fbpx

Domácí kořenové čističky: Když chybí napojení na kanalizaci0

Pořízení domácí čističky řeší každá domácnost, která není napojena na kanalizaci. Kořenové čističky odpadních vod představují alternativu k běžným čističkám. Jak fungují? Jsou vůbec účinné? Jak kořenovou čističku vybudovat? Jaké jsou její výhody a nevýhody?

Problematika čištění odpadních vod se dotýká zejména obyvatel obcí, které nejsou napojeny na centrální čistírnu odpadních vod. Na trhu existuje celá řada domovních čistíren. Jedním typem jsou mokřadní čistírny, které vedle čistící funkce mohou i esteticky a biologicky obohatit okolí domu. V současné době jsou nejvíce rozšířeny systémy s podpovrchovým tokem, mezi které patří systémy s horizontálním průtokem, jež jsou známy pod označením kořenové čistírny odpadních vod.

Reklama

„Kořenové čistírny odpadních vod mají vysokou účinnost při odstraňování organických a nerozpuštěných látek.“

Kořenové čistírny odpadních vod využívají přirozených samočisticích pochodů, které probíhají v propustném půdním prostředí za spoluúčasti rostlin. Princip čištění je založen na schopnosti bakterií odstraňovat organické znečištění. Během průtoku odpadní vody tedy dochází k odstranění znečištění jak fyzikálními a chemickými procesy, tak i biologicky. Kořenové čistírny jsou tedy navrhovány a dimenzovány především pro odstraňování organických a nerozpuštěných látek a jako takové dosahují značné účinnosti.

Dům a zahrada na Nazeleno.cz

   –Domácí čističky odpadních vod

   – Jak vytvořit přírodní zahradu?

   – Drtiče kuchyňského odpadu

   – Bioodpad: Nevyužitá příležitost?

Pro představu, v České republice bylo v letech 1989 – 2003 zprovozněno 155 kořenových čistíren odpadních vod, čímž se řadíme mezi evropské země s největším počtem kořenových čistíren. Nalezneme zde jak obecní kořenové čistírny pro několik stovek obyvatel (největší v Osové Bítýšce pro 1 000 obyvatel), tak domovní čistírny pro méně než 10 obyvatel, které jsou nejrozšířenější. Vedle běžného čištění splaškových odpadních vod z domácností lze kořenové čistírny použít i např. pro čištění odpadních vod vzniklých při výrobě papíru nebo potravinářské výrobě.

Účinnost kořenových čistíren odpadních vod

Parametr
Přítok (mg/l)
Odtok (mg/l)
Účinnost (%)
n
N
BSK5
150
14,4
85,8
184
65
CHSKCr
333
53
76,1
109
40
Nerozpuštěné látky
165
11,9
84,8
125
44
Celkový N
56
27,6
47
37
16
NH4+ -N
27,5
18
33,4
77
31
NO3 -N
5,8
2,45
40,9
31
12
Celkový P
6,8
3,3
41,4
68
26

Účinnost kořenových čistíren v ČR. Vysvětlivky: n = počet ročních průměrů, N = počet KČOV. Průměrná účinnost vypočítaná na základě účinnosti jednotlivých čistíren. Zdroj: J. Vymazal: Kořenové čistírny odpadních vod 

Jak fungují kořenové čistírny odpadních vod?

Samotnému čistícímu procesu v kořenových čistírnách musí nezbytně předcházet mechanické předčištění, kdy jsou odstraňovány pevné nerozpuštěné látky. Pokud by k předčištění nedošlo, mohlo by to následně vést k ucpání vlastního filtračního lože. V případě domovní čistírny postačuje pro tyto účely jednoduchý septik či usazovací nádrž.

Předčištěná odpadní voda je obvykle přiváděna přímo do rozvodné zóny vyplněné hrubým kamením. Pro rozvod se většinou používají plastové trubky s velkými otvory, které zabraňují ucpání. Za rozvodnou zónou se nalézá vlastní filtrační kořenové lože, jehož hloubka se nejčastěji pohybuje mezi 60–80 cm. Plocha vlastního filtru je nejčastěji okolo 5 m2 na jednoho obyvatele. Filtrační lože je od podloží odděleno nepropustnou plastovou folií, která je oboustranně kryta geotextilií.

Na dně filtračního lože je umístěno sběrné potrubí, které je v odtokové šachtě spojeno s výpustním mechanismem. Ten je tvořen flexibilními hadicemi zavěšenými na řetězech a slouží k nastavení výšky vodního sloupce ve filtračním loži. Při běžném provozu se hladina vody udržuje 5–10 cm pod povrchem filtračního lože. V zimních měsících lze vodní hladinu snížit, nicméně vegetace poskytuje před zamrzáním dostatečnou izolaci.

Mokřadní rostliny: Základ kořenových čistíren odpadních vod

Mokřadní rostliny mají v kořenových čistírnách nezastupitelnou funkci – kromě toho, že zajišťují dostatek kyslíku pro aerobní odstraňování organických látek, vytváří také prostředí pro růst bakterií.  Nejčastěji se využívají rychle rostoucí rostliny, které vytvářejí velké množství biomasy a mají schopnost maximálně využít dostupné živiny.

Pro výsadbu v kořenových čističkách je nejvíce používaný rákos obecný, často v kombinaci s chrasticí rákosovitou. Samozřejmě lze využít i další druhy rostlin. V malých kořenových čistírnách bývají z estetických důvodů vysazovány např. orobince či kosatce.

Domovní kořenová čistírna v Kyjově u Havlíčkova Brodu
Domovní kořenová čistírna v Kyjově u Havlíčkova Brodu. Zdroj: J. Vymazal: Kořenové čistírny odpadních vod 

Použití kořenových čističek v praxi

Před samotným započetím stavby kořenových čističek je vhodné si sehnat odbornou firmu nebo projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci. Je nutné počítat s tím, že pro kořenové čistírny platí stejné předpisy jako pro ostatní způsoby čištění vod, což znamená nutnost opatřit si všechna příslušná povolení včetně povolení nakládání s vodami.

Nicméně v případě budování bezodtokových systémů odpadních vod a kalů na vlastním pozemku by nemuselo být schválení vodohospodářským orgánem potřeba a stačilo by pouze doložit dostatečné izolace proti únikům do podloží. Stavbu kořenových čistíren je tedy důležité vždy konzultovat s územně příslušným vodoprávním úřadem a odborníky na danou problematiku.

Investiční náklady kořenových čistíren jsou srovnatelné s ostatními čistírnami odpadních vod. Vzhledem k variabilitě kořenových čistíren a jejich závislosti na vnějších podmínkách (konfigurace terénu, propustnost podloží apod.) není snadné stanovit přesnou cenu. Z dostupných údajů vyplývá, že cena kořenových čistíren (včetně předčištění) se pohybuje od 4 do 25 000 Kč na připojeného obyvatele. Průměrně se uvádí cena kolem 10 000 Kč na jednoho obyvatele, přičemž pro domovní čistírny lze očekávat, na rozdíl od obecních, vyšší náklady.

Klady a zápory kořenových čistíren

Oproti klasickým čistírnám odpadních vod jsou ty kořenové schopny čistit vody s nízkou koncentrací organických látek. Dobře se vyrovnávají s kolísáním množství odpadních vod a síle znečištění, mohou pracovat přerušovaně a mají menší náchylnost k havárii systému. Nezanedbatelný je též fakt, že kořenové čistírny vyžadují minimální, i když pravidelnou, údržbu a nejsou závislé na elektrické energii. V neposlední řadě mají též estetický význam a při vhodném začlenění do krajiny mohou vést k jejímu obohacení.

Nevýhodou kořenových čistíren jsou oproti klasickým čistírnám vyšší nároky na plochu a nízká schopnost řídit čistící proces a analyzovat případné problémy. Problém představuje odstraňování amoniaku a fosforu, kdy účinnost čištění dosahuje méně než 50 %. Kořenové čistírny nejsou vhodné pro čištění koncentrovaných odpadních vod. Někteří odborníci uvádějí nižší účinnost čištění v zimních měsících. Přes všechna tato negativa lze kořenové čistírny rozhodně doporučit, zejména pak pro ekologicky šetrné domácnosti, kdy odpadá problém s odstraňováním nadměrného množství fosforu a dalších chemikálií, které se do vody dostávají z konvenčních čistících a pracích prostředků.

Autor: Redakce Nazeleno.cz