fbpx

Recyklace elektroodpadu: Občané ušetřili roční spotřebu energie 13 195 domácností0

Občané Jihomoravského kraje za pět let existence zpětného odběru elektrozařízení odevzdali k recyklaci 147 452 televizorů a 82 875 monitorů. Více odevzdali jen občané Středočeského kraje a Prahy. Díky recyklaci tohoto množství se uspořilo 34 307 MWh, 678 900 litrů ropy či 172 600 m3 vody. Snížením emisí skleníkových plynů o 9 165 tun CO2 ekv. se smazala roční produkce 4 750 osobních aut. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž vytvoření iniciovala nezisková společnost ASEKOL. Výsledek studie, která je celosvětově unikátní, jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.

Recyklace televizí a monitorů uspoří energii

Podle studie zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Díky recyklaci televize se také sníží roční produkce nebezpečných odpadů od 41 domácností, emise skleníkových plynů vyprodukované vlakem během 157 cest mezi Prahou a Ostravou a uspoří téměř 10 kg primárních surovin jako písek, vápenec, železo apod. Podobný efekt má i recyklace jednoho monitoru.

Reklama

Třídění a recyklace elektroodpadu probíhá v ČR již pět let. Za tu dobu zde byla zajištěna recyklace 1 302 222 televizí a 694 238 monitorů. Nezisková společnost ASEKOL, která zpětný odběr televizí, monitorů a dalších elektrozařízení zajišťuje, se rozhodla zjistit jeho konkrétní dopady na životní prostředí. Loni proto ASEKOL finančně podpořil analýzu LCA (Life Cycle Assessment) Marie Tiché ze společnosti MT Konzult. „Třídění a recyklace jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. Nyní jsme schopni přínos zpětného odběru vyčíslit konkrétně. Díky sběru a recyklaci elektrozařízení dochází k významnému snížení emisí skleníkových plynů, úsporám energie a surovin,“ říká jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba.

Analýza LCA zhodnotila přínos recyklace elektrozařízení

Studie LCA posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu,“ vysvětluje metodiku studie autorka Marie Tichá a dodává: „Výsledná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.“

Sběr a recyklace televizí a monitorů v ČR doposud uspořil 298 276 MWh elektřiny, což je například roční spotřeba 114 722 domácností. Využitím 7 690 tun uhlí by se parní lokomotivou pětkrát objel svět. Primární suroviny, které se díky recyklaci nemusí vytěžit, váží více než Eiffelova věž. Úspora téměř 1,5 miliardy litrů vody se rovná objemu Štrbského plesa. Snížením emisí skleníkových plynů o 79 722 tun CO2 ekv. se maže roční produkce 40 000 osobních aut. Dále se uspořilo téměř 6 milionů litrů ropy a snížila produkce nebezpečných odpadů o 301 983 tun.

Z absolutních čísel vyplývá, že nejvíce k lepšímu životnímu prostředí prostřednictvím odložení televizí a monitorů na sběrných místech přispěli občané Středočeského kraje, Prahy, Jihomoravského kraje a Moravskoslezského kraje. Pokud se však vezme v úvahu počet obyvatel krajů ČR, vychází jako nejzodpovědnější lidé žijící na Vysočině a také v Plzeňském, Královéhradeckém a Zlínském kraji. Jestliže na Vysočině se v uplynulých pěti letech televize nebo monitoru ekologicky zbavil každý čtvrtý, v Ústeckém a Karlovarském kraji každý osmý, resp. sedmý občan.

Přínos sběru a recyklace televizí a monitorů pro životní prostředí

TV
Monitory
Celkem
Počet sebraných kusů za období 2005 – 2010*
1 302 222
694 238
1 996 460
Úspora elektrická energie (MWh)
211 468
86 808
298 276
Úspora ropy (l)
3 763 422
2 117 426
5 880 848
Úspora uhlí (t)
5 704
1986
7690
Úspora primárních surovin (t)
12 671
965
13 636
Úspora vody (m3)
970 155
525 538
1 495 693
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)
188 822
113 161
301 983
Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv.)
57 298
22 424
79 722

*Počet sebraných televizí a počítačových monitorů kolektivním systémem ASEKOL od srpna 2005 do května 2010

O společnosti ASEKOL

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 3 950 městy a obcemi a 3 390 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2009 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,65 kg elektroodpadu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz