fbpx

České předsednictví má také ekologické priority0

Kromě základního motta „Evropa bez bariér“ a poněkud podivné aféry o „slazení Evropy“ má Česká republika pro předsedání EU připraveny také své ekologické priority. Ty představil novinářům minulý týden sám ministr životního prostředí Martin Bursík. Při šestiměsíčním předsedání Rady ministrů a Evropské rady chtějí čeští představitelé připravit společnou pozici EU pro jednání o klimatických změnách, ale v plánu je i pokrok v oblasti legislativního balíčku Evropské komise o biodiverzitě nebo projekt Wilderness zaměřený na podporu diskuse o ochraně primárních, přírodních a přírodě blízkých oblastí.

Ekologické priority českého předsednictví EU představil ministr Martin Bursík

Reklama

Více informací přináší tisková zpráva nebo powerpointová prezentace v angličtině.

Tisková zpráva

Ochrana klimatu

V oblasti ochrany klimatu povede předsednictví přípravná jednání k dosažení celosvětové dohody o nastavení závazků snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012, a to v souladu se závazkem EU k udržení maximálního růstu průměrné globální teploty do 2°C do roku 2050. Schválení klimaticko-energetického balíčku dává EU dobrou výchozí pozici pro tato jednání. Předsednictví bude jednat o nastavení závazků po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu po roce 2012. Půjde zejména o jednání s USA a dalšími významnými producenty skleníkových plynů (např. Ruskem, Brazílií, Čínou a Indií) a o jejich zapojení do mezinárodního systému ochrany klimatu.

Předsednictví v tomto naváže na jednání po konferencích smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) na Bali (2007) a v Poznani (2008). Předsednictví bude zastupovat EU při jednání UNFCCC a připravovat společnou pozici EU pro jednání v rámci dalších dalších mezinárodních fór, především pro konferenci v Kodani v prosinci 2009. V souladu se závazky Evropské rady z června 2008 bude na jarní Evropské radě 2009 projednán mechanismus financování boje proti změně klimatu. V průběhu předsednictví bude rovněž zahájeno projednávání Sdělení o adaptacích na změnu klimatu. Předsednictví podporuje zavádění takových adaptačních opatření, která berou na zřetel i další aspekty, jako jsou např. ochrana biologické rozmanitosti a půdy. Zmíněná problematika by se měla stát jedním z témat neformální Rady ministrů pro životní prostředí v červnu 2009.

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí

V rámci ochrany lidského zdraví a životního prostředí zaměří předsednictví pozornost na následující agendu: posun v projednávání návrhu směrnice o průmyslových emisích; dokončení projednání revize návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu; zahájení projednávání návrhu revize směrnice o národních emisních stropech, bude-li tato předložena Komisí; zahájení projednávání návrhů směrnic revidujících oblast nakládání s elektroodpady. Předsednictví bude rovněž diskutovat problematiku nakládání s bioodpady v návaznosti na veřejněnou Zelenou knihu Komise. České předsednictví bude také koordinovat řadu významných mezinárodních zasedání a aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví a zastupovat na nich EU, např. jednání o snižování výroby a spotřeby rtuti na 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v únoru 2009 v Nairobi.

Logo of Czech presidency of EU

Udržitelná spotřeba a výroba

S ochranou životního prostředí i změnou klimatu souvisí otázka udržitelné spotřeby a výroby. Předsednictví podpoří ty iniciativy, které si kladou za cíl informovanost občanů členských států EU. Jedná se především o označování organizací uplatňujících environmentální přístupy (revize stávajícího nařízení k programu na zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí – EMAS) a podporu prosazování systému ekologického označování výrobků. Zde se předsednictví pokusí o dosažení dohody v prvním čtení s Evropským parlamentem. Předsednictví se bude dále věnovat reportování informací v rámci EU a systému jejich předávání. K této tématice uspořádá mezinárodní konferenci „Towards eEnvironment“.České předsednictví vynaloží maximální úsilí, aby na 17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v květnu 2009 v New Yorku byla přijata účinná politická rozhodnutí k integrovanému prosazování udržitelného rozvoje v takových důležitých oblastech, jako jsou zemědělství, rozvoj venkova, ochrana půdy, boj s desertifikací a suchem, a to i v souvislosti s krizí na finančních trzích.

Ochrana biologické rozmanitosti

S ohledem na vzájemnou provázanost ochrany biologické rozmanitosti se změnou klimatu a ochranou půdy se předsednictví zaměří na balíček Komise k biodiverzitě, především na sdělení o invazních druzích. České předsednictví se zároveň pokusí výrazně pokročit v projednávání návrhu nařízení o zákazu obchodování s výrobky z tuleňů. K ochraně biodiverzity chce předsednictví přispět konferencí „Conference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas“, kterou ve spolupráci s Komisí uspořádá v Praze. Prostřednictvím této konference bude odstartován projekt Wilderness zaměřený na podporu diskuse o ochraně primárních, přírodních a přírodě blízkých oblastí. Předsednictví se dále hodlá věnovat projednávání návrhu směrnice o ochraně půdy, kde chce navázat na kroky francouzského předsednictví.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz