fbpx

Zelená úsporám: Jak získat dotaci na zateplení paneláku?0

O dotaci na zateplení mohou z programu Zelená úsporám nově žádat také majitelé panelových domů. Pro panelové domy jsou však stanoveny přísnější podmínky. Kolik energie musíte zateplením uspořit, abyste na dotaci dosáhli? Jaká je výše dotace?

Program Zelená úsporám, jehož cílem je poskytnout dotace na zateplení a alternativní zdroje energie běžným občanům, odstartoval v dubnu tohoto roku. Zelená úsporám počítala původně pouze s dotacemi na rodinné a bytové domy nepanelového typu. Přitom je známo, že některé starší panelové domy jsou energeticky velmi náročné a jejich zateplení je nezbytné. Od 1. září 2009 se proto dotační program Zelená úsporám otevřel i pro panelové domy.

„Majitelé panelových domů mohou žádat pouze o dotaci na celkové zateplení a oproti původnímu stavu musí zateplením uspořit 40 % energie.“

Reklama

To umožnila dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP), které spravuje program Zelená úsporám Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), pod jehož kompetenci spadá program Nový panel, jehož cílem je usnadnit financování oprav a modernizace panelových domů prostřednictvím zvýhodněných úvěrů.

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

   – Jak na zateplení panelového domu?

Z programu Zelená úsporám budou poskytovány dotace na zateplení panelových domů a program Nový panel má pomoci realizovat ostatní rekonstrukce jako je například výměna výtahu nebo elektrických rozvodů. Majitelé panelových domů mohou získat příspěvek na Úsporu energie na vytápění (oblast A – zateplení) a na Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody (oblast C).

Panelové domy musí být zatepleny komplexně

Pro panelové domy však program Zelená úsporám připravil přísnější podmínky. Majitelé panelových domů mohou žádat pouze o podporu na celkové zateplení a jsou tedy vyloučeni z možnosti realizovat pouze částečné zateplení, tak jako majitelé bytových domů nepanelového typu nebo vlastníci rodinných domků.

Nově mohou o dotace na zateplení z programu Zelená úsporám žádat také majitelé panelových domů
Nově mohou o dotace na zateplení z programu Zelená úsporám žádat také majitelé panelových domů

Majitele panelových bytových domů proto budou zajímat pouze podmínky programu Zelená úsporám označované jako A1 Kompletní zateplení obálky budovy, vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu. Pro tuto oblast jsou stanoveny dvě hlavní podmínky: dosažení požadované roční měrné potřeby domu (tzn. kolik tepla dům po zateplení spotřebuje) a celkové snížení potřeby energie na vytápění oproti původnímu stavu (udávané v procentech). Platí přitom, že čím větší tepelné úspory dosáhnete, tím větší dotaci získáte.

Kolik tepla musí paneláky zateplením uspořit?

Podaří-li se vám po celkovém zateplení panelového domu dosáhnout roční měrné potřeby tepla do 55 kWh na m2, máte nárok na příspěvek 1 050 Kč na jeden metr čtvereční plochy. V případě, že se vám podaří potřebu tepla snížit na 30 kWh na m2, bude dotace na jeden metr čtvereční plochy vyšší – 1 500 Kč. Druhou podmínkou je, že celkově musíte dosáhnout 40% úspory tepla oproti původnímu stavu!

Dosáhnout programem požadovaných hodnot u rodinných domů se v některých případech ukázalo jako problematické (a proto byly podmínky zmírněny). Paneláky by však s dosažením požadovaných úspor neměly mít takový problém. Panelový dům má jednoduchou a málo členitou fasádu a vzhledem ke svému objemu malý povrch. To jsou základní předpoklady pro to, aby se stal po zateplení energeticky nenáročnou stavbou.

Panelové domy dosahují po zateplení nejčastěji úspory mezi 35 – 55 %. Na základě orientačního výpočtu provedeného společností Energy Consulting na žádost Společenství vlastníku jednoho velkého paneláku bylo zjištěno, že výměnou oken za 9 milionů Kč by bylo dosaženo jak 40% tepelné úspory, tak potřeby tepla 55 kWh/m2. Maximální výše dotace (1 050 Kč/m2) by dělala přes 15 milionů Kč.  K tomuto příkladu je ale potřeba dodat, že uvažovaný panelový dům má již zatepleny obvodové konstrukce i střechu a uvažovaná okna jsou nadstandardní.

Panelový dům dosahuje po zateplení nejčastěji 35 - 55% tepelné úspory
Panelový dům dosahuje po zateplení nejčastěji 35 – 55% tepelné úspory

Dotace na projekt a výpočet tepelné spotřeby

K žádosti o dotaci pro panelové domy je potřeba opatřit si výpočet měrné potřeby tepla a projektovou dokumentaci. Roční měrná potřeba tepla je klíčovým pojmem. Podle tohoto údaje se totiž udělování dotací řídí. Roční měrná potřeba tepla označuje skutečné množství tepla, které z domu uniká. Dodavatele a výrobky, které budou pro zateplení panelového domu použity je nutné vybírat ze Seznamu dodavatelů, resp. ze Seznamu výrobků a technologií.

Výpočty musí být doloženy autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané autorizované osoby podle zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií).

Dobrou zprávou je, že díky novým podmínkám programu Zelená úsporám je možné zažádat také o dotaci na vypracování projektové dokumentace a na výpočet roční měrné potřeby tepla. Dotace na výpočet měrné potřeby tepla činí v případě zateplování panelového domu 15 000 Kč na jednu bytovou jednotku a v případě vypracování projektu 2 000 Kč na bytovou jednotku. Tato podpora bude vyplácena do 31. března 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů Kč.

Splněny musí být i podmínky programu Nový panel

Splnění podmínek programu Zelená úsporám však není pro přiznání dotace dostačující. Dotace z programu Zelená úsporám bude žadatelům přiznána, pokud budou splněny také požadavky stanovené v programu Nový  panel. Konkrétně to znamená, že musí být realizovány opatření stanovená v části A programu Nový panel. Konkrétně se jedná o tyto úpravy:

  • Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
  • Sanace statických poruch nosné konstrukce
  • Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
  • Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
  • Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
  • Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. Vyregulování otopné soustavy
  • Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu

Důležité je upozornit na to, že dotace z programu Zelená úsporám a z programu Nový panel lze kombinovat! Splnění podmínek stanovených v programu Nový panel bude posuzovat MMR, které program Panel spravuje.

Co je potřeba doložit k žádosti

K žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám musí být předloženy kromě zmiňované projektové dokumentace výpočtu měrné roční potřeby tepla také krycí listy (formuláře vyplněné technikem nebo projektantem obsahující technické detaily), doklad totožnosti a list prokazující vlastnictví nemovitosti.

Majitelé panelových domů si musí také opatřit stanovisko poradenských a informačních středisek, která ověří splnění podmínek stanovených v programu Nový panel. Důvodem je zajištění kontinuity tohoto programu a dodržení zásad bytové politiky ČR. Seznam poradenských středisek, kde je možné o stanovisko zažádat najdete zde.

Paneláky dostanou dotace i na obnovitelné zdroje

Majitelé panelových domů mají možnost žádat také o dotaci na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody (tzv. oblast C). V této oblasti je podporována výměna neekologických zdrojů vytápění (například kotel na uhlí) za nízkoemisní zdroje (například kotle na biomasu, tepelná čerpadla).

Podmínkou je (podobně jako ve všech ostatních případech) zařazení použitého zařízení ( tepelného čerpadla, kotle) v oficiálním Seznamu výrobků. Všechna zařízení musí splňovat poměrně přísné limity pro únik škodlivin či účinnost. Dotace se vztahují na pořízení nového kotle i výměnu starého neekologického zdroje. Výše podpory se liší podle výkonu a specifikací daného vytápěcího zařízení. Například solární systém na ohřev vody a přitápění je dražší než solární systém, který zvládá jen ohřev vody.

Majitelé panelových domů mohou požádat také o dotace na obvnovitelné zdroje energie
Majitelé panelových domů mohou požádat také o dotace na obvnovitelné zdroje energie

Speciální podmínky platí i pro výměny starých neekologických zdrojů. O dotaci bohužel nemůžete požádat v případě, že jste napojeni na centrální rozvod zemního plynu nebo tepla, což je případ většiny panelových domů.

Pokud žádáte o dotaci, je nutné sepsat čestné prohlášení o likvidaci starého kotle. Poté se musíte zavázat, že budete používat pouze kvalitní palivo splňující normy a že nové zařízení budete používat alespoň 15 let. Vyvstává otázka, jak je to s touto časovou podmínkou po skončení životnosti zařízení či v případě jeho závažné poruchy. Ani sami úředníci zatím nepodali jasnou a jednotnou odpověď. Teoreticky jste povinni koupit stejné nebo lepší zařízení.

C.1 – Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinuza nízkoemisní zdroj na biomasu

C.2 – Instalace nízkoemisního zdroje vytápění do novostaveb
 
 
 
25 000 Kč / byt. jednotka
C.1 – Výměna neekologického zdroje vytápění
na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinu
za tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda
C.2 – Instalace tepelného čerpadla země-voda, voda-voda do novostaveb
 
 
 
20 000 Kč / byt. jednotka

C.1 – Výměna neekologického zdroje vytápění
na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinu
za tepelné čerpadlo vzduch-voda

C.2 – Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb

 
 
 
15 000 Kč / byt. jednotka

Zdroj: www.zelenausporam.cz

Žádost o dotaci z programu Zelená úsporám není zrovna nejjednodušší záležitostí. V případě zateplování panelových domů je navíc potřeba dodržet také podmínky stanovené v programu Nový panel. Pokud ale o rekonstrukci a zateplení panelového domu společně s ostatními vlastníky uvažujete, byla by škoda o dotaci nezažádat. Na spoustu otázek k programu Zelená úsporám najdete odpověď v článcích na Nazeleno.cz.

Zelená úsporám – další užitečné odkazy

Infolinka Zelená úsporám
Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na dotazy@zelenausporam.cz

Autor: Jana Poncarová