fbpx

Cena vody – jaký je vývoj a co v ní všechno platíme?0

Za vodu platíme vodné a stočné. Co to znamená a jaké další složky může cena mít? Kolik stojí vodné a stočné letos?

Cena vody je podřízena obecně závazným pravidlům, které musejí dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. Její výši lze měnit jen prostřednictvím pevně daných předpisů stanovených Ministerstvem financí. Vodné i stočné tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z Cenového výměru Ministerstva financí, který je upravován vždy k 1. lednu pro následující kalendářní rok. Cena vodného a stočného je většinou stanovována jednou za rok a platí pro všechny odběratele v daném regionu.

Co to je vodné a stočné?

Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má provozovatel vodovodu.

Reklama

Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné má provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou činí necelou polovinu z celkové ceny vody.

Vodárny si připočítávají náklady a zisk:

Při stanovení nové ceny si vodárny k vodnému a stočnému započítávají také oprávněné nákladypřiměřený zisk. Oprávněnost nákladů určuje Cenový výměr Ministerstva financí. Ten říká, které náklady mohou být započítány do kalkulace (např. obnova vodovodů a kanalizací, odpisy vodohospodářského majetku, nákup surové vody z povrchových zdrojů, opravy a provozní náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury či poplatky za užívání podzemních zdrojů nebo poplatky za vypouštění odpadních vod). Z těchto položek vychází více než 40 % celkové ceny.

Přiměřený zisk zahrnutý do kalkulace vodného a stočného může meziročně růst maximálně o 5 %, jak stanovilo Ministerstvo financí s účinností od roku 2013. Marže je odvozována z nákladů, které jsou provozovateli vodárenské infrastruktury zpravidla proplaceny podle předešlého bodu.

Výše ceny vody je uvedena v platném ceníku dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách

Vodné, stočné a paušály za vodoměr

Vyúčtování za vodu je od roku 2002 stanovováno jednosložkovou nebo dvousložkovou formou. Ve většině tuzemských regionů odběratelé platí jenom za svoji spotřebu vody. Ovšem některé obce závaznou vyhláškou stanovily, že nebude účtováno jenom vodné a stočné, ale také paušální poplatky závislé na velikosti vodoměru.

Za vodu v Česku zaplatíte průměrně něco málo přes 80 Kč/m3. Ceny vody se však v jednotlivých obcí a městech liší. (Foto: Sxc.hu)

Jednosložková forma:

Cena závisí jenom na spotřebě, je tedy pohyblivá. Množství odebrané vody vynásobíme cenu vodného, množství vypuštěné odpadní vody vynásobíme cenou stočného, a v součtu dostaneme konečné vyúčtování (samozřejmě musíme vždycky započítat DPH ve výši 15 %).

Dvousložková forma:

K pohyblivé ceně, která záleží na množství odebrané a vypuštěné vody, musíme připočíst ještě pevný paušální poplatek za připojení k vodovodní síti. Tato druhá, fixní složka vyúčtování je dána velikostí používaného vodoměru. Podle vyhlášky z roku 2001 pevná složka vodného a stočného pro běžnou domácnost nesmí překročit jednosložkovou cenu za 30 m3. Například pokud za přivedení 30 m3 vody zaplatíte 900 Kč, fixní složka vodného nesmí přesáhnout 900 Kč.

Kolik tedy voda stojí?

Původně dotoval cenu vody plošně stát, ale to bylo roku 1994 zrušeno. Vodné a stočné zůstávaly řadu let stejné, přestože provozní náklady stále rostly. Po zrušení dotací ze strany státu došlo ke skokovému zdražení. Vodovodní a kanalizační soustava stále není dostatečně modernizovaná, kvůli novým chemikáliím jsou navíc nutné investice do čističek, tudíž vodné i stočné pravděpodobně dále poroste. Platby za vodu však v rodinném rozpočtu nadále tvoří v průměru kolem 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií. Konečná cena vody je v každé oblasti odlišná a závisí na stavu kanalizací, vodovodů, na množství spotřebované vody, ale také na její dostupnosti. Průměrná cena vody je v současnosti 81,04 Kč/m3. Více o cenách vody v jednotlivých městech a obcích se dozvíte na našem partnerském portálu Cenyenergie.cz.

Autor: Redakce Nazeleno.cz