mají jedinečnou příležitost pořídit kotel levněji a získat čtyřicet tisíc,“ dodal náměstek. 

Autor: Redakce Nazeleno.cz