fbpx

Dotace na obnovitelné zdroje energie – kde a kolik?0

Proč dotace? Největší problém - byrokracie

Uvažujete o instalaci solárních panelů, fotovoltaické elektrárny nebo u rodinného domku plánujete tepelné čerpadlo a zhrozili jste se finanční náročnosti? Nevyhazujte myšlenku do koše, možná vám pomůžou státní dotace. Jaké typy můžete využít, co k nim potřebujete a v jakých výších se pohybují? Poradíme vám v článku.

Dotace jsou nedokonalou a kontroverzní metodu, jak něco žádoucího podporovat. Dotace téměř vždy vedou k deformaci trhu a k neoptimální alokaci zdrojů; jednoduše řečeno, peníze, které máme k dispozici by se daly využít lépe. Příkladem toho, jaké potíže dotace způsobují, je například evropská zemědělská politika nebo nedávný krach katarského kola WTO. Také dotace na využití biopaliv pro dopravu vyvolaly v nedávné době mnoho kritiky.

„Dotace mohou být nepříjemné i pro jejich příjemce, protože je s nimi spojeno mnoho úřadování. Při nesplnění podmínek navíc musíte dotaci vrátit.“

Reklama

Rozdělování dotací dává do rukou úředníků poměrně velkou moc a často podporuje korupci. Dotace mohou být nepříjemné i pro jejich příjemce, zpravidla je s nimi spojeno mnoho úřadování, a pokud dotaci využijeme v rozporu s pravidly, musíme ji vrátit (navíc často s citelným postihem).

Bylo by nepochybně lepší, kdyby se dotace nemusely používat, je ale třeba si uvědomit, že v mnoha případech stát prostě nemá v rukou jinou použitelnou metodu, jak něco žádoucího a perspektivního podpořit. Vypadá to, že se s nimi proto musíme smířit a snažit se využít jejich výhody a eliminovat nevýhody. Dotace mají celou řadu forem, je možné dotovat přímo občana tj. třeba mu přispět  na nákup zařízení. Dotaci lze také poskytnout výrobci a tím mu umožnit snížit cenu.

U zařízení na výrobu elektřiny (fotovoltaika, větrné elektrárny apod.) jsou dotace nepřímé (pomocí zvýšené výkupní ceny elektřiny). V tomto článku se budu zabývat pouze dotacemi zaměřenými na podporu využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie, které jsou určeny pro fyzické osoby.

Příklad byrokratického boje – přehled potřebných dokumentů pro žádost o dotaci na solární kolektory

1. Odborný posudek (dle osnovy uvedené v příloze č. II.4).
2. Fakturu za odborný posudek (originál nebo ověřená kopie), doklad o zaplacení.
3. Fakturaci (úhradu nákladů dle rozpočtu) – potvrzení  zaplacení předmětu realizace (originály nebo
ověřené kopie faktur a doklady o jejich úhradách) a dodací list s položkovým rozpočtem potvrzený žadatelem a zhotovitelem.
4. Tři různé fotografie dokládající realizaci zařízení, z toho 1 foto objektu, ve kterém je zařízení
instalováno.
5. Doklad dle platné legislativy, že podporované zařízení smí být uvedeno na trh v ČR (certifikát,
protokol o zkoušce typu, resp. prohlášení o shodě apod.).
6. Dokumentaci – zákres zapojení, popř. zákres umístění obnovitelného zdroje, pokud toto není zřejmé z fotodokumentace
7. Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu a u novostaveb vyjádření stavebního úřadu dle zákona , je-li předmět vyjádření stavebního úřadu dle zákona 183/2007 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např.kolaudační rozhodnutí).
8.  Aktuální výpis z katastru nemovitostí objektu, ve kterém byl obnovitelný zdroj instalován – kopie

Kompletní formulář najdete na stránkách SFŽP.

Důvody pro zavedení dotací

Proč se v této oblasti objevují dotace? Tím hlavním důvodem je neschopnost většiny obnovitelných zdrojů konkurovat na trhu fosilním palivům nebo elektřině. V mnoha případech  je tato neschopnost konkurence dána vysokou cenou potřebného zařízení. Například solární kolektory pro ohřev vody sice využívají energii, která je zdarma, nicméně jejich pořizovací náklady jsou vysoké, doba návratnosti příliš dlouhá a lidé nejsou ochotni do jejich pořízení investovat.

Pokud stát z nějakého důvodu chce, aby se tyto zdroje hojněji využívaly (třeba proto, aby se snížilo množství vypouštěného CO2 nebo závislost na dovozu), pak musí jejich pořízení  zvýhodnit. Toto zvýhodnění zpravidla je (nebo by mělo být) dočasné. Je známo, že cena výrobků klesá s tím, jak roste produkce. Pokud tedy pomocí dotace zajistíme, že si dostatečný počet lidí solární kolektory zakoupí, pak je možné, že časem jejich ceny klesnou na úroveň při které bude tento zdroj energie konkurenceschopný a dotace se stanou zbytečnými. Dotace tedy poslouží k nastartování nějakého žádoucího procesu.


Výkupní cena energie je nejvyšší u fotovoltaických článků, jejich výkon ale není v malých rozměrech vysoký

Dalším důvodem může být snaha o snížení škodlivých emisí. V nedávné minulosti se podporovala plynofikace obcí a dnes je stále ještě možné dostat dotaci na pořízení tepelného čerpadla jako náhrady kotle na uhlí. Takováto náhrada sice z hlediska spotřeby primární energie nepřináší žádnou výraznou úsporu, efekt na snížení lokálního znečištění je ale zpravidla výrazný. V tomto případě si vlastně pomocí dotace „kupujeme“ čistý vzduch.

Solární energie krok za krokem

Autor: Redakce Nazeleno.cz