fbpx

Třídění odpadu: Kam s bioodpadem, bateriemi nebo nápojovými kartony?0

Třídíte doma odpad? Nejste si jisti, jaké druhy odpadu patří do barevných kontejnerů? Jaký odpad raději odvést do sběrného dvora? Kolik vytříděného odpadu je skutečně recyklováno a kolik skončí na skládce? + PRŮVODCE TŘÍDĚNÍM ODPADU

Podle statistik Ministerstva životního prostředí jsou obyvatelé České republiky v třídění a následné recyklaci odpadu značně pozadu za mnohými státy Evropské unie. Zatímco se u nás vytřídí něco přes 20 % komunálního odpadu, v Německu, Rakousku, Belgii či Nizozemí je to více než 50 %. Zbylé tři čtvrtiny odpadu, které české domácnosti vyprodukují, skončí buď ve spalovnách, nebo na skládkách. Především ukládání odpadků na skládky je odborníky hodnoceno velmi negativně. V minulých letech takto končila více než polovina celkového objemu odpadů. To by se však mělo změnit. Podle plánů Ministerstva životního prostředí by do roku 2020 mělo být na skládky ukládáno maximálně 25 % odpadu.

„Plasty, papír nebo sklo české domácnosti třídí; bioodpad, který tvoří téměř polovinu veškerého odpadu, u nás běžně tříděn není.“

Reklama

Loni se v našich obcích vyprodukovalo 3,6 milionu tun odpadu; na každého z nás tedy připadá průměrně 305 kilogramů odpadu; z toho je pouze 70 kilogramů recyklováno. Dobrou zprávou je, že míra recyklace u nás neustále stoupá a pro stále větší počet domácností se třídění stává samozřejmostí. V třídění papíru, skla a plastů se dokonce vyrovnáme mnohým státům EU. Problémem však stále zůstává třídění ostatních odpadů.

Odpady na Nazeleno.cz

   – Je bioodpad problém nebo příležitost?

   – Nový zákon o odpadech: 1000 Kč za popelnici

   – Jak jsme na tom s tříděním odpadu?

   – Kolik energie vyrobíme v ČR z odpadů?

   – Život bez plastů? Několik tipů jak na to

Bioodpad se u nás stále netřídí

Podívejme se, jaké je procentuální zastoupení jednotlivých složek odpadu průměrné české domácnosti: zhruba 15 % tvoří papír, něco přes 10 % plast, sklo představuje necelých 10 %, bioodpad tvoří podle odhadů téměř 50 % a zbytek připadá na směsný odpad, nebezpečné a velkoobjemové odpady aj. Pokud budeme správně postupovat, může každý z nás ročně vytřídit až 45 kg papíru, 30 kg plastů a 20 kg skla. A to rozhodně není zanedbatelné!

Avšak bioodpad, ačkoli tvoří téměř polovinu veškerého odpadu domácnosti, u nás stále běžně tříděn není. Pokud nemáme zahrádku s vlastním kompostérem, málokde se nám naskytne možnost odnést tento odpad do speciálních obecních kontejnerů. Nejen nedostatečné třídění bioodpadu, ale i zaostávající recyklace starých elektronických přístrojů, spotřebičů a nebezpečných odpadů jsou důvodem, proč Češi ve srovnání s Němci nebo Rakušany dosahují tak slabých výsledků. Často netušíme, jak se ekologicky zbavit staré lednice nebo pračky, vybitých baterií, nádob od olejů či barev apod.

Elektroniku odvezte do sběrného dvora
Elektroniku odvezte do sběrného dvora

Návrh nového zákona o odpadech

Na aktuální situaci v ČR reagovalo MŽP (exministr Bursík) návrhem nového zákona o odpadech, který předložilo na konci února k veřejné diskusi. Jeho cílem je usnadnit třídění, motivovat domácnosti k třídění a především navýšit podíl recyklovaného odpadu.

Konkrétně to znamená navýšit počet kontejnerů na třídění odpadu tak, aby byly všem snadno dostupné. Poplatek za odpad by se měl podle nového zákona o odpadech skládat ze dvou složek: pevné (maximálně 250 Kč) a pohyblivé (v závislosti na množství vytříděného odpadu, maximálně 750 Kč). Čím více bychom třídili, tím méně bychom platili. Nově by se měl třídit také bioodpad.

PRŮVODCE SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADŮ

Jak správně třídit papír, sklo a plasty?

V obcích se nejčastěji setkáme se třemi druhy barevných kontejnerů: modrým, zeleným a žlutým, do kterých vkládáme papír, sklo a plasty. Bývají označeny nálepkou, na které si můžete podrobně přečíst, jaké druhy papíru, skla či plastů a v jakém stavu do nich vhazujeme.

Modrý kontejner

Do modrého kontejneru patří papír: konkrétně noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Zelený kontejner

Do zeleného kontejneru patří sklo: konkrétně láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Na mnoha místech jsou kromě zelených také bílé nádoby na sklo. V tom případě bychom měli také třídit čiré sklo a barevné sklo zvlášť.
Do bílé nádoby patří čiré sklo.

Nepatří sem: střepy z tabulového skla. Ty vkládáme do kontejnerů na barevné sklo.

Žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru patří plasty, konkrétně PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Oranžový kontejner

V mnoha městech a ve stále větším počtu vesnic se třídí i nápojové kartony. Vkládáme je do kontejnerů označených oranžově či do pytlů speciálně k tomu určených.

Barevné kontejnery na plast, papír a sklo najdeme v každé obci. Kontejnery na bioodpad by měl zavést nový zákon o odpadech
Barevné kontejnery na plast, papír a sklo najdeme v každé obci. Kontejnery na bioodpad by měl zavést nový zákon o odpadech

Nebezpečný odpad do obyčejné popelnice nepatří!

Kromě těchto odpadů v naší domácnosti vznikají ještě další, které se také dají třídit.

Objemné odpady, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, vany, elektrotechnika, menší stavební odpad apod. můžete odvést do sběrného dvora. Bývají také přistavovány speciální kontejnery určené na tento odpad. Informujete se ve vaší obci.

Nebezpečné odpady se vozí na sběrný dvůr, kde pro ně mají speciálně upravené nádoby pro odkládání. Tyto nádoby jsou vybaveny dvojitým dnem a stěnami, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek. Pamatujte, že do obyčejné popelnice nepatří. Jedná se především o léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.

Kam ještě s nebezepeným odpadem?

  • Nepoužité či prošlé léky můžete vrátit také v lékárně.
  • Vybité baterie můžete odevzdat rovněž v elektro prodejnách nebo v těch, které je prodávají.
  • Vyjeté oleje můžete odvést i na benzínové stanice.

U starých elektrospotřebičů jsou výrobci a prodejci povinni zajistit jejich zpětný odběr, a to buď přímo na prodejně, nebo na jiném místě k tomu určeném. Informujte se ve vaší prodejně, jakým způsobem jsou odebírány. Elektrospotřebiče můžete rovněž dovést do sběrného dvora. Staré automobily patří na taková autovrakoviště, kde je ekologicky zlikvidují. Kovy patří do sběrného dvora či do sběren druhotných surovin.

V každém sběrném dvoře vám poradí, do které nádoby máte vložit odpad, se kterým jste přišli. Avšak ne všechny sběrné dvory odebírají veškeré odpady. Informace získáte buď přímo ve dvoře, nebo na vašem obecním úřadě.

Auto je možné ekologicky zlikvidovat na vybraných vrakovištích
Auto je možné ekologicky zlikvidovat na vybraných vrakovištích

Kolik za odpady platíme?

Zákon umožňuje tři způsoby zpoplatnění za svoz komunálního odpadu. Místní poplatek je vybírán ve většině obcí (přes 80%), některé mají také zvláštní poplatek podle zákona o odpadech a jiné zavedly smluvní úhrady nebo nemají žádné poplatky. Obecně platí, že ve městech zaplatíme více než na vesnicích. Maximální výše poplatku je 500 Kč na osobu za rok, avšak ve většině obcí tato částka zdaleka nepokrývá náklady spojené s tříděním a odvozem odpadů. Je proto velmi pravděpodobné, že bude navýšen. Obce si mohou účtovat poplatky také v místě, kde máte chatu či chalupu, a to i v případě, že zde nemáte trvalé bydliště. Tato částka však nebývá vysoká.

V případě, že dovezeme odpad do sběrného dvora, může být i tento zpoplatněn. V místě trvalého bydliště však většinou neplatíme nic. Za odkup kovů sběrna zaplatí vám. Prodejny elektro a domácích spotřebičů jsou povinny převzít u nich nakoupené staré přístroje zadarmo. Staré auto, které odvezeme na autovrakoviště, zpoplatněno nebývá, pokud je kompletní. Chybějí-li mu nějaké části, počítejte s poplatkem okolo 1 000 Kč. Další peníze nás však může stát odtah nepojízdného vozidla.

Autor: Redakce Nazeleno.cz